Balanced Business – for virksomheder og deres medarbejdere

Balance mellem familie-, fritids- og arbejdsliv opleves af mange danske ledere som den allerstørste udfordring i lederjobbet – og dermed paradoksalt nok som en endnu større udfordring end det at lede og motivere medarbejderne. Dette cementeres af stadig flere undersøgelser, senest fra Ledernes Hovedorganisation. Men ikke blot ledere melder om ubalance – medarbejdere på alle organisatoriske niveauer oplever i stigende antal tillige ubalance i hverdagen.

Det påvirker balancen i hverdagen – forstået som det enkelte menneskes oplevelse af trivsel med en følelse af, at have overskud både fysisk og mentalt til krav og forventninger fra arbejdspladsens, familiens og egen side.

Uanset organisatorisk position vil ubalancer smitte af på den enkeltes formåen i sin jobfunktion ligesom det sætter spor på den mennesker indbyrdes påvirkning af hinanden i enhver sammenhænge – og ikke mindst på arbejdspladsen.

Trivsel relaterer derfor til alle aspekter af privat såvel som arbejdsmæssig karakter, som i sidste ende også influerer på hinanden, da vi grundlæggende må kunne opleve, at fungere som hele mennesker, for at trives og og kunne yde optimalt. Fra alle sider kan der derfor findes interesse i, at styrke hverdagens trivsel..

FLOW & BALANCE tilbyder sparring om hverdagens udfordringer og muligheder for alle medarbejdere og ledere – læs mere her om Trivsels-sparring

 

Balance – en hverdags-udfordring 

Når et stort antal af såvel ledere som medarbejdere årligt rammes af stress, sygdomstilfælde eller oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø er det udtryk for ubalancer – enten i forhold på arbejdspladsen eller i balancen mellem arbejde, familie osv. Sammenhængen mellem arbejde, familie og fritid anføres da også af mange som en væsentlig stressfaktor. 

FLOW & BALANCE
assisterer til, at øge fokus på denne vigtige balance. Her mødes du som det hele menneske du er og ønsker at leve som, uanset om du kommer som leder, medarbejder eller privatperson i din aktuelle situation.

Med respekt for den konkrete kontekst assisteres du til, klarhed omkring dine muligheder, for at sikre prioritering der både matcher dine værdier og harmonerer med dine omgivelser.


Her tages afsæt i, at balance i høj grad handler om, hvordan du har det med hvad du gør fremfor om, hvor meget eller hvor lidt du gør det samt om, at være afstemt med sine nærmeste. Om du vælger at arbejde få eller mange timer, om aftenen, i weekenden eller andet er ikke det eneste afgørende for din balance. Det er i højere grad din bevidsthed om hvilke valg du reelt har og hvordan du vælger at prioritere.

Det handler om, at finde en balance der matcher dig og dine nærmeste og om, at finde et niveau for sund ligevægt mellem krav og ressourcer i din hverdag. Sammen skaber vi bevidsthed om, at der findes mange flere kilder til at nære ressourcerne til trivsel i de fleste menneskers hverdag end vi oftest lige ser. 


FLOW
& BALANCE assisterer medarbejdere og ledere til viden om hvilke rammer og vilkår, der skaber bedst trivsel og dermed mindre stress, herunder:

 • At opretholde og generere energi i hverdagen
 • Større arbejdsglæde, tilfredshed og engagement
 • Ressourcebevidsthed – bedre udnyttelse af egne ressourcer
 • Overblik – styrker grundlaget for perspektivering og beslutningstagning
 • Mål og retning – sikrer strategisk udvikling og kontinuitet i arbejdsindsatsen
 • Indre ro – opøver robusthed overfor forstyrrelser, øget effektivitet og kreativitet 
 • Meningsfylde – forudsætningen for, at fungere med en fornemmelse for formål
 • Forståelse for egne styrker – giver mere at byde ind med i jobfunktionen
 • Bevidstgørelse om værdier bag egen ageren – afstemmer handling og holdning


Samarbejde kan foregå ud fra forskellige indfaldsvinkler tilpasset kontekst og behov:

 • Personlig mentoring/sparring eller coaching overfor medarbejdere og ledere med fokus på at styrke personlig balance, work-life-balance, relationer , resultatopnåelse m.v.. Indvirker på trivsel, effektivitet og performance
 • Stresshåndtering – både som forebyggelse og som håndtering ved stress-kollaps og evt. sygemelding  
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at lede med autencitet og nærvær, udfra både hjerte og rationale med en klar fornemmelse for formål og retning
 • Karriere-coaching og rådgivning af ledere, medarbejdere og selvstændige, der ønsker at øge personlig effektivitet, skabe bæredygtige resultater og nå mål med god balance og styre uden om usund stress
 • Foredrag om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og større robusthed

Alle tiltag tilpasses organisationens behov og ønsker.
Læs gerne mere om nogle af de fokusområder, som er af særlig stor væsentlighed for trivslen i organisationer:


FLOW
& BALANCE
byder ind med en række tilgange til optimering af hverdagens trivsel – nogle mere traditionelle end andre men alle velafprøvede og tilpasset en organisatorisk kontekst:

Kontakt os for nærmere ang. vilkår og priser, idet alle tiltag tilrettelægges udfra konkrete behov. 

Sammen skaber vi nye perspektiver og et fremadrettet fokus i forhold til hverdagens trivsel i arbejdslivet og finder relevante værktøjer, der fremadrettet kan skabe og opretholde balance og dermed forebygge stress, og hjælpe til håndtering af hverdagen på mere konstruktive måder såvel individuelt som på et bredere organisatorisk plan.


FLOW
& BALANCE
arbejder ud fra en mission om, at skabe mest mulig trivsel for flest mulig og med en vision om, at bidrage til innovative løsninger, der kan bidrage til medarbejder- og lederudvikling, der leder til sunde virksomheder og ny vækst.

Vi inspirerer virksomheder til, at anerkende vigtigheden af vedligeholdelse af denne ressource, som mange steder udgør den væsentligste og mest værdifulde del af produktionsapparatet – bl.a. ved, at rette fokus mod faktorer, der konkret skaber den nødvenlige trivsel, energi og balance, herunder at:

 • sikre rette sammenhæng mellem krav og og ressourcer i hverdagen
 • kvalificere medarbejderne til mentalt, at “lede” sig selv til at opretholde et stabilt energiniveau i hverdagen
 • at kvalificere ledere til, at kunne spotte i imødegå mistrivsel på et tidligt stadie for at imødegå mistrivsel og sygemelding

Altid med fokus på, at bidrage med enkle værktøjer der kan arbejdes videre med for at skabe forankring af læringen i hverdagen.Til alle parters bedste.

Ved 1:1 samtaler og forløb med medarbejdere og ledere, workshops samt foredrag samarbejdes der omkring emner relateret til hverdagens trivsel – herunder:

 • drøftelse af hvordan man som leder eller medarbejder konkret håndterer mistrivsel eller stress hos sig selv såvel som hos andre
 • formåen for at spotte mistrivsel og hvad det kræver af den enkelte leder eller medarbejders kompetencer såvel fagligt som socialt og følelsesmæssigt 
 • arbejdspladsens trivsels- og stresspolitik samt beredskab eller strategier i mangel heraf


FLOW
& BALANCE
inspirerer og medvirker til, at fremme hverdagens trivsel, forebygge stress og anden mistrivsel på danske arbejdspladser med gode erfaringer for, at øget fokus på, også at skabe bedst mulig balance mellem arbejde og den øvrige del af tilværelsen bevirker en tydelig win-win situation for såvel virksomhed som medarbejdere.

For virksomheden betyder god balance:

 • et positivt signal overfor medarbejderne og omverdenen  i øvrigt
 • bedre trivsel i virksomheden og øget medarbejdertilfredshed
 • bedre mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere i jobbet
 • reduceret sygefravær
 • øget ansvarsbevidsthed hos medarbejderne
 • bedre bundlinie


For medarbejdere på alle niveauer betyder god balance:

 • mindre stress og mistrivsel
 • reduceret sygefravær
 • bedre mulighed for at kombinere arbejde og fritid
 • bedre indsigt i egne styrker
 • styrket formåen for at skabe og pleje samarbejdsrelationer 
 • øget formåen for selvledelse 
 • at kunne balancere hverdagens krav og ressourcer
 • øget engagement og styrket perfomance
 • overskud til fortsat karrieremæssig udvikling og vækst

Balance er et væsentligt nøglebegreb overfor de ubalancer, der hindrer trivsel og optimal performance og øger risikoen for stress og deraf følgende sygemeldinger. Begrebet balance i hverdagen er derfor uhyre relevant, at forholde sig til, uanset om vi optræder som ledere, ansatte, selvstændige eller arbejdsledige for den sags skyld.

Med rette viden, holdning og handling…

Der er meget at gøre for, at styrke work-life balancen, forebygge stress og skabe et fundament for trivsel, balance og arbejdsglæde – både individuelt og i fælleskab. Styrkelse af bevidstheden og færdigheder i, hvordan man såvel sammen som på egen hånd kan imødegå ubalancer, der ellers truer med stress og sygefravær. imødekommer en væsentlig fælles interesse for alle parter. Der er derfor mange fordele ved, at investere i medarbejdernes kompetencer og trivsel.

Vores ærinde er, at assistere organisationer og medarbejdere til,
at skabe denne så vigtige balance i hverdagen, som medvirker til,
at sikre 
engagement og performance hos medarbejderne samt
stabilitet og produktivitet på arbejdspladsen.


Hos FLOW & BALANCE går etik og respekt for kontekst og individ hånd i hånd. Her betragtes personlig udvikling af medarbejderne ikke som et organisatorisk ansvar. At styrkelse af organisationer alligevel samtidig styrker de individer som danner den, er en vældig positiv synergieffekt af organisatoriske tiltag, som rækker langt ud over det organisatoriske felt og smitter af på såvel medarbejdernes personlige trivsel som deres respektive omgivelser. Så hvilken virksomhed, har da ikke gavn af at dens medarbejdere styrkes på alle områder?

Den organisatoriske kontekst berører således altid dens involverede, og influerer således implicit på medarbejdernes personlige trivsel og udvikling, i kraft af arbejdsforholdets præmisser, dagligdagens udfordringer og de kompetencer og ressourcer som er til rådighed for, at løse dem. Trivsel blandt medarbejderne smitter af på organisationen – og omvendt. Alle parter har således en fælles interesse i, optimering af af trivsel og lyst til, at bidrage til den fælles drift og vækst.

At tage del i driften af en organisation stor som lille, stiller krav fra mange sider. Fremme af bæredygtighed, innovation og handlekraft står højt på listen blandt væsentlige aspekter af moderne virksomhedsdrift, som både medarbejdere og ledere må forholde sig til. Omstillingsparathed, effektivitet, handlekraft og optimering er blandt meget andet naturlige elementer i relation til, at bidrage til at skabe fremdrift – uanset hvorfra vi gør det, hvad vi beskæftiger os med, og hvor vi er placeret organisatorisk. Enhver har sin funktion i det samlede hele og vores indbyrdes påvirkning er derfor indlysende. Det giver hver enkelt et medansvar, som går langt ud over individet.

Uanset om et samarbejde med FLOW & BALANCE tager afsæt i en privat eller organisatorisk kontekst, vil det understøtte såvel den personlige balance som helheden i forhold til det omgivende. I en organisatorisk kontekst sker det blot med et klart afsæt i den enkeltes rolle(r) som leder, medarbejder, kollega, rollemodel, mentor, samarbejdspartner m.v..

Kontakt os for yderligere dialog, da alle virksomhedsrettede tiltag tilrettelægges udfra konkrete behov.