Stresshåndtering på arbejdspladsen

 

ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

 

 

Den hyppigste årsag til stress synes at være jobrelateret.

 

For de, der angiver ofte eller konstant at have følt sig stresset, er arbejdet for 94 procents vedkommende en del af årsagen.


51 procent angiver udelukkende arbejdet som kilde til deres stress.


43 procent angiver, at en kombination af arbejde og private forhold, har gjort dem stressede.

  

  


Kilde: Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’, NFA 2014

_


Det psykiske arbejdsmiljø er under press mange steder.

Stresshåndtering på arbejdspladsen for medarbejdere og ledere er derfor aktuelt som aldrig før!

Gennem forebyggelse og hurtig reaktion overfor faktorer, der potentielt kan risikere, at udvikle sig til stress og evt. sygemelding, er det i mange tilfælde muligt at foregribe, at det kommer så vidt.


Kontakt os
 gerne, hvis du som leder eller medarbejder står overfor en konkret udfordring med stress hos dig selv eller andre – også for en uforpligtende indledende dialog.


Se gerne oplæg til stressforebyggende forløb for medarbejdere og ledere.


Sygefravær sænker produktiviteten, medarbejdertilfredsheden og alt andet, der måles på organisatorisk og har betydelige omkostninger både for virksomheden og den den enkelte medarbejder og dennes nærmeste. Stress rammer både bredt og hårdt!


Med rette hjælp kommer mange mennesker heldigvis godt udenom eller igennem et stress-tilfælde. I modsat fald kan stress få vidtrækkende konsekvenser for den enkelte og dennes nærmeste omgivelser som følge af lang sygemelding. Stress øger desuden risikoen for senere tilbagefald og kan i slemme tilfælde føre til udbrændthed, der umuliggør opretholdelse af et almindeligt arbejdsliv og en velfungerende tilværelse. 


Aktuelt er over 35.000 danskere aktuelt sygemeldt af stressrelaterede årsager. Det har omkostninger for såvel arbejdspladsen som for de stressramte selv og deres nærmeste. Alle parter har derfor en fælles interesse i, at rette fokus mod at skabe bedre trivsel og flow i hverdagen, for at styrke evnen for, at kunne fokusere og præstere optimalt, og for at vedligeholde og forbedre den vigtige balance, der skal sikre den nødvendige åbenhed og robusthed og overfor tilværelsens konstante foranderlighed. 

Der er for så vidt intet nyt i dette. Alligevel stiger antallet af medarbejdere som sygemeldes med stress fra danske arbejdspladser fortsat – og i visse organisationer endda i alarmerende grad, idet:

  • Stress årligt giver 1,5 million ekstra fraværsdage
  • Hver 5. stressramte ender med at blive så syg, at jobbet mistes
  • Stress og depression bliver en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020

Læs gerne mere om stress i tal på arbejdspladsen.


Der findes meget at gøre for for at forebygge stress – både for sig selv og andre i hverdagen. Et sted at starte er ved, at øge opmærksomheden overfor de stress-kilder og -signaler, som dagligt viser sig på mange arbejdspladser.

Læs gerne mere om signaler på stress, som er værd at kende i hverdagen.


Er du enten som medarbejder eller leder opmærksom på egne signaler, der kan indikere stress, er du velkommen til at kontakte os for en fortrolig indledende dialog omkring rette håndtering.

 

Har du som leder spottet en medarbejder, der er i farezonen for stress er her tillige hjælp at hente til, for at kunne sætte proaktivt ind over for den eller de personer, der befinder sig på et kritisk niveau eller er i negativ udvikling.


Stress kan være et vanskeligt emne at tage op med andre – og en svær situation at erkende og håndtere uanset om det omhandler dig selv eller andre. Vi råder på professionel og nærværende vis om, hvordan situationen gribes bedst an og 
hjælper til, at håndtere alle aspekter omkring stress såvel på det personlige plan som på arbejdspladsen.

Stress på arbejdspladsen forebygges bl.a. ved bidrage til, at skabe det fornødne overblik over den generelle trivsel i organisationen samt til at iværksætte relevante tiltag over for grupper eller enkeltpersoner, hvor behovet er tilstede. Et hvert tiltag sker med henblik på, at skabe fornøden bevidsthed om situationen samt for, at bibringe de fornødne virkemidler til, at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Ofte lykkes det, at afværge et egentligt stressnedbrud – især når kendskabet til at spotte signaler hos sig selv og andre er tilstede og når rette hjælp sættes ind i tide. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan assistere jer til denne vigtige viden.  

Imidlertid opleves det også, at berøringsangst overfor problematikken fra omgivelsernes side eller fornægtelse af alvoren hos den stressramte selv forhindrer rette hjælp i tide, hvilket stressstatistikkerne utvetydigt vidner om – se mere om stress i tal. Der ligger derfor stor værdi i, med forebyggelse for øje, at ruste både ledere og medarbejdere bedst muligt overfor stresproblematikken. Kontakt os for at høre mere om mulighederne herfor.


Vis derfor hensyn – over for dig selv og dine omgivelser og reagér. En stress-situation er aldrig behagelig eller nem at håndtere. Kontakt os derfor gerne for uforpligtende råd om, hvad du kan gøre i situationen, frem for at ignorere dens alvor eller trække den unødigt i langdrag.


Hos FLOW & BALANCE mødes enhver situation med al den fornødne åbenhed, diskretion, ekspertise og support, der skal til i forhold for at guide andre bedst muligt i gennem et stressforløb. Det er nemlig sådan med stress, at skønt symptomerne kan variere meget fra person til person, så har stress sin egen cyklus i forhold til optrapning og afvikling.

Vi yder professionel vejledning om, hvordan der bedst ageres på ethvert konkret stadie for, at sikre at processen bliver mindst muligt belastende. Læs gerne mere om vores tilgang til stresshåndtering.


Kontakt os gerne – også for en uforpligtende indledende dialog.

Afhængig af af den konkrete situation, aftales individuelle forløb som kan omhandle samtale, vejledning og evt. øvrige tiltag efter behov over en periode. 


Se desuden:
Stresforebyggende forløb for medarbejdere og ledere