Tag-arkiv: Trivsel

Meditation i organisationer

Meditation har været praktiseret i årtusinder og anvendes i dag med vidt forskellig intention af millioner af mennesker jorden  – spirituelle så vel som ikke spirituelle, der anvender meditation til at opnå og fastholde en ressourcefuld tilstand både i arbejdslivet og i privatlivet. 

Vidste du f.eks, at:

                         Meditation kan øge den samlede hjernekapacitet efter blot                                           2 måneders meditation, påvirke stressniveauet   og       opfattelsen af lykke i markant positiv retning…

Nu skal personlig udvikling ikke gøres til virksomhedernes opgave eller ansvar – men her er tale om en win/win situation for alle parter. Ved hjælp af meditation er det nemlig muligt, at lære, at beherske indre ro, meditere sig lykkeligere og gladere samt styrke koncentrationen og hermed blive i stand til at skabe en mere velorganiseret hverdag. Noget man kan have gavn af såvel i virksomhederne såvel som i hjemmene. Meditation er derfor ikke kun et spørgsmål om, at pleje sin personlige udvikling.

Flere og flere steder i erhvervslivet har man fået øjnene op for dette fantastiske redskab, som tilbydes medarbejdere, da det beviseligt medvirker til at:

 • forebygge og reducere stress  
 • mindske sygefravær
 • øge fokus og forbedre koncentrationen
 • skabe overskud til kreativitet og innovation
 • forstærke empati og samarbejdsevner
 • styrke arbejdsglæden

Der kan læses mere om meditation her.

Meditation er den grundlæggende ingrediens i mindfulnesstræning, læs derfor gerne mere om mindfulness i organisationer her

Meditation tilbydes som 1:1 træning eller gruppeforløb, og kan desuden indgå i kombination med andre tiltag. 

Der findes store mængder af forskningsresultater  på området, som vi meget gerne fortæller mere om, ved et møde eller som et indlæg.

Lad os høre om jeres organisations konkrete behov og ønsker. Vi kan uforpligtende kontaktes her.

Balanced Business – for virksomheder og deres medarbejdere

Balance mellem familie-, fritids- og arbejdsliv opleves af mange danske ledere som den allerstørste udfordring i lederjobbet – og dermed paradoksalt nok som en endnu større udfordring end det at lede og motivere medarbejderne. Dette cementeres af stadig flere undersøgelser, senest fra Ledernes Hovedorganisation. Men ikke blot ledere melder om ubalance – medarbejdere på alle organisatoriske niveauer oplever i stigende antal tillige ubalance i hverdagen.

Det påvirker balancen i hverdagen – forstået som det enkelte menneskes oplevelse af trivsel med en følelse af, at have overskud både fysisk og mentalt til krav og forventninger fra arbejdspladsens, familiens og egen side.

Uanset organisatorisk position vil ubalancer smitte af på den enkeltes formåen i sin jobfunktion ligesom det sætter spor på den mennesker indbyrdes påvirkning af hinanden i enhver sammenhænge – og ikke mindst på arbejdspladsen.

Trivsel relaterer derfor til alle aspekter af privat såvel som arbejdsmæssig karakter, som i sidste ende også influerer på hinanden, da vi grundlæggende må kunne opleve, at fungere som hele mennesker, for at trives og og kunne yde optimalt. Fra alle sider kan der derfor findes interesse i, at styrke hverdagens trivsel..

FLOW & BALANCE tilbyder sparring om hverdagens udfordringer og muligheder for alle medarbejdere og ledere – læs mere her om Trivsels-sparring

 

Balance – en hverdags-udfordring 

Når et stort antal af såvel ledere som medarbejdere årligt rammes af stress, sygdomstilfælde eller oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø er det udtryk for ubalancer – enten i forhold på arbejdspladsen eller i balancen mellem arbejde, familie osv. Sammenhængen mellem arbejde, familie og fritid anføres da også af mange som en væsentlig stressfaktor. 

FLOW & BALANCE
assisterer til, at øge fokus på denne vigtige balance. Her mødes du som det hele menneske du er og ønsker at leve som, uanset om du kommer som leder, medarbejder eller privatperson i din aktuelle situation.

Med respekt for den konkrete kontekst assisteres du til, klarhed omkring dine muligheder, for at sikre prioritering der både matcher dine værdier og harmonerer med dine omgivelser.


Her tages afsæt i, at balance i høj grad handler om, hvordan du har det med hvad du gør fremfor om, hvor meget eller hvor lidt du gør det samt om, at være afstemt med sine nærmeste. Om du vælger at arbejde få eller mange timer, om aftenen, i weekenden eller andet er ikke det eneste afgørende for din balance. Det er i højere grad din bevidsthed om hvilke valg du reelt har og hvordan du vælger at prioritere.

Det handler om, at finde en balance der matcher dig og dine nærmeste og om, at finde et niveau for sund ligevægt mellem krav og ressourcer i din hverdag. Sammen skaber vi bevidsthed om, at der findes mange flere kilder til at nære ressourcerne til trivsel i de fleste menneskers hverdag end vi oftest lige ser. 


FLOW
& BALANCE assisterer medarbejdere og ledere til viden om hvilke rammer og vilkår, der skaber bedst trivsel og dermed mindre stress, herunder:

 • At opretholde og generere energi i hverdagen
 • Større arbejdsglæde, tilfredshed og engagement
 • Ressourcebevidsthed – bedre udnyttelse af egne ressourcer
 • Overblik – styrker grundlaget for perspektivering og beslutningstagning
 • Mål og retning – sikrer strategisk udvikling og kontinuitet i arbejdsindsatsen
 • Indre ro – opøver robusthed overfor forstyrrelser, øget effektivitet og kreativitet 
 • Meningsfylde – forudsætningen for, at fungere med en fornemmelse for formål
 • Forståelse for egne styrker – giver mere at byde ind med i jobfunktionen
 • Bevidstgørelse om værdier bag egen ageren – afstemmer handling og holdning


Samarbejde kan foregå ud fra forskellige indfaldsvinkler tilpasset kontekst og behov:

 • Personlig mentoring/sparring eller coaching overfor medarbejdere og ledere med fokus på at styrke personlig balance, work-life-balance, relationer , resultatopnåelse m.v.. Indvirker på trivsel, effektivitet og performance
 • Stresshåndtering – både som forebyggelse og som håndtering ved stress-kollaps og evt. sygemelding  
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at lede med autencitet og nærvær, udfra både hjerte og rationale med en klar fornemmelse for formål og retning
 • Karriere-coaching og rådgivning af ledere, medarbejdere og selvstændige, der ønsker at øge personlig effektivitet, skabe bæredygtige resultater og nå mål med god balance og styre uden om usund stress
 • Foredrag om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og større robusthed

Alle tiltag tilpasses organisationens behov og ønsker.
Læs gerne mere om nogle af de fokusområder, som er af særlig stor væsentlighed for trivslen i organisationer:


FLOW
& BALANCE
byder ind med en række tilgange til optimering af hverdagens trivsel – nogle mere traditionelle end andre men alle velafprøvede og tilpasset en organisatorisk kontekst:

Kontakt os for nærmere ang. vilkår og priser, idet alle tiltag tilrettelægges udfra konkrete behov. 

Sammen skaber vi nye perspektiver og et fremadrettet fokus i forhold til hverdagens trivsel i arbejdslivet og finder relevante værktøjer, der fremadrettet kan skabe og opretholde balance og dermed forebygge stress, og hjælpe til håndtering af hverdagen på mere konstruktive måder såvel individuelt som på et bredere organisatorisk plan.


FLOW
& BALANCE
arbejder ud fra en mission om, at skabe mest mulig trivsel for flest mulig og med en vision om, at bidrage til innovative løsninger, der kan bidrage til medarbejder- og lederudvikling, der leder til sunde virksomheder og ny vækst.

Vi inspirerer virksomheder til, at anerkende vigtigheden af vedligeholdelse af denne ressource, som mange steder udgør den væsentligste og mest værdifulde del af produktionsapparatet – bl.a. ved, at rette fokus mod faktorer, der konkret skaber den nødvenlige trivsel, energi og balance, herunder at:

 • sikre rette sammenhæng mellem krav og og ressourcer i hverdagen
 • kvalificere medarbejderne til mentalt, at “lede” sig selv til at opretholde et stabilt energiniveau i hverdagen
 • at kvalificere ledere til, at kunne spotte i imødegå mistrivsel på et tidligt stadie for at imødegå mistrivsel og sygemelding

Altid med fokus på, at bidrage med enkle værktøjer der kan arbejdes videre med for at skabe forankring af læringen i hverdagen.Til alle parters bedste.

Ved 1:1 samtaler og forløb med medarbejdere og ledere, workshops samt foredrag samarbejdes der omkring emner relateret til hverdagens trivsel – herunder:

 • drøftelse af hvordan man som leder eller medarbejder konkret håndterer mistrivsel eller stress hos sig selv såvel som hos andre
 • formåen for at spotte mistrivsel og hvad det kræver af den enkelte leder eller medarbejders kompetencer såvel fagligt som socialt og følelsesmæssigt 
 • arbejdspladsens trivsels- og stresspolitik samt beredskab eller strategier i mangel heraf


FLOW
& BALANCE
inspirerer og medvirker til, at fremme hverdagens trivsel, forebygge stress og anden mistrivsel på danske arbejdspladser med gode erfaringer for, at øget fokus på, også at skabe bedst mulig balance mellem arbejde og den øvrige del af tilværelsen bevirker en tydelig win-win situation for såvel virksomhed som medarbejdere.

For virksomheden betyder god balance:

 • et positivt signal overfor medarbejderne og omverdenen  i øvrigt
 • bedre trivsel i virksomheden og øget medarbejdertilfredshed
 • bedre mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere i jobbet
 • reduceret sygefravær
 • øget ansvarsbevidsthed hos medarbejderne
 • bedre bundlinie


For medarbejdere på alle niveauer betyder god balance:

 • mindre stress og mistrivsel
 • reduceret sygefravær
 • bedre mulighed for at kombinere arbejde og fritid
 • bedre indsigt i egne styrker
 • styrket formåen for at skabe og pleje samarbejdsrelationer 
 • øget formåen for selvledelse 
 • at kunne balancere hverdagens krav og ressourcer
 • øget engagement og styrket perfomance
 • overskud til fortsat karrieremæssig udvikling og vækst

Balance er et væsentligt nøglebegreb overfor de ubalancer, der hindrer trivsel og optimal performance og øger risikoen for stress og deraf følgende sygemeldinger. Begrebet balance i hverdagen er derfor uhyre relevant, at forholde sig til, uanset om vi optræder som ledere, ansatte, selvstændige eller arbejdsledige for den sags skyld.

Med rette viden, holdning og handling…

Der er meget at gøre for, at styrke work-life balancen, forebygge stress og skabe et fundament for trivsel, balance og arbejdsglæde – både individuelt og i fælleskab. Styrkelse af bevidstheden og færdigheder i, hvordan man såvel sammen som på egen hånd kan imødegå ubalancer, der ellers truer med stress og sygefravær. imødekommer en væsentlig fælles interesse for alle parter. Der er derfor mange fordele ved, at investere i medarbejdernes kompetencer og trivsel.

Vores ærinde er, at assistere organisationer og medarbejdere til,
at skabe denne så vigtige balance i hverdagen, som medvirker til,
at sikre 
engagement og performance hos medarbejderne samt
stabilitet og produktivitet på arbejdspladsen.


Hos FLOW & BALANCE går etik og respekt for kontekst og individ hånd i hånd. Her betragtes personlig udvikling af medarbejderne ikke som et organisatorisk ansvar. At styrkelse af organisationer alligevel samtidig styrker de individer som danner den, er en vældig positiv synergieffekt af organisatoriske tiltag, som rækker langt ud over det organisatoriske felt og smitter af på såvel medarbejdernes personlige trivsel som deres respektive omgivelser. Så hvilken virksomhed, har da ikke gavn af at dens medarbejdere styrkes på alle områder?

Den organisatoriske kontekst berører således altid dens involverede, og influerer således implicit på medarbejdernes personlige trivsel og udvikling, i kraft af arbejdsforholdets præmisser, dagligdagens udfordringer og de kompetencer og ressourcer som er til rådighed for, at løse dem. Trivsel blandt medarbejderne smitter af på organisationen – og omvendt. Alle parter har således en fælles interesse i, optimering af af trivsel og lyst til, at bidrage til den fælles drift og vækst.

At tage del i driften af en organisation stor som lille, stiller krav fra mange sider. Fremme af bæredygtighed, innovation og handlekraft står højt på listen blandt væsentlige aspekter af moderne virksomhedsdrift, som både medarbejdere og ledere må forholde sig til. Omstillingsparathed, effektivitet, handlekraft og optimering er blandt meget andet naturlige elementer i relation til, at bidrage til at skabe fremdrift – uanset hvorfra vi gør det, hvad vi beskæftiger os med, og hvor vi er placeret organisatorisk. Enhver har sin funktion i det samlede hele og vores indbyrdes påvirkning er derfor indlysende. Det giver hver enkelt et medansvar, som går langt ud over individet.

Uanset om et samarbejde med FLOW & BALANCE tager afsæt i en privat eller organisatorisk kontekst, vil det understøtte såvel den personlige balance som helheden i forhold til det omgivende. I en organisatorisk kontekst sker det blot med et klart afsæt i den enkeltes rolle(r) som leder, medarbejder, kollega, rollemodel, mentor, samarbejdspartner m.v..

Kontakt os for yderligere dialog, da alle virksomhedsrettede tiltag tilrettelægges udfra konkrete behov. 

 

BALANCED Being – for private

Af og til kan hverdagen minde om et puslespil, der ikke vil gå op… Mon du også kender det?

I de situationer kan det være udfordrende at holde balancen. Måske har du også mærket stress snappe dig i haserne – eller oplevet, at andre blive ramt og tænker – det skal ikke ske for mig…

Kan du også have oplevelsen af, at det af og til kan være virkelig svært, at have dig selv helt med sådan i hverdagens situationer – i dybeste forstand og ikke mindst i dem, hvor det brænder på med udfordringer, konflikter eller stress?

Måske du kender til, at autopiloten tager over og får dig til at handle ud fra gamle mønstre, som måske hverken er de bedste eller klogeste længere.

Eller måske oplever du en lyst – eller måske rettere et behov for, at prioritere anderledes i dit live – f.eks. med mere bevidsthed, nærvær eller andet af relevans for din trivsel. Bare fordi det føles rigtigt…

Måske du oplever et behov for, at prioritere din personlige udvikling noget mere… Eller du fornemmer, at det er tid til også at forfølge en impuls til spirituel udvikling, som måske ligfrem “kalder” på dig. 

Eller…

Der findes 1000-vis af gode grunde til at unde sig selv en konstruktiv time out!

Hos FLOW & BALANCE handler udvikling om alt andet end selvoptagethed – eller om at lave dig om!

Sammen fokuserer vi på, at styrke dig i, at være med livet som det er – som du er og som omgivelserne og omstændighederne er, med det formål, at kvalificere dig til, at træffe valg og prioritere på måder, der skaber bedre sammenhæng, hvor du i højere grad kan opleve at kunne se muligheder i de situationer du oplever og at have dig selv med på en mere robust og samtidig åben måde. Det kan både understøtte din accept af de dele af tilværelsen, som ligger uden for din indflydelse og give dig øget handlekraft, kreativitet og bevidsthed omkring dét, der ligger inden for din indflydelse.

Trivsel handler derfor bl.a. om, at kunne kunne opleve dig selv som en aktiv og vigtig del af de sammenhænge du indgår i – og at kunne mærke, hvad der er dig – og leve efter det. At opleve sammenhæng i tingene skaber mening, og som Einstein sagde:

“Et liv uden mening er et liv uden effekt”
Einstein

FLOW & BALANCE gør det muligt at se sammenhænge og finde mening i tingene for dig, så du kan skabe den effekt i dit liv som du ønsker.

Sammen skaber vi samling på tingene, så du opnår bedre overblik og mulighed for at vælge, hvad du vil prioritere i dit liv.

Du vil opnå afklaring omkring en række emner og blive i stand til at integrere nye bevidstheder i det liv du allerede lever. Det vil styrke din oplevelse af at være i flow med tilværelsen og i balance med dig selv og dine omgivelser.

Alt efter dine ønsker og behov har vi mulighed for at arbejde med med alle de niveauer, som kan medvirke til, at transformere og manifestere hvad du ønsker af livet:

 • kroppen
 • skyggen
 • det mentale
 • det spirituelle 

Og dertil kommer at vi tillige ser på dit samspil med omgivelserne i de sammenhænge du indgår i.

Du opnår derfor “bare” en form for selvcentreret personlig eller spirituel udvikling men et mere helhedsorienteret fokus når vi arbejder på alle områder i erkendelse af, at alle aspekter fungerer i samspil.


Se mere om, hvordan vi sammen kan skabe bedre flow og balance for dig
her.

Stress-håndtering

Kroppen er altid din ven – tro det eller ej…


Når din krop reagerer med stress-signaler, er din organismes naturlige advarsels-system blevet aktiveret… 
Overhøres eller fejlfortolkes signalerne vil kroppen blot reagere med flere og fortsættes i samme mønster øges risikoen for stresskollaps, udvikling af sygdom, udbrændthed, angst eller depresssion.


FLOW
& BALANCE
 hjælper dig til at håndtere stress i din hverdag, gennem:

Stress-forebyggelse – hjælper dig til at undgå at blive “fanget” af stressreaktioner
Stress-reducering – hjælper dig til, at stoppe stress, når du er “ramt”

For at kunne reagere på rette vis må det afklares, i hvilken grad du er påvirket af stress – vi hjælper dig til denne afklaring.

Kontakt os for en uforpligtende indledende dialog.

Vi tilbyder løsninger til stresshåndtering både overfor privatpersoner og organisationer – læs gerne mere specifikt om stresshåndtering på arbejdspladsen.


Der florerer mange påstande om stress…

 Måske du har hørt eller læst, at

 • Stress kan være godt… Det er rigtigt! Men kun i kortere perioder hvor 
  det bidrager til at styrke os og sætte os op til præstation.
  Herefter skal organismen have mulighed for at slappe af igen. Bliver en belastning langvarig el. vedvarende skabes i stedet en usund stress-tilstand
 • Stress går over af sig selv… Ikke rigtigt! En stresstilstand opstår ikke akut men under optrapning over tid – og må afvikles på samme vis. Stress må nedtrappes gennem bevidsthed og adfærd der støtter krop og sind i at ændre tilstand og tager tid at komme af med

 • Stress opstår af travlhed… Det er ikke rigtigt! Stress opstår, når vi udsættes for overbelastning fra pres, krav eller forventninger, som overstiger vore ressourcer, evner og muligheder for at imødekomme hverdagens situationer, opgaver, forventninger og oplevelser. Derfor får også ledige stress. Vi kan sagtes have travlt uden at få stress og være stressede uden at have travlt!
 • Stress rammer perfektionister og særligt sensitive… Heller ikke rigtigt!  Stress udspringer hverken fra personligheden eller særlig sensitivitet, men af adfærd, der aktiverer det indre alarmberedskab på en måde, som skaber fysiske og mentale spændinger og genererer belastning, der over tid risikerer, at tære så stærkt på vore ressourcer, at det fører til stress
 • Stress er en sygdom… Det er heller ikke rigtigt! Stress kan gøre dig syg – meget syg, men er ingen sygdom. Ej heller udtryk for, at der er noget galt med nogen men nærmere med noget!
 • Stress skal motioneres væk… Både rigtigt og forkert! Afhænger af hvor i et sterssforløb man befinder sig. Forebyggende er motion storartet at “brænde” stresshormoner af med. Ved alvorlig stress er motion desværre decideret skabelig og kan forværre tilstanden ved, at udløse yderligere stoffer der holder kroppen i ararmberedskab og dermed det modsatte at hvad der er brug for
 • Stresscoaching er løsningen… Også både rigtigt og forkert! Coaching er god til forebyggelse og ved lettere stresssymptomer, da det bidrager til indsigt i årsagen til stress og til at se muligheder for at påvirke stressende. Ved alvorlig stress/evt. kollaps er coaching det sidste, der er brug for, da coaching motiverer egenreflektion – det sidste en stressramt hjerne har brug for og som vil kunne forværre tilstanden. Da må coaching vente til stress slipper sit tag, og man er godt på vej videre igen.    

 

En sandhed om stress er, at stress sjældent har én årsag alene. I nogle tilfælde vil vi kunne identificere en eller få alvorlige stressårsager, men som helhed er vi under indflydelse af mange forskellige aspekter, som i hvert tilfælde vægter forskelligt i forhold til, at skabe ydre eller indre pres, men som tilsammen kan skabe en voldsom påvirkning, herunder bl.a. :

 • Arbejdet –  kan stresse uanset om man har et job eller ej, da også tab af job og arbejdsløshed kan være meget stressende.
  Meget stress opstår i arbejds-sammenhænge affødt af forandringer, organisationsændringer, ændrede arbejdsmetoder, mangel på struktur, ufleksibilitet, uklarheder, manglende rammer, kommunikations-problemer, utydelige krav og uafstemte forventninger, uklarhed om ansvar, roller og funktioner, effektiviseringer, ny teknologi, værdikonflikter,  det psykiske arbejdsmiljø, sociale aspekter / relationer  og meget andet i arbejdssituationen
 • Privatlivet er fyldt med stress-kilder – kærlighed, parforhold, konflikter, økonomi, sygdom, ændrede familieforhold, trivslen hos ens nærmeste, relationer, arbejdsledighed, karriereovervejelser, boligforhold, flytning, skilsmisse, børn der bliver store m.v. er stresskilder.
  Større ændringer eller flere mindre bliver for mange årsager til større eller mindre livskriser grundet de forandringer og indre såvel som ydre krav om tilpasning de uvægerligt medfører – uanset om de umiddelbart opleves som positive eller negative
 • Relationer -og kvaliteten af dem er af stor betydning for vores trivsel og generelle lykkeniveau. Vi er desuden under stor påvirkning af de adfærdsmønstre vi indgår i i familien, på arbejdspladsen, blandt venner, i parforhold m.v., da vi ubevidst smitter hinanden – en stresset partner, kollega, chef, ven eller andet påvirker os i høj og helt naturlig grad – og i samme grad påvirker vi tilsvarende vore omgivelser ( også børn)
 • Vore tanker kan i sig selv stresse og udløse fysiske stress-reaktioner  som kan blive ganske alvorlige. Vores tilgang til livet og det mindset vi formår at møde livets begivenheder med har derfor meget stor indflydelse på vores stresstilstand og generelle trivsel
 • Forandringer – selv ændringer til noget der på sigt er til det bedre kan skabe stress, særligt hvis stressniveauet i forvejen er højt og overskuddet/energiniveauet eller ressourcerne til at deale med ændringen er lave i situationen. Selv tanken om ændring kan aktivere stress.


Disse eksempler illustrerer blot hvor vigtigt det er, at lære at forebygge og håndtere dine egne stressreaktioner, da ingen kan undgå at møde stressfaktorer hvor vi færdes i hverdagen – særligt ikke ved erkendelse af, at vi meget nemt selv udgør en væsentlig en af slagsen alene qua måden vi møder vore livsomstændigheder på og qua vores viden ( eller mangel på) i forhold til, at kunne agerer på måder, der sikrer flow og balance og mest mulig trivsel i hverdagen. 

Stress er desuden selvforstærkende – det hober sig op og får os til at miste overblikket og prioriterings-evnen, glemme, miste energi så vi fanges i en ond spiral, der blot skaber yderligere stress. Sådan en spiral kan være næsten umulig selv at komme ud af, da vi oftest i situationen mangler både viden, det fornødne overskud og overblik til det. Det er derfor væsentligt at fokusere på forebyggelse!

Kontakt os derfor endelig – vi hjælper dig til at komme bedst muligt videre.


Mærker du stress under opsejling – eller er du alvorligt ramt og evt.
sygemeldt eller i risiko for, at blive det, er du velkommen til straks, at
kontakte os – også for en uforpligtende indledende telefonsamtale.
Her kan du få forslag til, hvad du ud fra dine konkrete oplevelser
aktuelt kan kan have mest gavn af for, at genskabe balance
og forebygge yderligere udvikling af stress.
Kontakt os endelig her!

Hvem rammes?

Alle kan rammes af stress: Kvinder, mænd, folk i beskæftigelse på alle organisatoriske niveauer, arbejdsledige, pensionister, yngre, ældre. Selv børn og unge… De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt opleve stress enten hos sig selv eller andre, da en femtedel af befolkningen næsten dagligt har symptomer på stress. Læs mere om stress i tal.

Det er derfor værd at huske, at ikke kun den enkelte rammes – også omgivelserne mærker, når stress er på færde.

At lære at forebygge og håndtere stress med fokus på årsagen mere end symptomet er noget af det bedste, vi kan gøre for os selv og hinanden…

 

Hvornår skal du reagere?

Stress følger overordnet sin egen cyklus for udvikling og afvikling forskellige faser, som hver især behøver forskellig indsats – og har alligevel også altid individuelle forskelligheder. Det er derfor vigtigt, at lære sine personlige stress-signaler at kende, for at kunne reagere i tide.

Du anbefales altid at reagere, så snart du bliver opmærksom på, at din adfærd har ændret sig eller hvis du oplever, at dit velbefindende fysisk eller mentalt er i ubalance – eller hvis dine omgivelser i bedste mening gør dig opmærksom på, at det er hvad de oplever. Omgivelserne er faktisk ofte de første til at observere hvad der er fat og vi selv de sidste…

En typisk følge ved stress er nemlig, at vi ofte bliver “fartblinde” og kæmper yderligere for at holde os oven vande, når stress får sit tag. Vore ressourcer svækkes og det samme sker ofte for vores formåen for, at erkende hvad der egentlig er fat. Ingen ønsker at blive ramt af alvorlig stress, så tilstanden kan være hård at erkende – men desværre også blive endnu hårdere at være i hvis der ikke reageres. Stress er nemlig som en ond spiral, når den får fat, som ikke bare forsvinder ikke af sig selv og kan give langvarige fysiske og mentale følgevirkninger, da virkningen af alvorlig stress nedbryder såvel vores hjerne os kropsfunktioner. Noget må derfor gøres anderledes for, at organismen igen kan nedtrappe sit forsvarsberedskab.

Det er derfor meget vigtigt, at sætte ind med rette indsats i situationen og hellere først som sidst. Lad os sammen afdække, hvor i et evt. stressforløb du befinder dig lige nu, så du snarest kan kan få netop den støtte, der matcher dit aktuelle behov – eller de rette råd for dig til at forebygge udvikling af stress. 

Der findes løsninger, der matcher enhver! Hos FLOW & BALANCE mødes dine ønsker og behov med fokus på årsagen såvel som symptomet. Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at assistere dig til, at bringe ro på situationen og skabe orden i det kaos som stress kan forårsage såvel på det indere som det ydre plan. Læs gerne mere her

Du behøver ikke at have stress konstateret for, at yde dig
selv positiv opmærksomhed… Langt det bedste vil være, at
sætte ind allerede ved tidlige signaler og forebygge derfra.

 

Hos FLOW & BALANCE skelnes mellem forebyggende og reducerende indsats i forhold til stresshåndtering med konkrete råd og tiltag til:

Stress-forebyggelse – inden alvorlig stress får sit tag  /når du vil passe godt på dig selv
Vejen ud af stress når du er stressramt ( uanset om du er sygemeldt eller ej)

Vi vejleder om, hvad der aktuelt vil være mest gavnlig for dig – kontakt os gerne for en uforpligtende indledende dialog.

Se også mere om stressforebyggende forløb for medarbejdere og ledere.

Stressforebyggelse er ideelt at sætte ind med både før eller så snart tidlige signaler viser sig – der er så meget at gøre, og så meget at vinde for din trivsel ved, at forebygge…  Læs gerne mere om hvad stress egentlig er og gør ved din organisme og om konsekvenserne ved ikke, at tage sine stresssignaler seriøst, og i stedet at rammes af et stresskollaps.

Det er den situation du opfordres til, at forebygge og meget gerne inden det nogen sinde kommer så langt som bare i nærheden af et stress-kollaps. Både fordi det er meget ubehageligt og fordi, risikoen for stress-tilbagefald øges efter et kollaps. Barske fakta, men så mere desto grund til at forebygge i tide. Apropos fakta – læs gerne mere om:

Stress som et grundvilkår i tilværelsen

Er stress blevet en realitet er der råd at hente for, som kan gøre dine erfaringer lærerige frem for alene den mentale nedtur, som stress også er for mange. Stress er og bliver nemlig et grundvilkår i en foranderlig verden…

Over for alle forandringerne står imidlertid vore vaner og dem synes vores hjerner langt bedre om end forandringer. At lade vanerne råde og gøre som vi plejer, giver tryghed, som udgør vores mest dominerende grundlæggende behov. Derfor tyer hjernen helst til det vante – uanset om det iøvrigt er godt for os eller ej. Faktisk har vi selv medvirket til denne programmering ved, at lade vaner gentage sig igen og igen. På samme måde er det derfor også muligt, at medvirke til, at skabe nye og bedre vaner. Modsat vil hjernen blot fortsat vælge det kendte, da det desuden sparer energi, modsat den indsats det ville kræve, at programmere hjernen på ny hver gang, vi skal gøre noget  anderledes.

Vaner har derfor både fordele og ulemper for os i dagligdagen, men overfor vore stressmønstre bliver de oftest en ulempe. Det kan derfor svare sig, at lægge en positiv indsats i, at skabe nye og bedre vaner på en række punkter – også selv om det vil koste lidt af din energi, at indarbejde dem.

Alle livsområder rummer stressfaktorer. Stress er derfor i sig selv mere naturlig end negativ – men måden vi påvirkes af stress kan opleves meget negativ og give negative følger for os som mennesker. Læs gerne mere om hvad stress egentlig er og hvad der forårsager stress her.

Ofte relateres stress til jobmæssige aspekter og mange undersøgelser tilskriver også arbejdsforhold en stor andel af de registrerede stress-tilfælde. Men arbejdsledige, pensionerede, studerende m.v. kan også få stress… Stress er et udtryk for overbelastning som ikke kun kan komme af, at have for meget at lave, men også af for lidt. Eller det “forkerte” i forhold til hvad man brænder for, tror på eller har til rådighed af ressourcer i forhold at håndtere krav og forventninger fra sig selv eller omgivelserne.

Ressourcer skal her forstås meget bredt som både fysiske ressourcer, energi, modstandskraft, personlige og mentale ressourcer, kompetencer, evner for perspektivering osv.. Der er derfor hverken tale om at være “rigtig” eller “forkert”. De påvirkninger vi hver især møder og de ressourcer vi besidder er blot ganske individuelle og vores respons på givne stressfaktorer derfor lige så individuel.

Stress opstår når vores ressourcer slipper op fysisk eller mentalt på grund af indre eller ydre pres, hvilket kan give vidt forskellige ting at forholde sig til og justere på for at imødegå eller håndtere en stresssituation:

 • Ydre pres kan vi ændre på ved, at sige fra, flytte os fra en situation eller justere på de ydre rammer så belastningen brydes eller reduceres
 • Indre pres kan vi ændre på ved, at forholde os til vore tanker, værdier, indre dialog og oplevelser på nye måder for derved skabe bedre balance og aflastning af vores system 

Det kan læres gennem opmærksomhed og styrkelse af indsigt, men som alt andet vi ønsker at lære og mestre, må der arbejdes seriøst med det.

FLOW
 & BALANCE
understøtter denne proces med lige den tilgang, der måtte match dig bedst. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende indledende dialog om, hvordan din personlige trivsel bedst styrkes. 

Mange aspekter spiller ind i forhold til stress, herunder at vi i vores moderne samfund konstant 24/7 udsættes for et sandt bombardement af informationer, at forholde os til. Det presser os til, at forsøge at multitaske – hvad vore hjerner slet ikke er skabt til… Vi shift-tasker derfor istedet konstant mellem forskellige fokusområder i bestræbelse på, at navigere overfor det hele. Desværre ofte med det utilsigtede resultat, at det reducerer vores effektivitet, fokuseringsevne, nærvær og empati samt kvaliteten af det, vi foretager og genererer et indre pres, som risikerer, at ophobe sig så vi må tære ekstra på vore fysiske og mentale ressourcer.

” Faktum er, at vores kognitive evner slides, jo flere platforme vi opererer på simultant. At vores medfølelse og empati daler i hastighedens hellige navn. Og – at vores selvværd eroderer væk i takt med, at behovet for at præstere 24 timer i døgnet øges…”
( Om farerne ved Breaking News hastekulturen)
– Majken Matzau


Stress må derfor tages seriøst og håndteres for, at justere på det, som vi ikke har godt af, for desværre ændres tilstanden af overbelastning sjældent af sig selv… Vent derfor ikke på, at omgivelserne eller omstændighederne ændrer på sig. Du har ikke nødvendigvis selv ansvaret for en given overbelastning eller situation – men du har altid valget om, at tage ansvar for din egen trivsel.

Ved at lære mærke efter og “komme ned i kroppen” frem for alene at agere ud fra hovedets rationelle mentale tilgang, bliver du i stand til, at mærke når der skabes pres. Observerer du således selv, at noget udløser fysiske eller mentale spændinger, er det tid, at forholde sig til det. Det er nemlig, hvad dit system dybest set beder dig om, ved at reagere med fysisk eller mental ubalance.

Hos FLOW & BALANCE assisterer vi dig med metoder og øvelser, som du kan bruge til at styrke balancen i din hverdag. Et stress-håndteringsforløb tager afsæt i din aktuelle situation, med en effektfuld plan for, hvordan du forebygger eller reducerer stress udfra dit aktuelle stressniveau. Kontakt os gerne for at høre mere – også helt uforpligtende. 


Stress og coaching

Du har sikkert mødt begrebet stress-coaching. Imidlertid er dette begreb i sig selv desværre stærkt selvmodsigende. Da coaching er en proces der lægger op til mental aktivitet må brug af coaching i et stressforløb alene ske med stor varsomhed – og over for alvorligt stressramte slet ikke… Den grad af mental aktivitet som coaching motiverer vil for en alvorligt stressramt blot forværre tilstanden i en situation, hvor ro og afspænding i stedet er dét, der er allermest brug for.

Hos FLOW & BALANCE tilbyder vi derfor ikke stresscoaching selvom her også ligger et fint certifikat på denne titel… I stedet hjælper vi dig uden om eller gennem stress – med coaching i bagagen som et nyttigt værktøj blandt flere andre, til brug for at assisterer til balance på rette vis på rette tidspunkt. Gennem samarbejde med os vil du opnå ro, overblik og klarhed, som kan danne modspil til det pres, der hidtil har genereret stress.

Der tages altid udgangspunkt i de individuelle behov i situationen, som mødes med kompetencer, erfaring og adgang til en række velafprøvede og anerkendte metoder, når det handler om at få stress til at slippe sit tag såvel fysisk som mentalt. Så skal vi endelig kalde det vi yder for noget – så lad det være stress-mentoring og rådgivning.

Coaching i relation til stress egner sig derfor bedst til stressforebyggelse samt som værdifuld hjælp til, at komme godt videre mod afslutningen af et decideret stress-forløb – når der vel at mærke først er skabt ro på systemet. Da kan coaching med fordel tage afsæt i ønsket om bedre work-life balance, bedre balance i relationer, personlig balance, fysisk balance eller andet som er særligt vigtigt for dig i erkendelse af, hvad der tidligere har medvirket til at optrappe stress og derfor må håndteres anderledes fremadrettet.


Stresshåndtering hos FLOW & BALANCE

FLOW & BALANCE tilbyder stresshåndtering ud fra en række anerkendte og vel afprøvede metoder, der hver især har deres styrker og relevans i relation til håndtering af stress afhængig af om det aktuelle behov handler om forebyggelse eller reduktion af stress.

Vores arbejde er inspireret af anerkendte lægers og psykologers anbefalinger til, at reducere og forebygge stress på individuelt og organisatorisk plan på måder, der omsætter forskning og teori indenfor neurologi, psykologi, arbejdsmiljø, ledelse m.v. til konkrete og effektfulde metoder og værktøjer.

På individuelt niveau tilbydes stresshåndterings-forløb, sessions med coaching, personlig mentoring, mindfulnesstræning foruden afbalancerende metoder som healing og Access Bars – alle metoder, som er anerkendte og vel afprøvede i forhold til at forebygge og reducere stress. Hver tilgang har sine særlige styrker i forhold til de konkrete faser i et stressforløb. Se mere om de enkrelte metoder her.

I virksomheder tilbydes individuelle stressforebyggende forløb for medarbejdere og ledere foruden foredrag og workshops for grupper. Se gerne mere om vore ydelser samt om mulige organisationstiltag, og kontakt os gerne for spørgsmål.

Kontakt os gerne – også for en uforpligtende indledende telefonsamtale, hvor du kan få råd til, hvad du ud fra dine konkrete oplevelser kan have mest gavn af for, at forebygge stress i din hverdag eller genskabe balance hvis mistrivsel har fået overtaget, så der kan skabes en sund modvægt til yderligere udvikling af stress.

Healing for bedre trivsel

Healing er af mange bedst kendt som en alternativ behandlingsform. Hos FLOW & BALANCE anvendes healing for bedre trivsel bredt, som et naturligt element til, at styrke betingelserne for flow og balance i tilværelsen som helhed – i fint samspil med mere “traditionelle” og absolut jordnære tilgange til, at skabe trivsel i hverdagen.

 

Hvad gør healing for dig?

Ud over at være en behagelig og oftest meget afslappende oplevelse er den overordnede effekt af healing, at optimere såvel den fysiske som den mentale tilstand. Udover fysisk effekt bidrager healing nemlig aktivt til, at giver dig fornyet energi, bringe modet tilbage hvor det mangler samt give de nødvendige kræfter til, skabe eller genskabe et harmonisk liv bedre flow og styrket balance.

Healing hjælper til dig til at fungere optimalt både fysisk og mentalt, da healing skaber frit energiflow og tilfører ny energi. Herved lettes både fysiske og mentale spændinger og blokeringer. Din fysiske sundhed fungerer mest optimalt, når der er frit flow i dit energisystem – det medvirker til, at styre kroppens naturlige processer så den kan fungere fri af blokeringer og holde immunforsvaret intakt. Når du fungerer optimalt, kan du leve i balance med dig selv og alt du omgiver dig med i hverdagen.

 

Ér eller har du været syg eller stresset hjælper healing dig til, at understøtte regenerering. Det fysiske kan dog ikke stå alene – og omvendt ligeså med det mentale. Healing hjælper derfor også mentalt til at skabe ro i dit energisystem og til at styrke balancen mellem krop og sind.

Healing er anvendelig på mange livsområder. Her blot en række eksempler på hvad du kan få ud af healing:

 • Øget og stabiliseret energiniveau
 • Forebyggelse overfor stress-symptomer
 • Indre ro
 • Balance mellem krop/sind/ånd
 • Styrkelse af immunforsvaret 
 • Udrensning af gift og affaldsstoffer
 • Lindring af fysiske smerter
 • Opløsning af muskelspændinger
 • Understøtning af heling af sår og fysiske brud
 • Støtte til operationsprocesser
 • Fremme af rekreationsprocesser
 • Afhjælpning af migræne
 • Afhjælpning af allergi
 • Support af anden behandling, både alternativ og konventionel behandling
 • Modvirker bivirkninger afledt af medicinsk behandling
 • Lindring ved tab og brud
 • Accept af tilstande
 • Tilgivelse
 • Slip af traumer
 • Hjælp til døende og deres pårørende
 • Styrket mental klarhed
 • Ro på ved eksamen, svære samtaler, jobsamtaler o.lign.
 • Mental ro der hjælper til afklaring op til vigtig beslutningstagning
 • Fremmer intuitionen
 • Nærer kreativiteten
 • Understøttelse af personlig udvikling
 • Understøtter spirituel bevidsthedsudvikling

Mon ikke det giver en ide om, hvad du kan få ud af healing…Spørg endelig her, hvis du ønsker, at vide mere,eller spørge ind til noget specifikt.

Healing er intet quick-fix. De blokeringer du har oparbejdet er kommet over tid – opløsning kan derfor også forventes at skulle ske over tid. Nogle gange opleves en optrapning af symptomerne efter første healing, men det er helt naturligt ligesom også træthed er en naturlig reaktion. Husk på, at healing sætter gang i energi som har været blokeret, og det kan tære på systemet indtil alt finer et mere naturligt leje som bestemt er værd at gå efter. Men det skal også siges, at healing kan skabe endog meget hurtig positiv effekt overfor såvel fysiske som ikke fysiske tilstande, hvorfor en enkelt healing i nogle tilfælde er nok til at skabe en ønsket effekt mens der i andre tilfælde skal mere til. Hvordan du reagerer ved ingen af os på forhånd – men hav tillid til processen, for den kan kun komme dig til gode.  Er denne tillid ikke tilstede, vil der blot skabes nye energimæssige blokeringer. Al modstand blokerer, så enkelt er det – her som i alle andre sammenhænge i hverdagen. 

Healing anvendes med succes i en bred sammenhæng, der handler om, at understøtte og forebygge i mindst lige så høj grad som at behandle – og understøtter dermed samtlige af livets aspekter med henblik på, at skabe grundlag for god balance i en nemmere og bedre hverdag, med plads til mere glæde, positivitet, kreativitet, sundhed og generel trivsel.

 

Hvem er healing for? 

Healing for bedre trivsel er for hvem som helst og hvad som helst – mennesker, dyr, planter, situationer osv. da healing bygger på antagelsen om, at alt er energi og eksisterer i kraft af en  energi som er i alt og dermed er forudsætning for al eksistens.

Healing er derfor nyttig, når du som privatperson aktivt vælger, at tilgodese din personlige trivsel og sundhed – som forebyggelse mod stress og andre ubalancer eller i særligt belastende perioder, med behov for genopretning og styrkelse af balancen.

Også som trivselstiltag i organisationer har healing for bedre trivsel sin berettigelse. Her understøtter healing både medarbejdere og ledere i, at holde en sund balance i hverdagen i forhold til personligt energiniveau, fysisk og mental sundhed m.v.. og i forhold til at påvirke den generelle atmosfære på arbejdspladsen. Jævnlige healingssessioner i hverdagen kan puste overraskende god energi ind i en travl moderne organisation. Healing bidrager dermed til et positivt arbejdsmiljø.

Kontakt os gerne for mere info om vore positive erfaringer med healing, om hvordan healing konkret kan bidrage og om hvilken healingsform, der bedst matcher dine/jeres  aktuelle behov ud fra følgende muligheder:


Endvidere tilbydes uddannelse i healing tilgængelig for alle uanset forudgående erfaring – se mere om vores Reiki uddannelse.

Læs gerne mere nedenfor om hvordan healing kan bidrage til, at styrke dit fysiske og mentale velvære og din samlede trivsel.

 

Om healing

Healing betyder, at gøre hel svarende til, at skabe balance. Healing er en holistisk behandlingsform – dvs. en helhedsbehandling, som ikke bare kan fjerne symptomer, men også påvirke årsag og sammenhænge og som indvirker på flere planer samtidig.

Healeren tilstræber, at få energien i og omkring modtageren til at vibrere mere harmonisk (ofte langsommere) end den starter med at være og for at åbne mulighed for, at modtagerens egen organisme kan få overskud til at heale sig selv. For i virkeligheden er det hele formålet – at modtagerens eget energisystem skal kunne holde den nødvendige energibalance.

Det kan måske virke lidt abstrakt at forholde sig til i et moderne menneskeliv, som typisk er meget materialistisk og fysisk orienteret. Men, der er hverken noget religiøst eller nyt i healing og livsenergi har, uanset hvad den kaldes og gennem tiden er kaldt, været kendt og beskrevet i tusinder af år, som forudsætning for, at vi kan eksistere og fungere både fysisk og mentalt. I dag anerkender dele af videnskaben endda dens eksistens, hvilket løbende underbygges af moderne forskning.

Kort fortalt er healing overførsel af energi – af nogle kaldet livsenergi eller universel energi. Healing tager dermed udgangspunkt i den kendsgerning, at alt er energi og at healing er mulig gennem energetisk påvirkning. Der forskes aktivt i denne betragtning – og skønt det endnu synes at være en udfordring helt at afgøre hvad det er der sker underhealing, synes det endnu sværere at påvise, at der intet sker… Og fakta er, at mange mennesker verden har gavn af, at modtage healing uanset den moderne videnskabs formåen for at dokumentere dens effekt. 

Healing handler om energibalance. Vi tænker måske  sjældent over vigtigheden i denne balance. Den står os imidlertid helt klar, når den er fraværende – når vi oplever ubalancer i dagligdagen. Da påvirkes nemlig både vores fysiske og mentale trivsel. Hvem kender ikke almindelige vendinger som  at være “nede på energi”, “drænet for energi”, at “tappes for energi” – eller endda oplevelsen af at andre “tager ens energi”??? Når vi oplever det er vi ikke lige på toppen.

Ofte kan vi selv genoprette balancen ved opsøge mere (energi)givende aktiviteter, omgivelser eller selskab – eller tage os en lur, gå en tur, afspænde, lave yoga eller meditere. Somme tider er det blot ikke nok. Måske har vi over tid ladet os dræne for energi uden at blive ladet tilstrækkeligt op igen og måske mærkes det enten ved tiltagende træthed, spændinger, tilbagevendende skavanker og sygdom. Eller vi får “kortere lunte”, sværere ved at overskue ting, oplever svigt i hukommelsen eller koncentrationen… Alt sammen forstyrrende elementer i en hverdag, der alligevel bare skal fungere. I de situationer skal der ofte mere end en god nats søvn, en gang massage eller en god snak til for at give slip på de spændinger og blokeringer der aflejres i vores energisystem. Derfor har de fleste af os, jævnligt gavn af en afbalancering af vores energisystem. Og det er hvad healing helt direkte giver!

Formålet med healing er i al sin enkelthed, at genskabe balance i krop og sind via afbalancering på alle planer. Healing opløser de blokeringer, der har manifesteret sig i fysiske eller psykiske symptomer og får energierne til igen at flyde frit. Stress, traumer, angst, manglende selvværd og lignende kan skabe ubalancer, som på et eller andet tidspunkt manifesterer sig som sygdom i krop eller sind. Ligeledes kan “mekaniske” skader, infektioner og lign., selv efter tilsyneladende helbredelse have efterladt “aftryk” eller ubalancer i kroppen, der senere kan vise sig. Også denne slags opløser healing.

Under healing overføres energi til modtageren via healeren med det formål, at opløse energiblokeringer, skabt af den fysiske og mentale stress, vi udsættes for i dagligdagen og som overbelaster krop og sind. Det kan være svært at give slip på, skønt det logisk set vil være det klogeste og sundeste at gøre det. Det er blot ikke så nemt, hvis vi “hænger fast” i noget… Eller “er i underskud af energi”…  Disse helt almindelige dagligdags udtryk, beskriver faktisk netop, hvad healing kan opløse og genopbygge hos os. Ikke særlig mystisk, vel?

Healing styrker dig altså i, at optage energi, skabe flow i dit energisystem og opløse de blokeringer, der fastholder dig i ubalancer. Det kan være mentale, følelsesmæssige eller fysiske ubalancer (som regel både og…). Tanker, følelser og fysik spiller sammen. Energisystemet influerer nemlig på på alle kroppens vitale funktioner, herunder at medvirke til at regulere organernes funktioner og samspil.

Healing styrker derfor alle livsaspekter, da den virker på flere måder. Der kan derfor skelnes mellem fysisk og psykisk healing.


Fysisk healing
er ofte nemmest at forholde sig til, idet den bearbejder et fysisk symptom, som at opløse spændinger, understøtte regenerering, heling af sår el. brud m.v.. Fysisk healing skaber mærkbar ro på det fysiske system og vil derfor oftest opleves som meget behagelig og afslappende. Her blot nogle eksempler på fysisk mærkbare aspekter af healing:

 • Fysik velvære og behagelig ro på systemet
 • Lindring af fysiske smerter
 • Opløsning af muskelspændinger
 • Afhjælpning af migræne
 • Understøtning af heling af sår og fysiske brud
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Udrensning af gift- og affaldsstoffer
 • Afhjælpning af allergi
 • Stabilisering af blodtrykket
 • Afhjælpning af bivirkninger under anden behandling,  f.eks. kemo


Psykisk healing
er healing af et ikke fysisk område. Der sondres mellem mental og emotionel healing. Her ses eksempler relateret til psykisk healing:

Områder for mental  healing:

 • Bekymringer                giver  ro og centrering
 • Selvbevidsthed          styrker selvværd og selvtillid 
 • Mediation                     afslapning og transformation
 • Kreativitet                     fremmer kreative talenter og nytænkning
 • Kommunikation         styrker al mundtlig kommunikation og udtryksevne
 • Stimulation                  stimulerer koncentration og forståelsen

Områder for emotionel healing:

 • Kriser                              støtter og styrker den spirituelle intuition
 • Stress                             stress-lindring, ro, fokus og koncentration
 • Depression                   forebygger via skabelse af en positiv energikanal
 • Traumer                        skaber erkendelse og transformation
 • Helhed                           giver forståelse for indbyrdes sammenhænge
 • Balance                          styrker al harmonisering

 


FLOW
& BALANCE tilbyder healing ud fra flere forskellige tilgange, som hver især tager højde for forskellige aspekter:

Kontakt os gerne her for, at høre hvad der bedst matcher dine behov og ønsker.

 

Hvornår er healing ideelt?

Healing er ideelt såvel til forebyggelse, afbalancering og til opbygning.

Healing fungerer som energimæssig modvægt til de mange former for ubalancer vi kan opleve, da ubalancer skaber blokering i vores energisystem. Det kan skabe en ond spiral, hvor blokeringer hindrer genopbygning af en sund tilstand og risikerer at udarte sig til mistrivsel, stress og sygdom, hvis de ikke bearbejdes. Derfor er det vigtigt, at tage aktivt hånd om genopretning af balancen, så snart ubalancer registreres, og gerne inden det kommer så vidt som til egentlig stress eller sygdom.

Her kan bl.a. healing hjælpe, da healing bringer ro på systemet både fysisk og mentalt og tillader energien at strømme frit igen. Det vil ikke alene påvirke den enkelte, men også de sammenhænge vi indgår i i dagligdagen da “god energi” smitter – og tilsvarende gør det modsatte! Mon ikke du godt kender det?

Flyder energien ikke frit opstår dårlig stemning, tunge tanker og fysiske gener nemmere og genererer ubalancer. Symptomerne på ubalancer kan være meget forskellige, men se evt. om du genkender genkender nogle af disse som beskrives her. Prøv også gerne lige nu, at mærke ind til hvordan det står til med din egen energibalance. Trives du optimalt på alle planer?

Omgivelserne kan vi ikke ændre på andet end via os selv – ved at bringe god energi ind i de sammenhænge, hvor vi færdes i hverdagen. Tænk derfor også gerne over hvad du selv bærer og ønsker at bære videre til dine omgivelser.


Kan healeren helbrede?

Ingen healer kan helbrede en anden person af sig selv!  Hvad healeren derimod kan, er at lade energi arbejde gennem sig. Fordi healeren modsat modtageren er i stand til at holde sig åben for energigennemstrømning, kan healeren fungere som kanal for energi, og derved transformere energien til modtagerens energisystem. .

Helbredelse foregår derfor alene i modtagerens eget energisystem, forudsat at der skabes adgang for frit energiflow. At kunne optage energi samt fri energi-gennemstrømning uden blokeringer, er grundlæggende forudsætninger for eksistens, skabelse og regenerering hos alt levende. Det hjælper healeren dit energisystem til.

 

Hvem kan heale?

Alle har et naturligt potentiale for, at kunne heale både sig selv og andre. Som healer formår man blot, at åbne og holde sin kanal åben, så energi kan strømme frit gennem healeren og videre til modtageren. Healeren må derfor selv sørge for, at være mest mulig fri for energiblokeringer i sit eget energisystem, ellers vil healingen ikke kunne gøre gavn hos modtageren.

Enhver kan i princippet kalde sig healer både med og uden healeruddannelse – men der er stor forskel på, hvor meget energi healere er i stand til at kanalisere videre. Det afhænger af, hvor afklaret den enkelte er med sit eget liv. Jo bedre man som healer selv er i flow og balance med tilværelsen og sig selv, jo bedre energi-gennemstrømning og jo bedre healing for modtageren. Modsat vil healerens eget energisystem optage energien selv, fremfor at lade den passere videre til modtageren. Det vil altid ske hvis healeren selv er i ubalanceret, mangler energi og har mange ubearbejdede blokeringer. Ren logik… Vælg derfor din healer med omhu!

Selvhealing, meditation, mindfulnesspraksis, personlig og en afbalanceret personlig og spirituel udvikling hjælper healeren selv til, at skabe et liv liv med flow og balance, for at kunne give mest muligt videre i sine sessions.

Er du interesseret i at lære mere om healing – så se mere om Reiki uddannelse.


Hvordan
foregår healing?

Healing er meget fleksibel. Den kan foregå med eller uden håndspålæggelse ved fysisk tilstedeværelse eller som fjernhealing / distancehealing. Logostik og fysisk distance skal derfor aldrig være til hinder for, at give og modtage healing. 

For nærværets skyld anbefales det, at mødes omkring første healing om muligt, for i en behagelig afslappet atmosfære at tale om, hvilken healingsform der bedst matcher dig. Vi aftaler også hvorvidt håndspålæggelse er ok med dig, for jeg healer lige effektivt uden som med. Oplevelsen skal være rar og tryg for dig,  og du skal vide, at der altid ydes fuld fortrolighed omkring hvad vi taler om. Er det ikke muligt aftaler vi selvfølgelig blot nærmere teleonsik omkring fjernehealing.

Du ønsker muligvis hjælp til noget konkret, men behøver ikke at have et konkret eller diagnosticeret behov, da energien altid vil fordele sig dertil, hvor der er behov for afbalancering i dit energisystem – og der er ALTID behov for afbalancering. Ofte vil jeg spontant kunne mærke, hvilke områder der er energimæssigt under- eller over-eksponerede, og behøver særlig omsorg.

Under healingen ligger du fuldt påklædt på en behagelig briks med et tæppe over dig. Her kan du blot tillade dig selv, at tage imod og slappe af, f.eks. ved at fokusere på din vejrtrækning eller tage en lur. Jo færre forventninger du har til, at mærke noget jo bedre. Nogle mærker fysisk prikken, varme eller kulde og andre slet intet, men det har ingen betydning for effekten af healingen.

Når selve healingen afsluttes, ligger du lige en stund og slapper af, indtil du kommer helt til dig selv og rejser dig igen.

Under healingen sanser jeg muligvis intuitivt aspekter, der ønsker yderligere opmærksomhed. Det kan vedrøre alle områder af din tilværelse, da det hele hænger sammen. Er du interesseret kan vi evt. tale om det efterfølgende og om hvordan healings-effekten undstøttes optimalt for dig ud fra en holistisk betragtning. Du kan nemlig gøre meget til selv, at hjælpe healingsprocessen på vej og sikre dens effekt. Denne bevidsthed er meget væsentlig, da vi mennesker ellers selv risikerer, at bidrage yderligere til blokering for vores egen sundhed, trivsel, flow og balance. Vi er nemlig oftest selv den direkte årsag til vores mistrivsel. Ved at blive bevidst om disse sammenhænge, bliver vi hver især den nærmeste til, at hjælpe vores egen trivsel godt på vej.

En session tager 1-1 ½ time.

 

Efter healingen

Healingssessionen iværksætter en proces, som arbejder videre hos dig efterfølgende. Du kan derfor evt. opleve øget tørst, træthed, svimmelhed, hovedpine el. andet efterfølgende. Andre oplever derimod øget ro og fysisk og mentalt velvære mens andre igen slet intet mærkert… Uanset hvad du oplever, så er noget aktiveret.

Drik derfor under alle omstændigheder godt med vand og giv kroppen den hvile den beder om. Det vil understøtte healingsprocessen og den udrensningsproces, som er aktiveret under healingen, da opløsning af energetiske blokeringer altid aktiverer fysisk udskillelse. Du kan derfor hjælpe organismen bedst muligt på vej ved, at hælde godt med vand gennem dit fysiske system.

Nysgerrighed, tålmodighed og tillid understøtter healingen…

Vær nysgerrig overfor eventuelle reaktioner – de er helt normale og forventelige. Jo mere du kan hilse dem velkommen og anerkende dem jo bedre for din healing.

Hav også tålmodighed med processen – healing er ikke et quickfix, skønt mærkbar effekt i nogle tilfælde viser sig forbavsende hurtigt allerede efter en enkelt healing, Ubalancer er imidlertid opstået over tid – så der kan tilsvarende være en form for logik i, at balance genskabes over tid.

Det er min erfaring, at når en klient forlader klinikken, så har de det dejligt, og er i ro, men de synes egentlig ikke, at deres gene er borte. Men så ringer de måske nogle dage senere og siger, at nu har de pludselig opdaget, at smerten er væk, eller humøret er vendt tilbage.

 

Hvor meget healing skal der til?

Her er naturligvis tale om processer af individuel varighed, og måske er fortsat healing eller supplerende metoder over en periode nødvendig, indtil der tydeligt opleves en afbalanceret effekt. 

Du vil selv kunne mærke, hvornår du er, hvor du ønsker at være og trives mere optimalt end du gjorde forinden. Hav derfor mest mulig tillid til processen, som for en væsentlig del også handler om, at blive bevidst om, selv at mærke efter og lytte til din organismes signaler.

Én behandling er ikke nok. Jeg anbefaler, at du får healing med kort varighed mellem hver fire gange i træk, fx mandag-tirsdag-onsdag-torsdag eller med så kort interval som det er dig muligt iøvrigt.

Første gang kommer du typisk til en samtale og behandling, og vender så tilbage efter et par dage, hvis du vil. Herefter prøver vi at lægge de følgende to-tre aftaler inden for en uge. Derefter tager vi sammen en vurdering at fremskridtene, og hvis det ser ud til, at healing kan hjælpe, planlægger vi enten et nyt sæt af behandlinger, eller en opfølgende behandling med først én uges mellemrum og derefter igen to ugers mellemrum for at se om virkningen holder.

For svære sygdomme kan der blive tale om måned lange behandlingsforløb hvilket ikke er så mærkeligt, hvis sygdommen har været undervejs og udviklet sig måske gennem mange år eller et helt liv.

Vi samarbejder nært omkring din healing men du vil altid være den der bedst mærker, hvornår du er godt igennem et forløb.

 


Kontakt os gerne
for at aftale nærmere eller for indledningsvis, at høre hvordan healing konkret kan bidrage til din trivsel.

Vi vejleder dig om, hvilken healingsform, der bedst matcher dine aktuelle behov ud fra følgende muligheder, som du er selvfølgelig også er velkommen til at læse mere om her:


Pris

1 enkelt session: 1½ times healing incl. samtale / vejledning kr. 850


Forløb: 
I forløb varer første session altid 1½ time da den omfatter healing + samtale.
Efterfølgende sessions i forløbet varer 1 time.


Forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2000  ( 1½ + 1 +1 time)

5 sessions forløb kr. 3000   ( 1½ + 1 +1 +1 +1 time)

7 sessions forløb kr. 3600   ( 1½ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 time)


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb. 

 

 

Stil gerne spørgsmål og bestil tid til healing her.

Symptomer på ubalance

“Hvis du ikke forstår livets hentydninger
så vil livet ramme dig”
– C. G Jung

I en travl hverdag oplever mange mennesker at “rammes” af livet i form af ubalancer. Indre uro, stress, fysiske småskavanker, deciderede lidelser eller komplicerede relationer, der tærer på energien og hæmmer flow med tilværelsen er blot eksempler. Ofte forsøges de ignoreret det – man vil jo ikke virke pivet, og finder på alverdens gode forklaringer og vænner os til rigeligt meget. Tilvænning fjerner dog sjældent ubalancer. De er som sten i skoen… Og hvorfor også vænne sig til noget, der ikke er godt for én, kan man spørge? Når det nu i værste fald kan være med livet som indsats…

Jamen – det er jo så enkelt, at vi mennesker er vanedyr og at trygheden ved det kendte, gør os i stand til at vænne os til det mest utrolige – akkurat som i historien om frøen i gryden… Kender du den ikke, kan du læse den her.

En grund til, at signalerne om ubalance negligeres er selvfølgelig også, at de altid kommer så pokkers ubelejligt… Ikke desto mindre er de vigtige at forholde sig til, hvis du aktivt ønsker, at pleje din trivsel. Vent derfor ikke på, at andre kommer og hanker op i dag – start hellere i dag end i morgen med, at tage kroppen og sindets signaler seriøst, når de viser sig i forhold til både din fysik, dine gøremål, dine relationer osv.. Navnlig hvis de har det med, at gentage sig.

Her er blot nogle eksempler på, hvad du med fordel kan være opmærksom på i hverdagen – listen er ikke udtømmende:

 • Mangel på glæde i din dagligdag
 • Hyppige muskelspændinger
 • Mistrivsel i dine relationer
 • Social tilbagetrækning
 • Manglende overblik
 • Manglende sexlyst
 • Distræt adfærd
 • Energimangel
 • Glemsomhed
 • Søvnbesvær
 • Øget træthed
 • Ændret appetit
 • Hyppig hovedpine
 • Uoverkommelighed
 • Vægttab el. vægtøgning
 • Generelt sløvede sanser
 • Jævnlige synsforstyrrelser
 • Øget behov for stimulanser
 • Angst og tiltagende bekymring
 • Uafklarethed omkring dine livsvalg


Mænd og kvinder kan reagere forskelligt, men samtlige af de nævnte træk vil kunne opleves af begge køn. Gentagne signaler har derfor et budskab og flere kan sagtes vise sig samtidig, hvilket blot understreger budskabet om, ubalancens omfang. Noget kalder på justering, så spørgsmålet er blot, om du – dit helbred, dine omgivelser osv. kan holde til, at vente på, at det går over af sig selv?

Det kan forståeligt nok synes mere bekvemt, at fortsætte alt som vanlig. At vælge at se visse realiter i øjnene, kan jo betyde behov for justeringer i tilværelsen, og lige forandringsvillige er vi mennesker ikke altid. Forandringer sker derfor ofte mere af nød end af lyst. I nogle situationer ænser vi end ikke, hvad vi reelt har gang i, og hvor vi er på vej hen, fordi vi er fokuseret i helt andre retninger. Men konsekvenserne indfinder sig alligevel – og altid på de mest ubelejlige måder.

Under pres er vi desuden ofte mindre eller slet ikke lydhøre over for de råd eller hentydninger, som andre giver os. Det er faktisk et typisk symptom på, at man er presset på den ene eller anden måde. “Jeg alene vide…” og “Jeg ved bedst selv…” tager nemt over, og vii siger generelt mere “nej”, fremfor at holde os åbne for nye forslag og muligheder.

Pres svækker endvidere den sunde dømmekraft og bl.a. derfor vælger mange at undlade, at reagere i tide på de ubalancer de oplever, hvilket kroniske symptomer og et stort antal sygemeldinger vidner om.

Ubalance er derfor ALTID udtryk for, at noget i eller omkring dig ikke fungerer optimalt uanset hvor forskelligartet det kan vise sig. Tag blot stress, udbrændthed eller enhver sygdom som eksempler.  Der er tale om forskellige symptomer, men fælles er, at din livsbalance påvirkes og hindrer flow med de ting du gør og tilværelsen som helhed, hvilket forringer din trivsel. Læs mere om stress her.

Hvor ubehageligt det end er, at blive ramt af stress eller pludselig sygdom, bliver effekten imidlertid, at krop og sind på den måde får, hvad der sandsynligvis allerede er bedt om gentagne gange – nemlig ro til afslapning, genopbygning og reflektion. Der skabes et break fra hverdagen, som kan give ro og sætte tilværelsen i nyt lys. Paradoksalt nok som tingene har det med, at regulere sig selv…

Inden det går så galt, er der dog meget som kan gøres. Det er hvad FLOW & BALANCE hjælper mennesker med. Kontakt os gerne her og hør mere om, hvad du kan få ud af at rette fokus mod at styrke og vedligeholde din trivsel og lad os sammen finde frem til, hvad der matcher dine behov.

Oplever du fysiske symptomer, anbefales du også at søge læge. FLOW & BALANCE arbejder ofte og med gode resultater side om side med lægelig behandling. Vore tiltag understøtter enhver form forlægelig behandling, herunder restitutions- og helingsprocesser efter operation, bivirkninger ved kemobehandling af kræftpatienter, brud- og sårheling, stressbehandling m.v.. Læger tager vare på det fysiske men sjældent på det mentale felt, med mindre du henvises til en psykolog eller psykiater, hvilket du selvfølgelig altid anbefales at tage imod. Vi undlader at bevæge os ind på psykologens, psykiaterens og psykoterapiens domæne, men understøtter din proces via coaching, mindfulness, mentoring, healing, Access Bars og TFT, som alle er inspireret af moderne psykologiske metoder . Læs mere om de enkelte tiltag her.

Mange mennesker oplever, at stå ret alene med det, der forhindrer mental og fysisk trivsel med mindre konkret sygdom eller et decideret stressudbrud er påviseligt. Det skyldes ofte manglende kendskab til alternativer eller tiltro alene til konventionel behandling. Behandling af fysiske lidelser fjerner endvidere heller ikke den mentale del af ubalancen. Mange ordineres derfor lykkepiller, som den mest oplagte løsning i forhold til mentale ubalancer. Ingen kan bebrejdes i, at tage imod disse piller, for hvem vil ikke gerne have det godt?  Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at være totalt imod antidepressiver, men blot et sundhedstegn at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt de udskrives som den eneste umiddelbare løsning. Der findes nemlig oftest alternativer, som ikke kræver kunstige medikamenter, selv om de muligvis ikke indfår i lægens behandlingstilbud. Desuden er det videnskabeligt dokumenteret, at lykkepiller kun virker på en mindre del af de, som tager dem, og at over halvdelen får negative bivirkninger, f.eks. får mange især helt unge selvmordstanker, Det er ikke hensigtsmæssigt.

Medikamenter alene genopretter ikke balancen i forhold til den bagved liggende mentale og følelsesmæssige årsag til ubalancer. Her kan metoder som healing og Access Bars bidrage, lige som coaching og mindfulnesstræning kan styrke bevidstheden og bidrage med værktøjer, som hjælper til at kunne navigere  bedre i tilværelsen.

I en del tilfælde lader en fysisk ubalance sig ikke diagnosticere ud fra en traditionel lægelig betragtning – uanset tydelige fysiske symptomer og evt. vedholdende gener, som påvirker trivslen og indikerer behov for genopretning. Ligeledes med de ikke-synlige eller direkte fysik mærkbare symptomer, som kan være vanskelige at forholde sig til. Deres indikation på ubalance er dog lige så klar, da det mentale aspekt influerer mindst lige så stærkt på vores trivsel som det fysiske.  “Du bliver, hvad du spiser” er en velkendt og accepteret sætning hos de fleste, men “Du bliver, hvad du tænker“, som er lige så sand, er af mange mindre bekendt eller accepteret. Men det er sådan, det er – det hele hænger sammen – krop og sind reagerer blot forskelligt, men vær vis på at de arbejder sammen og sender dig maser af signaler om, at noget i eller omkring dig kalder på opmærksomhed.

At blive bedre til at genkende signaler og konkrete symptomer, når de viser sig og at vide hvad du kan gøre for dig selv, hjælper til med, at vedligeholde din trivsel og  til, at være medskaber af en tilværelse med bedre flow og balance. FLOW & BALANCE viser dig hvordan!

Fysik, psyke, emotioner – det hele hænger uløseligt sammen i vores optik, skønt den opfattelse ikke forekommer alle lige logisk. Mærk derfor selv efter, hvad du oplever, og ikke kun i dig selv – men også i forhold til det, der omgiver dig. Er der uro eller balance? Vi påvirker og påvirkes nemlig stærkt i forhold til vore omgivelser. Ved at se ud over egen navle og lære at lytte med såvel maven, som hovedet og hjertet i kombination, vil vi kunne gøre meget for at sikre trivslen i hverdagen. Mindfulness, healing, Access Bars m.v. arbejder ud fra denne tilgang og overrasker ofte med både uventede og overbevisende lindringer på såvel det fysiske som det mentale og emotionelle felt i forhold til både personlige og relationelle temaer.

Vi ønsker, at inspirere til større fokus på forebyggelse så decideret helbredelse bliver mindre relevant at forholde sig til. Der er nemlig så meget at gøre, med rette viden og opmærksomhed rettet mod, at skabe mest mulig balance i hverdagen.

FLOW & BALANCE viser dig hvordan. Se mere om vore tiltag her, og kontak os gerne for en uforpligtende samtale her.

 

 

YDELSER

FLOW & BALANCE

…assisterer mennesker til, at skabe det de gerne vil  have, mere end til, at hjælpe dem af med det, de ikke ønsker.
I sidste ende er resultatet det samme,
men der er en verden til forskel på
måden, at anskue det på


Hos FLOW & BALANCE opnår mennesker mindre stress, mindre frustation og mindre ubalance på mange forskellige livsområder fordi, det vi overordnet fokuserer på er, at assistere til at finde mere glæde, mere lethed, mere overskud, mere energi… Alt dét, der ligger i at kunne leve et liv, med bedre trivsel i hverdagen.

Læs mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE her.
Se eksempler på sessions, forløb og priser her.
Du finder vej til FLOW & BALANCE her.
Om det praktiske –  vilkår, betaling, afbud m.v. kan du læse mere her.

Kontakt os for spørgsmål eller for, at lave en aftale her.


Du vil i vores samarbejde få gavn af, FLOW & BALANCE bygger på en bred 
palet af effektive udviklings-værktøjer, understøttet af mange års erfaring i mødet med mennesker hverdagen – både i privatlivet, i erhvervslivet og i tilværelsens øvrige sammenhænge.   

Her tages altid udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Det sikrer dig at blive mødt og forstået med en professionelt tilpasset håndtering, for som Mark Twain har sagt: “Hvis det eneste du har er en hammer, er der en frygtelig masse ting, som vil ligne søm” – men det sker ikke her…. Her møder du kompetencer baseret på en række forskellige redskaber – alt sammen til din fordel, da det gør muligt at møde dine personlige behov og ønsker ud fra bl.a.:  

COACHING
Mentoring

MINDFULNESS
HEALING

Access Bars


For mange mennesker er stress et emne, som står højt på agendaen – både hos private og i organisationerne. Vi samarbejder derfor aktivt omkring både forebyggelse og om håndtering, når bægeret er flydt over og stress har ramt og sygemelding måske allerede er en realitet eller på vej til, at blive det. Se derfor mere specifikt om stress-håndtering

I alle sammenhænge gælder det, at hver enkelt situation mødes med nærvær og oprigtig interesse i, at guide mennesker til bedre flow og balance i tilværelsen omkring personlig trivsel, personlig effektivitet, sundhed, work/life-balance, karrieremuligheder, personlig og spirituel udvikling m.v.. 

 

Se hvad FLOW & BALANCE tilbyder:
Private: Balanced Being   Styrk din trivsel og balance i hverdagen  
Virksomheder: Balanced Business  Trivselsoptimering i på jobbet 


Alle tiltag sætter spot på hverdagens trivsel med henblik på, at skabe bedst mulig balance, stærk bevisthed og øget nærvær i hverdagens aktiviteter.

Her assisteres mennesker til at optimere deres personlige ressourcer, bl.a. ved at fremme den mentale robusthed og styrke den personlig effektivitet og formåen for at imødekomme hverdagens konstante foranderlighed  – herunder at håndtere aspekterne omkring stress.

Med afsæt i positiv psykologi og en integral og helheds-orienteret tilgang samarbejdes med privatpersoner og erhvervslivet om styrkelse af det hele moderne menneske i mødet med hverdagen med opmærksomhed på livets konstante foranderlighed og fokus på, at alt i måden vi lever vores liv på – måden vi tænker, måden vi agerer osv. er forbundet og influerer på vores fysiske og mentale trivsel uanset hvor og hvordan vi færdes i hverdagen. 


Spørg gerne hvis du er i tvivl om, hvad der bedst matcher dine behov – kontakt os uforpligtende her.


Vi kan mødes over forskellige former for Trivsels-sessions – se mere om hvad FLOW & BALANCE tilbyder:

Samtaler
– der skaber klarhed, overblik og perspektiv:

Kan foregå ved personlige møder, telefonisk eller over Skype. 


Afbalancering og stresshåndtering:

Samtaler og øvrige metoder kombineres ofte i individuelt tilrettelagte tiltag målrettet konkrete personlige eller organisatoriske behov.


1:1 træning
 – styrkelse af personlig balance og trivsel:

 

Foredrag og oplæg

Med afsæt i emnet Trivsel i hverdagen kan bl.a. tales om:

 • Balance i hverdagen – Work/life balance m.v.
 • Mindfulness i hverdagen
 • Mindfulness for ledere
 • Håndtering og forebyggelse af stress – både overfor private og virksomheder
 • Hvad vore fysiske og mentale reaktioner forsøger at fortælle os
 • Spiritualitet i hverdagen – integration uden splittelse

Specifikke forslag og ønsker til foredrag og oplæg modtages gerne.


Holdundervisning – til gavn for egen (og måske også andres) trivsel:

 

Læs mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE her.

Se eksempler på sessions og forløb samt priser her.

Du finder vej til FLOW & BALANCE her.

Om det praktiske –  vilkår, betaling, afbud m.v. kan du læse mere her.

Kontakt os for spørgsmål eller for, at lave en aftale 
her.

 

 

PROFIL

Kort om mig…

Min mission…

Alle mennesker fortjener en trivselsfyldt hverdag… Trivsel i hverdagen baserer sig ikke mindst på vores formåen for, at kunne opleve flow med livet som det leves og for, at kunne balancere i forhold til tilværelsens krav og forventninger, med vore omgivelser og i os selv. Jeg inspirerer derfor andre til, at finde mening i de ting de gør,  bl.a. ved, at definere deres “Hvorfor?”. Her er mit eget:

Min mission er, at inspirere andre til, at holde af hverdagen
og til at gøre den til kilde til mest mulig trivsel
og oplevelse af mening og lykke

fordi: Hverdage er der flest af…
og fordi jeg i mit eget liv har erfaret hvordan,
det på alle måder gør tilværelsen langt rigere…


Mit fundament

Læring om mennesker og som menneske gennem 45 år suppleret med bunker af teori fra såvel relevante uddannelser som fra praksis baseret på utallige meget forskelligartede møder med mennesker i deres hverdag under meget forskellige omstændigheder – lige fra dagligstuer til direktionskontorer og i professionelt regi såvel som privat.

Nysgerrighed på menneskets forunderlige psyke og hvad den kan lede til af adfærd… Jeg har altid observeret på menneskers færden – somme tider fuld af undren men har med tiden heldigvis opdaget, at vi under den umiddelbare facade ikke er så forskellige endda – og dog alle unikke med hver vore fortællinger om livet, i bevidsthed om, at vi især har en historie, men at vore historier ikke er hvad vi ér

Lysten til at gøre en forskel – at gøre noget af betydning for nogen… Om det har været at hjælpe mennesker trygt gennem en bolighandel, rådgive om personlige udviklingsmuligheder, organisationsudvikling eller andet af hvad jeg har praktiseret, har det grundlæggende handlet om dette!

Fokus på klarhed, mening og sammenhæng… Personligt synes jeg livet er skønt! Jeg er taknemmelig for alt, jeg har lært indtil nu, i accept af, at livet byder på både glæder og udfordringer som et naturligt vilkår. Den bevidsthed skaber klarhed, mening og sammenhæng for mig.

Opdagelsen af at nogle af de største gaver og kilder til læring kan komme i en indpakning, der på overfladen ser mindre indbydende ud end indholdet viser sig at være har lært mig, at der er masser af gode grunde til, at møde tilværelsen med mest mulig tillid og åbenhed overfor livets væld af muligheder… Og – at der altid findes flere muligheder end man ofte først tror.

Jo klarere vi ser det setup vi befinder os i – jo bedre overblik opnår vi over vore muligheder, og jo mere bliver vi i stand til, at tage ansvar og bidrage både til eget og fælles bedste og dermed generere øget trivsel i en større sammenhæng.

 

Min vision

Det ligger mig på sinde, at guide andre til også at se, hvor skønt, ukompliceret og fuldt af muligheder livet i sig selv er uden filter. Ofte er tingene langt enklere end vi lige ser, når travlhed, pres, stress eller gamle historier fylder vort perspektiv og fastholder gamle mønstre, som ikke længere gør noget godt.

Derfor arbejder jeg for, at tydeliggøre det, der er din virkelig, og assistere til øget overblik og udsyn til dine muligheder samt til, at støtte dig i at træffe valg, som er gode for dig og kan bidrage til øget trivsel i din hverdag.

Jeg kan ikke fortælle, hvad der er bedst for dig, eller hvordan du skal leve dit liv – men jeg kan lede dig på vej til, selv at finde ud af det. Og jeg kan give dig råd og anvisninger, som du kan vælge at bringe ind i din hverdag for at styrke din balance og optimere din trivsel.

Det handler om at finde det, der fungerer i din hverdag
– så ingen quick-fix eller “one size fits all”-løsninger her…
Jeg viser dig mulighederne – valget er dit!

Se mere om, hvordan vi kan samarbejde!

 

Hvis du vil vide mere…

Min baggrund

Selv kalder jeg mig helst hverken det ene eller det andet, men arbejder åbent og helhedsorienteret udfra en række tilgange, som hver med deres styrker og anvendelsesmåder skaber mening og effekt både hver for sig og i kombination.

Personligt ser jeg tilværelsen som en lang uddannelse, som indtil nu har bragt mig masser af værdifuld læring og inspiration fra kompetente lærere og mentorer med afsæt i forskellige tilgange – herunder mindfulness, yoga, positiv psykologi, integral filosofi, systemisk tilgang, NLP m.v.. Med uddannelser indenfor coaching, NLP, psyko-spirituel vejledning samt som meditations- og mindfulnessinstruktør, integral mentor, healer og Reiki-mester samt Access Bars practitioner besidder jeg et bredt fundament, at assistere, guide og inspirere andre ud fra. Jeg sværger ikke til en enkelt retning, men har gennem årene dannet mig et bredt indblik i en række tilgange som jeg plukker af og som bidrager til mit verdensbillede og det inspirerer andre udfra med tanke for hvor fantastisk det er at live i en verden af multiverser. 

Dertil har jeg over 20 års erhvervs-baggrund i bagagen med ledelse, salg og rådgivning indenfor ejendomshandel, rådgivning og management consulting i funktioner, der altid har handlet om, at møde mennesker i situationer, hvor min ekspertise og evne for formidling har været essentiel. Det fordrer både åbenhed og empati, men både privat og professionelt har jeg altid været drevet af interessen for, måden vi mennesker fungerer og agerer på, hvilket jeg har haft rig lejlighed til at studere i praksis uanset om jeg har mødt mine kunder i private hjem, på deres arbejdsplads eller som nu ofte hos mig. Uanset sted og kontekst er denne interesse fortsat drivkraften bag mine daglige møder med mennesker med optimering af hverdagens trivsel på agendaen.    

Samtlige metoder jeg praktiserer er valgt ud fra egne positive erfaringer og ud fra, at de fungere såvel hver for sig som i kombination. F.eks. er meditation, yoga og mindfulness-praksis vel integreret i min egen tilværelse såvel som healing, der altid følger mig i min færden i hverdagen. Du er velkommen til, at spørge ind til mine egne erfaringer, kontakt mig blot. 

Bl.a. i relation til stresshåndtering drager jeg stor nytte af egne erfaringer – som i høj grad har handlet om, at holde stress fra døren… Det har fyldt rigtig meget i min tilværelse gennem mange år, endda før man rigtigt talte om det eller forholdt sig til emnet som man gør det i dag. Hvor jeg færdedes talte man i hvert fald ikke om stress eller trivsel – der kløede man bare på og helst min. 6 dage om ugen i et højt antal timer… Det blev i høj grad bestemmende for hele min måde, at agere på – ikke blot arbejdsmæssigt men i hele måden, at leve på… Dengang så jeg ikke at der faktisk fandtes andre muligheder, så det fik selvfølgelig konsekvenser.

Jeg kender derfor på egen krop og sjæl til mange af de omkostninger det medfører konsekvent, at udfordrer sin trivsel og balance i hverdagen. Det kan bl.a. have en pris overfor nære relationer og andet, som paradoksalt nok ellers ville kunne bidrage positivt til opladning og en sundere balance, hvis det blot gives plads. Men hos mig var ikke plads til meget andet end mig og mit arbejde og mine behov…

Af uransaglige grunde, formåede jeg alligevel at fastholde én værdifuld ting hele vejen igennem – nemlig troen på mit eget inderste værd. Uanset hvor meget det ruskede omkring mig. Jeg har derfor stærkt engagement, i at inspirere andre til det samme, for har man fat der, kan det gå nok så galt omkring dig – men aldrig helt galt! For så skal du nok komme godt videre når du igen får fodfæste. Det blev min læring på den lidt barske måde… Men det behøver ikke blive barsk før vi kan lære. Vi lærer ikke bedre fordi livet er hårdt. Somme tider er det bare den eneste måde vi se, fordi vi nemt får tunnelsyn under pres. 

Derfor jeg er så optaget af, at assistere andre til at opnå bedre helhed i tilværelsen, ved at skabe overblik over hvilke muligheder, der reelt findes – og til at handle ud fra det. Det er muligt ved, at styrke opmærksomhed på måden, vi vælger at leve på… Det kræver blot din indsats og villighed til, at give slip på noget og åbne sig for noget andet, men er det hele værd!

Når det er sagt, finder jeg det stadig ganske plausibelt, at være ambitiøs omkring sit arbejde og sit liv som helhed. Jeg tror ikke selv på ideen om at stå af ræset. At gøre det for en tid kan være nødvendigt for at finde fodfæste ovenpå stor belastning, men den med at droppe ud af samfundet, fordi udviklingen går for stærkt eller i en retning man ikke synes om, tror jeg ikke på. Vi er del af et moderne samfund og har alle et medansvar. Derimod tror jeg på, at det nytter at blive bevidst om, hvilke muligheder vi hver især har, for at navigerere, så vi både formår at passe på os selv og tage del i de sammenhænge vi er en del af. Det kan godt være, der viser sig behov for større eller mindre justeringer i vores levevis for at tilgodese mere trivsel. Livet er fuldt af til- og fravalg og handler derfor også om, at gøre sig bevidst hvad man egentlig har af muligheder og så vælge bedst muligt ud fra det. Vi hjælper os selv ved, at kunne acceptere, at livet er i konstant forandring, og at behovet for tilpasning er et naturligt vilkår.

Det står enhver frit hvilke livsområder de prioriterer højest – om det er familie, interesser eller job. Der er intet galt i, at være meget optaget af noget – f.eks. sit arbejde. Det er jeg selv! I dag erkender jeg blot, at min personlige trivsel handler mindre om antallet af arbejdstimer end om, at have bevidsthed om de valg jeg træffer og acept af de til- og fravald det medfører  – i modsætning til blindt, at følge en agenda, som måske kun rummer en lille del af hvad, der reelt er muligt. Det er forskellen på udsyn fremfor tunnelsyn, som nemt genererer både belastning og ubalance. Denne bevidsthed understøtter min trivsel og balance og med er jeg selv eksponent for de værktøjer, jeg lærer videre.  

En væsentlig faktor handler derfor om, at bevare bevidstheden om, at mit liv er indrettet efter mine egne valg og dermed er mit ansvar – uanset hvor besynderlige nogle af mine valg må se ud eller have set ud for andre. For det har de! Så det har jeg selvfølgelig også stået på mål for, og det kan næsten ikke undgå, tillige at generere et usundt pres. Det sker nemlig helt naturligt når vi som mennesker konstant befinder os i forsvarsberedskab, uanset om det affødes af private eller arbejdsmæssige forhold.

Pres – ydre såvel som indre aktiverer virkelig primitive instinkter i os, når vi oplever at måtte forsvare os uanset om det handler om, at opnå accept for sine valg eller andet. Det er både uhensigtsmæssigt og usundt – men samtidig ganske naturligt, for sådan reagerer vi mennesker på mange områder stadig som urmennesker, uanset at vi lever i et helt anderledes samfund. Men det reagerer vore hjerner ikke ud fra, og deri ligger en væsentlig kilde til megen af nutidens stress.

Derfor er det så væsentligt at blive bevidst om, at der altid findes mindst én anden potentiel mulighed til vore reaktioner som alternativ til blot, at hænge i for, at hænge på i hverdagen… Og til, blindt at forsøge at leve op til en masse forventninger uanset om de er ens egne eller andres. Mistes denne bevidsthed stivner vort perspektiv, og vi kan da alene se i en enkelt retning – vi får tunnelsyn. Det tapper os for energi, vi mister balancen, ryger ud af flow, får stress, brænder ud osv. som det sker, når vi simpelthen går tom for ressourcer. Jeg har selv haft flere perioder med udpræget tunnelsyn, men har alligevel gang på gang igen fået perspektivet udvidet. Så jeg ved at det er muligt!

Jeg kan derfor også hjælpe dig til, at få øje på muligheder – som du måske end ikke anede fandtes eller som blot er smuttet ud af din synsvinkel for en stund.Det vil give dig mere end et enkelt valg og mulighed for, at kunne prioritere mest muligt optimalt hvor du står i livet lige nu.

Med bagagen fuld af nyttig viden og anvendelige værktøjer og erfaringer for, hvordan man kan lykkes med, at holde fast i sig selv og modstå stress i en hektisk hverdag, inspirerer jeg til øget fokus på, hvad der giver og holder energien oppe  – ikke blot for at overleve hverdagen men for positivt, at kunne leve med mest mulig trivsel, opleve glæde og lykke i hverdagen og nyde tilværelsen som helhed.

Jeg glæder mig til, også at inspirere dig til bedre FLOW & BALANCE i hverdagen.

foto home 2007


Bedste hilsner

Christina 

 

Du er velkommen til, at connecte med mig på Linked In

Se også gerne HVEM er “vi”? 

VELKOMMEN til trivsel i hverdagen

         ” Lykke er ikke et mål vi når for enden af livets rejse. Det er selve måden, vi lever vores liv på…”
citat Aristoteles

 

FLOW & BALANCE er for DIG, som “bare” gerne vil leve lykkeligt – forstået som i en tilværelse, hvor du kan opleve at næres, glædes, udvikles og kan sige, at du trives, med det din hverdag indeholder – med det du gør – med dem du omgås og ikke mindst med dig selv.
Eller meget direkte – en hverdag med bl.a.:

 • energi og overskud
 • glæde
 • følelsen af at slå til
 • lyst til at gøre de ting du gør
 • positive forventninger til fremtiden


Er din hverdag allerede sådan? Eller kunne du have glæde af at justere på balancen nogen steder?

 

Lykke er et stort begreb, som der endda forskes i, men basalt set handler det om TRIVSEL – om at kunne være i flow med det du gør og om, at formå, at balancere i tilværelsens konstante bevægelighed hvor manglende overblik, uklarhed om hvilken retning du skal vælge, forandringer, nye udfordringer og meget andet nemt udfordrer balancen og hæmmer flow. Det kan tære enormt på energien og generere frustration, tankemylder, modløshed eller følelse af tomhed, og kan generere stress og udbrændthed.. Men sådan behøver det ikke være…

FLOW & BALANCE bringer mennesker godt videre… Lad os sammen sætte spot på, hvad du gerne vil! Med det udgangspunkt kan vi nemlig klarlægge, hvad der aktivt skal til, for, at komme dertil på nærværende, effektiv og mærkbar vis. Bl.a. ved at søge og styrke dét, der allerede fungerer. 

Hos FLOW & BALANCE møder du masser af know how, der kan assistere og guide dig til en hverdag med mindre stress og mere glæde, overskud og nærvær. Du får konkrete redskaber, som aktivt kan anvendes i hverdagen til, at skabe ro, overblik, struktur, afklaring og til at generere handling – alt efter hvad du aktuelt behøver for, at vedligeholde og (gen)skabe balance. Med en smule assistance vil du blive bevidst om, hvilke styrker og ressourcer, der kan hjælpe dig til bedre trivsel – mentalt, fysisk og med alt det, du omgiver dig med og skal deale med i din hverdag.

 

Se mere her:

FLOW & BALANCE samarbejder både:

omkring den fælles intention, at skabe øget trivsel i hverdagen.

Enhver situation mødes med bedste match ud fra en række forskellige tilgange, der kan anvendes både separat og i kombination:

 

COACHING
Mentoring

MINDFULNESS
HEALING

Access Bars


Se gerne mere om håndtering af STRESS


Overalt er det muligt at optimere hverdagens trivsel gennem fokus på work/life-balance og en række andre faktorer af betydning for menneskers velvære, vækst og performance.

Se mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE eller kontakt os – det er helt uforpligtende.

 

button

 

Læs om samarbejde med FLOW & BALANCE her

Se eksempler på sessions, forløb og priser her

Det praktiske: Vilkår, betaling, afbud, læs mere her

Find vej til FLOW & BALANCE her

 

Book en aftaleFor dig der har lyst til, at læse mere:

FLOW
& BALANCE sætter spot på
måden at leve livet på…

Måden vi lever, skaber vore fysiske og mentale tilstande og danner grundlag for vore fortællinger om livet – om det at være menneske og om målet af lykke i tilværelsen.

Har du lyst til at læse mere om hvad der optager os mennesker og påvirker vores måde at leve på? Så læs videre nedenfor og få et dybere indblik i hvordan vi inspirerer andre mennesker til at forholde sig til flow og balance i tilværelsen!

 

Vil du også bare leve lykkeligt???

Måske du har opdaget, at stræben efter absolut lykke ikke nødvendigvis gør os mennesker lykkeligere… På den anden side ønsker ingen af os heller at være ulykkelige… Jamen hvad skal vi da så gøre for “bare” at kunne leve godt, med alt hvad det nu indbærer for os hver især? 

Dette spørgsmål stiller mange sig selv! For vil vi ikke alle “bare” gerne leve lykkeligt i en tilværelse med mest mulig glæde og trivsel – fri af stress og snærende mønstre…? 

Din oplevelse af flow og balance i tilværelsen influerer på din oplevelse af lykke og er derfor værd at forholde sig til, ikke mindst i en hektisk hverdag… Lad dig gerne inspirere – læs mere om hvad lykke egentlig er for en størrelse!   

Du kan også øge DIT lykkeniveau! 

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om mulighederne for bedre trivsel i din hverdag…

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand?

Én fortælling om os danskere er, at vi skulle være verdens lykkeligste folk1. Alligevel har vi hver især vore forestillinger om, hvad lykke er og om, hvad der gør os lykkelige som nævnt ovenfor. Eller måske rettere – hvad vi tror vil gøre os lykkelige… Der findes nemlig aktuelt også en anden dominerende version af fortællingen om danskernes tilstand, nemlig den at stadigt flere danskere oplever stress og andre ubalancer i hverdagen – hvilket underbygges af en række alarmerende tal om stress.

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand? Kan du identificere dig med versionen om verdens lykkeligste folk – eller føler du i højere grad, at du bidrager til statistikkerne omkring stress og mistrivsel?

Uanset hvad, så matcher du med stor sandsynlighed størstedelen af de mennesker vi møder hos FLOW & BALANCE – nemlig helt almindelige danskere som “bare” prøver på, at få hverdagen til at gå op i en højere enhed… Mennesker som søger at skabe overblik og mest mulig sammenhæng i en tilværelse med fokus på fysisk og mental trivsel, familieliv, relationer, job, kriser, kærlighed og hverdagens krav og forventninger, som vi alle møder.

Sandsynligvis søger du “blot” som de fleste måder, der kan hjælpe dig til, at pleje, finde eller om nødvendigt genfinde de nødvendige ressourcer til, at være med det hele og leve et liv i balance. At leve balanceret handler mindre om, at søge en bestemt eller statisk tilstand i dit liv end om, grundlæggende at kunne opleve tilfredshed og fungere både fysisk og mentalt med det, du gør i dit liv. Balance handler kort fortalt om at trives… Og det ér muligt for enhver!

Oplever du ikke det i din hverdag, er det måske tid til at justere på noget. Måske det netop er grunden til, at du læser på denne side lige nu…

Lad os tage en uforpligtende indledende snak om hvad du oplever i din tilværelse lige nu.  Kontakt os gerne med det samme!

 

FLOW & BALANCE
…er for dig, der ønsker, at leve dit liv på en
måde, hvor hverdagen bliver kilden til
DIN lykke – hvad den end er for dig…
…inspirerer og guider dig til måder, at leve på,
der beriger hverdagen med mere trivsel,
bedre balance og mindre stress
Se mere om hvordan!


Alt vi oplever har relevans for oplevelsen af trivsel og balance i hverdagen… Fokus på trivsel gennem mest mulig flow og bedst mulig balance på alle planer er derfor den røde tråd i alt vi gør for dig hos FLOW & BALANCE – uanset om det er at coache privatpersoner eller erhvervsfolk, at være mentorer i personlige eller spirituelle udviklingsprocesser, heale på fysiske eller psykiske aspekter, hjælpe mennesker til at forebygge eller komme ud af stress, at inspirere til en mere mindful attitude eller andet af det vi gør sammen med mennesker, der vælger FLOW & BALANCE som guide og fortrolig sparringspartner på et stykke af deres vej.

Der kan derfor være meget forskellige emner på agendaen når vi mødes. Aktuelt opleves f.eks. her et stort fokus på:

 • Balance mellem krav/forventninger ( både egne og andres) og ressourcer/styrker til at møde disse
 • Stress – behov for at forebygge mod overbelastning afledt af hverdagens krav
 • Håndtering af tydelige stressignaler – fysisk og mentalt 
 • Vejledning og støtte omkring stress-sygemelding 
 • Balance mellem arbejde og privatliv’
 • Personlig energibalance – hvordan den genfindes og styrkes bedst 
 • Gamle mønstres betydning, og vejen ud af dem mod nye og bedre vaner
 • Afklaring omkring kompetencer og personlige værdier relateret til beskæftigelse
 • Integritet – at stå ved og at have sine værdier med i hverdagens gøremål
 • Udfordringen i at navigere i lederrollen med en samtidig følelse af autencitet
 • Fysiske gener – at skabe lindring via forståelse for deres psykiske budskab


Uanset disse emners forskellighed handler de alle grundlæggende om måden vi mennesker ser på os selv og på tilværelse, da det sætter aftryk på vores trivsel i hverdagen. Det er derfor til stor nytte, at få kompetent vejledning og rette støtte til, at blive mere bevidst om tingenes sammenhæng og muligheden for faktisk at vælge sin tilstand. Vi viser dig til hvordan…

At blive bevidst om hvor nært vore tanker, handlinger, mønstre, fysiske tilstand osv. er forbundne med de ting vi oplever og graden af trivsel i det almindelige hverdagsliv er en stor lettelse for mange mennesker. Derfra bliver det nemlig muligt, at skabe nye og bedre vaner, optimere egne ressourcer og få øje på flere af de mange muligheder, som vore oplevelser rummer.

Du er helt sikkert allerede bevidst om, at god kost og motion er vigtig for din trivsel. Men husker du det i hverdagen? Og husker du dertil at tænke gode støttende tanker hver eneste dag? Vi hjælper dig til at huske og indarbejde disse og mange andre gode energigivende vaner i hverdagen. Men derudover giver vi dig også noget andet, nemlig det vi kan kalde “det lille ekstra”, som slet ikke er så lille endda set i forhold til hvad kan bidrage til din trivsel og oplevelse af flow og balance…

“Det lille ekstra” handler om styrket bevidsthed – om bevidst at vælge tanker og handlinger, der i dagligdagen bliver til noget meget større, når deres effekt får lov, at udfolde sig med øget energi, glæde, indre ro, velvære, nærvær, personlig effektivitet og meget mere som vil kunne gøre en STOR forskel for dig. Og hæve dit generelle lykkeniveau!

 

FLOW & BALANCE
…assisterer dig til, at skabe det,
du gerne vil – mere end til,
at hjælpe dig af med det, du ikke ønsker
I sidste ende er resultatet det samme,
men der er en verden til forskel
 på måden, at anskue det på…
Se mere om hvordan!


At blive bevidst om dine muligheder for at styrke din balance, bringer dig i bedre flow med tilværelsen og de krav, forventninger og præmisser hverdagen indeholder. Du vil blive guidet til optimal trivsel og om nødvendig ud af mistrivsel – til en tilværelse med mere flow og bedre balance i din hverdag.

Dit udgangspunkt for at ønske bedre trivsel kan f.eks. være stress, fysiske eller mentale gener, vanskelige relationer eller andet, der forhindrer din trivsel – måske forårsaget af overbelastning, hensigtsmæssige vaner, gamle mønstre eller en historik, der blokerer for, at du kan trives optimalt. Sammen retter vi fokus mod det du ønsker at fremme og styrke.

Lige så oplagt er det, at vælge at være på forkant ved, at blive mere bevidst og styrke din formåen for at undgå overhovedet at komme i den situation, nemlig ved at fremme det, der allerede fungerer og indarbejde vaner, der understøtter din balance.

Du kan også hente nyttig hjælp til, at bibeholde balancen, hvis du tidligere har oplevet stress eller andre ubalancer have fat i dig – noget ingen ønsker at gentage.

Med rette guidning er det alt sammen muligt – både at bibeholde og genskabe balance for at sikre mest mulig trivsel. Se mere om hvordan!

 

Hellere forebygge…

Der findes efterhånden et stort udbud af tilbud både i det traditionelle behandlingssystem og i den mere alternative genre når det handler om at “fixe” skaderne efter vores egen moderne livsstil. Ikke mindst i relation til stress som har fået meget stort fokus de seneste år. Læs gerne mere om vores tilgang til stresshåndtering.

Men hvorfor vente til stress eller anden ubalance rammer???

Hos FLOW & BALANCE giver vi dig muligheden for, at komme på forkant ved at lære, at forebygge længe forinden det kommer til behovet for at helbrede. Du kan selv iværksætte den positive spiral ved, dels at blive mere bevidst om hvad du kan gøre for at styrke din hverdagstrivsel og ved at blive mere bevidst om de mulige symptomer på ubalance i form af signaler i hverdagen, som du med fordel kan reagere på. Det giver dig mulighed for, at reagere i tide med henblik på tiltag, der hjælper til, at vedligeholde eller genoprette dine ressourcer. Du har derfor stor gavn af at blive mere bevidst om din trivsel og af, at lære at anvende måder der matcher dig og din hverdag for at styrke og bevare den.

Det guider vi dig til hos FLOW & BALANCE hvor vi tillige gerne inspirerer dig til, at tage store begreber som TRIVSEL og LYKKE til overvejelse. Eller hvad der klinger for dig… Kald det hvad du vil!  Kort fortalt handler det om, hvad du tillægger oplevelsen af balance og følelsen af overskud både fysisk og mentalt… For at kunne finde frem til måder, at fungere mest muligt optimalt på i hverdagen. Dem skal du have indarbejdet i din hverdag, for at kunne opleve effekten af bedre balance og være bedst muligt i flow med tilværelsen.

Du vil møde masser af værdifuld inspiration her udfra en tilgang om, at lykke er et valg og ikke nødvendigvis afhængig af livets ydre omstændigheder – men i højere grad et spørgsmål om, hvordan vi opfatter os selv og omverden og agerer ud fra det.


Dine fortællinger om fortiden… Hvad gør de for dig?

Vore fortællinger har bragt os til hvor vi er i dag – og indeholder alle elementer, der præger vores nutid og fortæller os om hvorfor vi gør, som vi gør. Måske du kender udtryk som “Det er aldrig for sent at få en god barndom…” Måske du synes, at det lyder som noget terapeutisk “positivitets-lal”… Men alle vore fortællinger om oplevelser i fortid og nutid ligger til grund for den måde vi agerer uanset hvilken rolle vi indtager – måden du er som menneske, ven, partner, forælder, kollega, leder osv..

Vore fortællinger om nutid eller fortid kan med fordel tilgås fra andre vinkler end de vi oftest indtager. Det handler om mere end blot, at gøre de mindre rare fortællinger gode – positivitet alene for positivitetens skyld kan hurtigt komme til, at smage af selvbedrag, med mindre tingene ses i en større helhed. I stedet handler det om, at øge perspektivet på måden, at opleve virkeligheden på.  

I vores verden er der intet galt med nogen – men snarere med noget… Noget der gøres, måder ting anskues på osv… Det er derfor ikke dig/ din personlighed den er gal med…. Derimod kan du måske have gavn af, at blive mere bevidst om de muligheder, du har i de situationer du møder – muligheder der handler om, hvordan du kan vælge at tænke og handle. Også i forhold til andres eventuelle ” tossede adfærd”, som du alligevel sjældent kan ændre på. Giver det mening? Ellers kontakt os blot – så tager vi en uforpligtende snak om det. 

Mere handler det om hvilken tilgang vi har til vore oplevelser og livsfortællinger end om “hvem” eller “hvad” vi er. Hos FLOW & BALANCE skal du ikke først finde “den bedste version af sig selv”, for at kunne opnå balance og trivsel i tilværelsen. Hvorfor skulle du ikke allerede være, som du skal være? Der findes mange veje til øget trivsel, styrket selvværd osv.. Drop derfor forestillingen om, at du skal forsøge, at lave om på dig selv – du er lige som du skal være! Det er vores udgangspunkt. Skulle du selv være i tvivl hjælper vi dig til at se det. Med det udgangspunkt bliver du i stand til bedre at se klart og vil med fordel kunne se nærmere på hvordan du oplever livet, som det leves og handle ud fra det, på måder som støtter dig i det du gør og ønsker.

Der er nemlig altid flere aspekter på en sag eller situation end vi umiddelbart ser, og nogle af disse kan være rigtig nyttige at opdage og inddrage. Både overfor dit syn på dig selv, verden omkring dig og de emner som særligt optager dig.

Sammen vil vi derfor bl.a. kunne udforske:

 • Om dine anskuelser støtter dig optimalt?
 • Om der er noget du skulle have overset – andre vigtige aspekter?


Når dine fortællinger sådan bredes ud, vil du opleve, at dit perspektiv overfor de muligheder, ressourcer og værdier du omgives af øges. Det giver dig mulighed for at vurdere, om noget med fordel kan håndteres anderledes, ud fra de muligheder du har. Alene kan det være ret svært at overskue på egen hånd… men ved fælles hjælp er det muligt step by step!

Set i et større perspektiv bliver det tydeligt, hvilken indflydelse tingene har på hinanden. Det kan bl.a. gøre det lettere at slutte fred med, at det måske bare aldrig bliver en god barndom, skilsmisse, fyring eller andet du har i bagagen, men at det måske alligevel set i et større perspektiv har ført nogle andre væsentlige indsigter eller muligheder med sig. Hvorfor give noget lov at forpeste dit liv eller blokere for dine muligheder, når du i stedet har mulighed for, at øge din trivsel ved at rette fokus mod de ressourcer og muligheder, du i stedet altid har til stede i nuet?

At styrke denne bevidsthed bidrager for mange mennesker positivt til bedre trivsel – både i hverdagen og i tilværelsen som helhed. Det er også muligt for dig, f.eks. via coaching , der assisterer dig til at øge dit perspektiv eller mindfulness, der bl.a. leder dig til, at betragte på en mindre dømmende og i stedet mere rummende og accepterende måde, der styrker din indre ro og robusthed i forhold til livets bevægelser.

Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, blot at dreje vore fortællinger om til mere velsmagende versioner. Vi må også lære at agere derefter, ved f.eks. at justere lidt på vore vaner.

Vil vi opleve noget andet end vi plejer,
må vi oftest også gøre noget andet…


Ved at blive bevidst om hvad vore egne tanker og handlinger egentlig afsted kommer og forholde os til om det er sådan vi ønsker, det skal være – og justerer derefter, er det muligt at komme til, at opleve større frihed, mere energi og bedre balance.   

brain-544403__180

Det ligger i menneskets natur at undres over sin egen adfærd – det adskiller os netop fra dyrene. Derfor er det helt oplagt, at tage udgangspunkt i dine fortællinger – ikke for at “dyrke” fortiden, men fordi de rummer masser af ledetråde til, netop at forstå din aktuelle adfærd og oplevelse af verden.

Fortiden bliver ikke nødvendigvis bedre af den grund – men det kan din nutid og fremtid blive og det er vel trods alt det, der tæller… Spørgsmålet er derfor, hvordan din nutid og fremtid skal være? Det kan vi hjælpes ad med at finde ud af – evt. med hjælp fra fortiden når den inddrages konstruktivt uden at vi behøver at fortabe os i terapeutiske dybder…

Så hvad tror du – er lykke og trivsel også et valg for dig?

Kontakt os gerne for at høre mere om hvordan vi sammen kan styrke grundlaget for din trivsel – NU i din hverdag.

 

Få fokus på dét, der fungerer!

I hverdagens travlhed får vi let fokus på dét, der ikke fungerer, frem for på det, der allerede bidrager til vores trivsel og lykke. Det kan hindre os i, at se muligheder og fastholde os i mindre hensigtsmæssige tankemønstre, som hjernen velvilligt hjælper os til at vedligeholde – uanset om de er gode for os eller ej…

Det handler om vaner – og dem kan du iøvrigt læse meget mere om her.

Det gælder både i vore relationer til andre, oplevelsen af os selv, vores job, forholdet til kontrol, økonomi m.v. for slet ikke at tale om hvordan det kan påvirke vores fysiske og mentale velbefindende, og skabe et indre pres som kan medføre søvnløshed, hovedpine, ryg- og mavegener og andre spændinger og energidrænende géner, som alle er udtryk for ubalance af en art.

For nogle ender belastning over tid ud i stress eller andre ubalancer – godt hjulpet på vej i disse tider med krise og et dagligt bombardement af input og stressende faktorer omkring os.

Fokus glider nemt væk fra dét, der på enkle måder kunne gøre oplevelsen af hverdagen lettere, mere nydelsesfuld og på det personlige plan langt mere effektiv.

Vi har derfor alle behov for, at pleje og styrke vores trivsel for at kunne bevare mest mulig balance i hverdagen.

Mon ikke du kender til, at  helbred, arbejdsliv, familieliv, parforhold eller andre væsentlige livsaspekter fylder særligt i din bevidsthed og tager uforholdsmæssig meget af din energi? Sådan vil det ofte være i hverdagen. Det tærer på energien og skaber nemt spændinger og ubalancer som kan have mange måder at vise sig på – læs derfor gerne mere om symptomer på ubalance.

Man kan vænne sig til meget – men du behøver ALDRIG vænne dig til, at leve i en usund tilstand…


Du kan i stedet vælge – f.eks. sammen med FLOW & BALANCE at sætte spot på det, der er vigtigt for dig i din hverdag  – uanset om det handler om din nattesøvn, dine relationer, din fysik, din sindsro eller noget helt andet – og uanset om det er privat eller jobmæssigt relateret. Kontakt os for at høre mere – også gerne for en ufropligtende indledende samtale… 

 

Vælg din hverdag!

Vi sætter spot på hverdagens trivsel – fordi, hverdage er dem, der er flest af!

Ønsker du, at gøre noget anderledes i din hverdag? Så er tiden måske til at overveje, hvad der ellers er muligt i forhold til, hvad du plejer, hvis det ikke allerede virker som du ønsker… Du er den eneste, der reelt kan træffe valget om, at stoppe med, at gøre som du plejer. Tag derfor en beslutning om, at skabe den hverdag og det liv du ønsker – med god energi og balance.  

Vi kan alle være som vi gerne vil – uanset vore livsomstændigheder, vore omgivelsers ageren og vores historik hver især. Husk – du har en historie  – du er ikke din historie… 

Det siges ofte, at det er tanken der tæller – men faktisk er det også tanken der fælder os, når vi mister det store perspektiv og låses fast på en tilgang eller synsvinkel eller får set os blinde på de ting, vi møder i hverdagen.

Sådan er det med alt vi tænker og siger, både om vores hverdag og vore livsbegivenheder. Enhver fortælling indeholder nemlig både begrænsninger OG muligheder og har derfor også altid flere sider end den mest fortalte.

Lad os sammen sætte spot på de fortællinger, der udspiller sig i din hverdag, for at finde de bedste ressourcer og erfaringer til at håndtere det du møder bedst muligt. Det kan bidrage til et øget perspektiv og flere nuancer og åbne muligher – som modvægt til blot at gentage gamle mønstre og vaner, som måske ikke længere gør dig noget godt. Det gælder både i forholdet til dig selv og til dine omgivelser, dit kærlighedsliv, dit arbejdsliv, din sundhed osv.. At blive bevidst om hvordan du tænker baner vej for, at gøre ting på nye og måske bedre måder. 

Det er hvad FLOW & BALANCE guider dig til. Vi viser dig mulighederne og giver dig input til det lille ekstra, der kan bidrage yderligere til din trivsel.

 

Luk det lille ekstra ind…

Så hvad er det lille ekstra

De fleste anerkender og mærker effekten af motion og sund kost i hverdagen, men der er faktisk mere at gøre, ved også at dyrke lidt mental fitness og det endda med en relativt lille indsats, som sagtens er mulig, at implementere i en travl hverdag. Det er den, vi kalder det lille ekstra.

Livet er alt for kort til en hverdag domineret af stress,
fysisk ubehag, bekymring og andre gener…


Du er den eneste til at afgøre, om du du er dækket tilstrækkeligt ind til at kunne holde en tilfredsstillende hverdagsbalance med et stabilt energiniveau, gode relationer, en positiv tilgang til hverdagens udfordringer, og åbenhed overfor livets muligheder – eller om du kunne bruge et ekstra løft til, at styrke din trivsel enten generelt eller i relation til specifikke områder i dit liv.

Er lysten til at styrke din trivsel, tror vi også på, at tiden er der, skønt den oftest får skylden for det som vi vælger ikke at gøre. Lige som pengene, eller noget helt tredie… Mon du kender til det?

Hvis – så prøv med hånden på hjertet at spørge dig selv, om det i højere grad måske er modet, frygten eller andet, der reelt afholder dig fra, at gribe ud efter bedre trivsel?

Det lille ekstra kan være mange ting – helt afhængig af dine behov og ønsker. Vi guider dig på vej, giver gode råd og konkrete input til, hvad du selv kan gøre og være opmærksom på i din hverdag.

Til eksempel, kan det lille ekstra være øget fokus på at balancere dine ressourcer, bevidsthed om mindfulness i dine gøremål og attitude overfor tilværelsen eller at indarbejde meditation eller yoga i din hverdag, hvor blot 15-20 minutter om dagen kan gøre en markant forskel for din trivsel. Om det ud af et helt døgn er meget eller lidt for dig eller om det er indsatsen værd, er alene op til dig selv at afgøre.

Vi er her for dig, hvis lysten er tilstede. Lyder det som noget for dig? Så lad endelig høre fra dig – også gerne for en uforpligtende gratis telefonsamtale eller indledende e-mail, der kan medvirke til at afgøre, om du er klar til at sætte bedre trivsel på agendaen.


Kontakt os blot – vi er her for det samme!


Med rette viden om hvordan du via ro såvel som bevægelse og fysisk kost såvel som mental stimulering kan påvirke både din fysiske og mentale tilstand til, at skabe ro, øge dit fokus og din personlige effektivitet, styrke dit immunforsvar, forebygge og reducere stress kan du blive i stand til selv, at regulere og optimere din trivsel på en lang række områder i din hverdag. Vi guider dig på vej!

 

Læs også: 5 gode råd til mere energi og trivsel i hverdagen!


Hos FLOW & BALANCE assisteres du til overblik, indsigt og  øget perspektiv på dine muligheder og får inspiration og opbakning til, at gøre den indsats der skal til for, at føre dine beslutninger ud i livet.

Lad dig inspirere til, at finde din trivsel og lykke med afsæt i det liv, du allerede lever gennem fokus på, at skabe og vedligeholde de kilder til trivsel, som hverdagen allerede rummer, der er oftest mange flere end du tror – i positive følelser, relationer, engagement, din oplevelse af mening og det, der driver dig til at præstere. Se mere om hvad vi tilbyder, som kan bidrage til din inspiration og ikke nok med det – tillige give dig konkrete værktøjer lige til at bruge i din hverdag.

Ved bevidst prioritering af din trivsel via fokus på balancen mellem nydelse og ydelse, fritid og arbejde osv. er det muligt, at opnå en hverdag, hvor du kan opleve ro i krop og sind og have overskud til, at gøre og realisere, hvad der giver værdi for dig – godt hjulpet af gode vaner både i forhold til måden du tænker om din tilværelse, og måden du agerer på.

Der er mange måder at styrke din trivsel på – du kan bl.a. opnå større indsigt og klarhed omkring emner, der optager dig eller søge ro og afbalancering af hele sit system, når noget særligt trænger sig på og tager unødig meget af din fysiske, følelsesmæssige eller mentale energi. 

Der er meget du selv kan blive opmærksom på at gøre – både for at vedligeholde og for at styrke din hverdags-trivsel og højne dit lykke-niveau ved at blive mere bevidst om dine vaner og din måde at tænke på.

“Alle har ret til lykke, men du må være parat til
at yde en indsats hele livet”
– Dalai Lama

Lad dig guide på vej… Med en mindful og samtidig jordnær tilgang, der matcher dig og din hverdag. Se gerne mere om hvordan her. Er du klar til at gøre en forskel??? Så tag det første skridt i dag:

 

 

 

 

Hvem har gavn af FLOW & BALANCE?

Ja, hvem har ikke??? For enhver der aktivt ønsker at prioritere sin trivsel har gavn af FLOW & BALANCE.

Enhver der ønsker at blive ved med eller at komme til, at leve i en balanceret hverdag med fokus på alt dét, der fungerer og er muligt – frem for med fokus på det modsatte som blot tære på den værdifulde livssenergi – har gavn af FLOW & BALANCE

Køn, alder, status, beskæftigelse er uvæsentlig i denne sammenhæng – under det hele er vi mennesker nemlig drevet af de samme grundlæggende faktorer og ikke mindst et ønske om at trives bedst muligt.

Overlad det derfor trygt til os, at møde dig i dine konkrete livsomstændigheder – vi har erfaringen for at møde dig i dine behov ud fra en lang og bred erfaring for, at omgås mennesker både i forretningslivet og på den helt personlige bane.

Du behøver hverken at definere dig selv som stresset, deprimeret eller andet for, at kunne hente nyttig inspiration hos FLOW & BALANCE… Vi  er her lige midt i hverdagen med support og inspiration for almindeligt ressourcestærke, travle mennesker der ønsker at vedligeholde og pleje livs-balancen – og lige så vel for dig, der har stress inde på livet eller af andre årsager er nede på energi eller udfordret af tilværelsen for tiden.

Vi ved af egen erfaring, at stress, skilsmisse, fyring, tab, sygdom og andre af livets mindre fornøjelige overraskelser er en del af det, at være menneske – og at det river og rusker når det står på, så man aldrig tror man skal blive hel igen… Heldigvis ved vi også, at det kan man alligevel blive – vi er her jo stadig selv – stærkere for hver dyrekøbt erfaring vi har gjort os.

Kort sagt er FLOW & BALANCE for enhver, der aktivt beslutter, at ville leve med mest mulig trivsel, i bedst muligt flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og omgivelserne. 

Sammen gør vi det komplekse mere enkelt og håndterbart – f.eks. med tiltag, der optimerer energiniveauet, skaber ro på systemet, giver overblik og klarhed i tankerne, øger perspektivet på dine muligheder og skaber basis for, at træffe gode beslutninger. Kort sagt – du assisteres til, at skabe og holde bedst mulig balance i tilværelsen. Og oftest skal der mindre til end du tror! Se gerne mere om hvordan!

FLOW & BALANCE guider dig på vej. Sammen styrker og underbygger vi din formåen for, at holde dig i flow med livets omskiftelighed og i god balance med tilværelsens aspekter bl.a. ved, at finde og kultivere det, der allerede virker og positivt bidrager til din trivsel såvel såvel som ved, at integrere nye veje til, at styrke balancen i din hverdag og flowet i din tilværelse.


Samarbejdsmuligheder

Du kan samarbejde med FLOW & BALANCE på privat initiativ eller som led i et organisatorisk setup – samarbejde tilrettelægges udfra kontekst og behov. 

Sammen med FLOW & BALANCE kan du bl.a. vælge at rette fokus mod:

 • Work/life-balance
 • Mål, retning og flow i både privat- og arbejdsliv
 • Stress-håndtering i form af forebyggelse og -reducerende tiltag
 • Balanceret personlig og spirituel udvikling


Eksempler på samarbejds-områder:

 • Personlig mentoring, coaching, stresshåndtering – styrkelse af personlig og spirituel balance, work-life-balance, relationer og andre aspekter der påvirker din trivsel og balance. Vi møder dig med afsæt i mindfulness, NLP m.v.
 • Coaching af ledere og medarbejdere, der skaber overblik og klarhed og
  leder til bedre personlig indsigt og effektivitet, samt til at skabe resultater med balance og nå mål uden stress. Vi samarbejder desuden omkring stresshåndtering.
  Vi tager udgangspunkt bl.a i systemisk  og anerkendende tilgang, mindfulness m.v.
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at udvikle nærvær og lære, at lede mere udfra hjertet og blive en mere helstøbt leder
 • Foredrag for både foreninger, private, virksomheder m.v. om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og mindre stress

Balanced BeingPRIVATE – se mere her
Balanced Business – VIRKSOMHEDER – se mere her


Enhver mødes med respekt for individet såvel som for den gældende kontekst, samt med nærvær, guidning, råd, vejledning og metoder, som assisterer til, at skabe fornøden ro og overblik og/eller til, at stille skarpt på hverdagens mange aspekter og kompleksiteter. Det sætter fokus på værdier og prioriteringer, bidrager med nye perspektiver på dine muligheder for at pleje din trivsel i hverdagen og tydeliggør præmisser og grundlag for dine mulige valg i forhold til, at skabe en hverdag med mest mulig trivsel nu og her.

Med rette viden og støtte er det muligt, anset om du ønsker, at trives mere optimalt end du gør i dag – eller værne særligt om det, der allerede fungerer som du ønsker, at bibeholde og styrke.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om det, der aktuelt optager dig – og få råd om,  hvordan din hverdagstrivsel kan optimeres.


Velkommen – som medskaber af din egen trivsel i en tilværelse med bedre flow og balance

 

Modtag gratis inspiration og nyheder fra FLOW & BALANCE

 

 

Kilder:

1 Rapporten World Happiness Report, fra Columbia University’s Earth Institute. Offentliggjort 09.09.2013.

Jvf. afhandling udgivet af forsker fra Duke University 2006