Forklaring af begreber

Her formidles en række begreber, som alle relaterer til arbejdet hos FLOW & BALANCE.

Alle forklaringer er baseret på individuelle tolkninger – andre forklaringer kan derfor forekomme i andre sammenhænge i denne verden fuld af multiverser, hvor vi ingen intention har om, at forsøge at formidle sandheder… Lad dig derfor blot inspirere – og dan dig så din egen opfattelse!

Listen er i alfabetisk orden og opdateres og udbygges løbende.

 

[ :BALANCE]
Bergrebet relaterer i denne kontekst til mennesketrivsel.

Balance er modstykket til ubalance – men dog andet og mere end blot fravær af ubalance, idet en sund balance inkluderer plads til ubalance.

Total balance er næppe et realistisk mål at sætte sig i en hverdag af dynamiske vekselvirkninger. Ved at forholde os åbent og realistisk til vore forventninger og krav til hvordan tingene bør være og til hvad der kan gøre os lykkelige, muliggøres plads også til ubalance, som en naturlig præmis i tilværelsen.

Paradoksalt nok er dette også en af de mest effektive måder, at bidrage til vores egen trivsel på, ligesom vi gennem anerkendelse af potentialet i vore udfordringer og ubalancer vil kunne åbne os for ny læring og udvikling.

Balance i forhold til mennesketrivsel er derfor; det til enhver tid mest optimale forhold mellem to eller flere elementer i vores liv, som f.eks. balance mellem arbejdsliv/privatliv og ”egen-tid”. Og dertil er balance en ”nu” oplevelse af vores trivsel, som i forhold til nogle aspekter kan være god og i forhold til andre mindre god på samme tid.


[ :CHAKRA]
Chakras er kroppens energicentre. De åbner og forbinder alle livsprocesser og influerer på din trivsel uden at du nogensinde mærker det direkte.

Det kan virke diffust at forholde sig til, men kan du forlige dig med tanken om, at alt er energi og at energi ikke er til at se og føle på, vil det måske hjælpe til en fornemmelse af disse chakras funktion som usynlige centre, der står for modtagelse og distribution af energi til alle livsvigtige aspekter af din eksistens… Deres individuelle og indbyrdes balance og sundhedstilstand danner således energimæssig baggrund for dit fysiske og psykiske velvære.

Dine chakras  og deres indbyrdes samspil er afgørende for din formåen for, at holde din kropsdrift, din psyke og dine følelser  kørende og for, at holde dig i flow med tilværelsen og alle dens aspekter som helhed.

Der findes et større antal chakras, men almindeligvis fokuseres på de 7 hovedchakras, som til sammen influerer på alle fysiske, mentale, emotionelle og åndelige aspekter af menneskets væren. Læs gerne   introduktion til de 7 hovedchakras, som beskriver, hvorfor de hver især er så væsentlige for din trivsel, her.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med tilværelsen – åbenhed for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer. Se mere om chakra-afbalancering her.


[ :EMPATI]
Empati regnes for en afgørende faktor for social intelligens. At udvikle din egen empatiske formåen er derfor et godt sted at starte hvid du ønsker at forbedre dine sociale relationer.

Empati er evnen til at vide – følelsesmæssigt – hvad en anden oplever – at kunne stille sig i den andens situation.

Desuden indebærer evnen for empati, at kunne udtrykke eller kommunikere sin empati, for at lade andre vide at de mødes med empati. Forholdet mellem mennesker styrkes derfor via vores formåen for, at udtrykke os (verbalt, via kropsprog, toneleje eller ved handlinger) hvorved vi bliver i stand til, at vise anerkendelse og dele
erfaringer og følelser.

Væsentligt for vores empatiske formåen er tillige evnen for at kunne lytte – uden filtre. At føle sig lyttet til og forstået på et dybt følelsesmæssigt plan, og når det opleves at denne forståelse er anerkendt eller meddelt, skaber en oplevelse af anerkendelse.

Vi kan vælge at gøre empati til en naturlig del af vores attitude og af vores hverdagsliv, bl.a. ved, at udvikle en række befordrende vaner.

Mennesker med høj empati forstår, at empati også kan være et massefænomen, der medfører grundlæggende social forandring. Dette vil kun ske, hvis sociale netværk lærer at sprede ikke kun information, men tillige empati.

 

[ :ENERGI-BALANCE]
Her er tale om principper/energier der på virker vores adfærd. Vi indeholder alle både maskuline og feminine elementer. Hvert individ bruger dem blot forskelligt, og har forskellige præferencer for anvendelse, som påvirker såvel os selv som vore omgivelser forskelligt. Disse energier er ikke decideret kønsbestemte, men hvert køn har tillige sine typiske præferencer. Vi har brug for at kunne anvende begge principper/energier. Hele universet består af mask/fem energi i konstant udveksling i dynamisk bevægelse, hvor dynamikken mellem fem/mask energi ideelt set bør være mest mulig i sund balance i alle sammenhænge. 

Disse to energier er modsatrettede og kan ikke fungere samtidig. Derfor er det så vigtigt at have god kontakt til begge sider af sin natur for at kunne veksle i en balanceret dynamik mellem disse forskellige energier. Denne dynamik er som en dans. Uanset hvad vi skaber og skal have til at fungere i vores liv – om det er parforhold eller forretning, så har vi behov for denne balance. Modsat vil der opstå ubalance – får det maskuline overtaget vil det skabe stress / får det feminie overtaget vil det skabe handlingslammelse. Ingen af yderpunkterne er attraktive.

Lærer du konkrete teknikker og indarbejder du det i hverdagen er det muligt at oparbejde balance over tid. Som alt andet kan den trænes. Her kommer den maskuline vilje og målrettethed os til gode. Begge sider har derfor deres åbenlyse funktioner som vi endelig må anerkende. 

Healing styrker denne energibalance og kan med fordel suppleres med særlige afbalancerende meditationer sammen med en mentor.


[ :FEMININITET]

Vi indeholder alle både femininitet og maskulinitet. Vi har brug for at kunne anvende begge principper/energier. Det feminine element i os er empatisk, stille, inaktiv, akkumulerende energi.

Mange mennesker er i dag meget i den maskuline aktive, handlende rationelt tænkende energi det meste af deres vågne tid  for at få hverdagen til at hænge sammen. Balance er derfor nødvendig at træne. Det kræver fokus og konkret øvelse – som f.eks. at lægge stunder ind hvor man går ind og kontakter sit feminine elements intuition/sit højere selv og bruger bruger denne til vejledning, feedback osv.

Grunden til at den feminine energi er så interessant at lære bedre at kende for mange er, at den tillader os at tappe ind i det kollektive energifelt af viden, information, energi osv. og skaber kontakt med vores højere selv /vores sjæl og impulser af intuition i forhold til hvad der er sandt for os. Vi lader op via den feminine energi. Det er altid det feminine aspekt, som efter restitution får nye intuitive impulser, som giver ideer og inspiration, som kan udføres, udleves osv. af det det maskuline aktive, udførende og handlende element.

De to principper kan ikke fungere samtidig, da der er tale om to modsatrettede principper. Intuitiv tænkning og rationel tænkning kan ikke foregå samtidig. Den ene funktion vil altid være på stand by når den anden råder.

En mentor kan hjælpe dig med at træne balance og til at skabe kontakt til dit feminine element!  Lærer du konkrete teknikker og indarbejder du det i hverdagen er det muligt at oparbejde denne balance over tid. Som alt andet er det noget der kan trænes. Her kommer den maskuline vilje og målrettethed os til gode. Begge sider har derfor deres åbenlyse funktioner, som vi må lære at anerkende fuldt ud som et led i at skabe balance.

Desuden støtter healing energibalancen på alle områder såvel fysisk, emotionelt, mentalt og intuitivt.


[ :FLOW]

Flowtilstanden er den optimale balancerede tilstand mellem udfordring og kompetencer, hvor vi stresses eller udsættes for angst eller på den anden side keder os og oplever apati og risiko for depression. Flow fordrer derfor engagement i det du gør, da flow er en positiv tilstand af fordybelse, foretagsomhed og koncentration med befordrende energi hvor du føler dig i ét med det du gør, mærker trivsel og rider på  en bølge af energi og virkelyst omkring en aktivitet som er, så udfordrende at du må samle dine ressourcer om at klare den. Det medfører helt selvforglemmelse og tid og sted omkring dig ophører.

I flow er du ved fuld bevidsthed og på en gang afslappet og samtidig opmærksom til det yderste med en sammenhængende tankegang omkring netop det du gør og kun det. Totalt engageret!

I flow reflekterer du ikke eller lader sig styre af følelser – den slags er for en stund parkeret og du er blot i og med din aktivitet.

Flowtilstanden er sund for os, idet den udløser hjernens naturlige belønningsstof dopamin. I flow har du derfor ikke brug for nogle yderligere stimulanser. Væsentligt er det dog, at være opmærksom på ikke at jagte denne tilstand og blive afhængig af den – vi kan ikke tåle at high performe på denne måde konstant og må derfor være obs på balance mellem hvile og aktivitet. Altenativt vil flow kunne lede os til stress.

Flow er en modpol til stress, der fremmer præstation og produktivitet men ved mindre energi end i en anspændt stressfyldt tilstand.

I flow tager du dine styrker i brug, som er med til at underbygge din trivsel.

Flowteorien kan bruges til at få hverdagen til at fungere bedre både privat, i fritiden i familielivet, på arbejdet og i uddannelse.Her relaterer begrebet derfor til livs-rytme  – at være i flow med tilværelsens udsving!

Flow relaterer således også i denne betydning nært til balance i menneskelivet, hvor flow skal forstås som udtryk for vores formåen for, at være med tilværelsen og dens mange aspekter, som kan udfordre os på overblik, oplevelse af mening, sammenhæng, udvikling, sundhed m.v. – som til sammen influerer på vores balance, forudsætning for trivsel og mulighed for, at opleve momenter af lykke.

Inden for positiv psykologi bruges begrebet flow til, at betegne en særlig mental tilstand, hvor vi fungerer optimalt og kan udvikle vores potentialer. I denne  ekstatiske tilstand, er vi i stand til, at glemme os selv og alt omkring os opslugt af den aktivitet vi udfører, fordi alt i dette øjeblik “falder på plads”, og giver mening og nydelse.

Flow kan dermed forekomme i mange forskellige sammenhænge. Ofte opleves flow som magiske øjeblikke, der kan opstå i mødet med andre mennesker, under udøvelse af idræt eller andre aktiviteter der optager os, i jobsammenhæng eller andre opslugende oplevelser.

Flowteorien udspringer af forskningen i det engagerede liv og er udviklet af professor Mihaly Csikszenmihalyi

 

[ :HELIOTROPISKE PRINCIP]

Begreb fra den positive psykologi der bygger på, at mennesker (og organisationer) vokser mest gennem opmærksomhed og anerkendelse.  

 

[ :HOLISTISK]
Betyder helhedsorienteret – indbefatter fokus på at tilgodese alle områder i erkendelse af, at ingen kæde er stærkere end det svageste led så at sige….  Så for virkelig at transformere, må vi arbejde med alle niveauer i os:

  • kroppen
  • skyggen
  • det mentale
  • det spirituelle

Holisme er opfattelsen af, at alt er sammenhængende og del af en større levende helhed. Vi er alle afhængige af hinanden og må derfor samarbejde, som f.eks.:

  • krop og bevidsthed
  • menneske og natur
  • natur- og åndsvidenskab                 

 

[ :INTEGRAL]

 

[ :LIVSFORMÅL]
Dit livsformål er den motivation, der er underliggende for din færden – højere end dit ego/dit selv, som også holder selv om egoet  bliver såret, skuffet osv.  Derfor er det vigtigt, at forholde dig til dit livsformål og være passioneret omkring og lade dig inspirere af det i alt, du gør. Det skaber sammenhæng i det du gør og er så at sige din røde tråd…  I kontakt med dit livsformål har du adgang til dine essens-/sjælskvaliteter – det som er allermest dig og netop karakteriserer dig.

Lad dig derfor guide dig ind i dit hjerte, hvor du kan mærke det. En spirituel mentor kan hjælpe dig! Og indtil da – vælg et formål. Noget du rigtig gerne vil gøre, som er større end dig selv! Lad det være din passion og drivkraften bag dine mål.

 

[ :LYKKE]
Oplevelse af glæde, positivitet, tilfredshed og meningsfylde bidrager til oplevelsen af lykke – som mere end en flygtig sindstilstand men snarere en måde at opfatte sig selv og omverdenen på.

Basal lykke kan beskrives som  en tilstand af fred og velvære, som ikke afhænger af ydre omstændigheder men i højere grad beror på et afbalanceret sind med en dyb følelse af trivsel fremfor forbigående følelser og dine nuværende livsomstændigheder som f.eks. parforhold, arbejdsforhold, karrierre, status m.v..

Det er endda muligt at teste menneskers lykkeniveau – jvf. test udviklet af Auke Tellegen, professor i psykologi ved Minnesota University til brug for forskeres klarlæggelse af en persons basale lykkeniveau.


[ :MASKULINITET]
Det maskuline element i os er aktivt udførende og handlende, det udfører vore ideer og trækker sig derefter tilbage indtil det feminine aspekt får nye intuitive impulser og ideer, der kan udføres og udleves. Sådan fungerer dynamikken mellem de to forskellige energier som er modsatrettede og derfor ikke kan fungere samtidig, men tilsammen skaber synergi. Er man f.eks. i sit hoved og tænker, planlægger osv. – altså når det maskuline element råder, er det feminine element med intuitionen, empatien osv. inaktivt og på stand by. Derfor er det så vigtigt at have god kontakt til begge sider af sin natur for, at kunne veksle i en balanceret dynamik mellem disse forskellige energier. 

Uanset hvad vi skaber og skal have til at fungere i vores liv – om det er parforhold eller forretning, har vi behov for denne balance. Modsat vil der opstå ubalance. Får det maskuline overtaget vil det skabe stress / får det feminie overtaget vil det skabe handlingslammelse. Ingen af yderpunkterne er attraktive.

Mange mennesker er i dag meget i den maskuline aktive, handlende rationelt tænkende energi det meste af deres vågne tid. Balance er derfor nødvendig at træne. Det kræver fokus og konkret øvelse. En mentor kan hjælpe dig med det!  Lærer du konkrete teknikker og indarbejder du det i hverdagen er det muligt at oparbejde denne balance over tid. Som alt andet er det noget der kan trænes. Her kommer den maskuline vilje og målrettethed os til gode. Begge sider har derfor deres åbenlyse funktioner.  

Desuden støtter healing energibalancen på alle områder såvel fysisk, emotionelt, mentalt og intuitivt.


[ :POSITIV PSYKOLOGI]
Studiet i hvordan raske, sunde, velfungerende mennesker kan opleve mere lykke og mening i deres tilværelse, med fokus på hvordan vi styrker det, der gør livet værd at leve.

Står dermed i kontrast til den traditionelle psykologi der bygger på studiet af det patologiske sind med dertil hørende diagnoser.


[ :SPIRITUALITET]
Begrebet spiritualitet anvendes i en meget bred sammenhæng hvor masser af mennesker kalder sig spirituelle men med meget forskellige opfattelser af, hvad spiritualitet er…

At være spirituel betyder at være bevidst. Bevidst i tanke og handling. Bevidst udvikling lader dig opdage både dig, andre individer og sammenhænge på en dybere måde.

Siger man personlig udvikling, siger man reelt også spirituel udvikling, som  blot handler om, at blive yderligere bevidst. Enhver selvudviklingsproces er også relateret til spirituel udvikling, skønt det ofte opfattes som to forskellige udviklingsveje.

Mennesker har det meget individuelt med begrebet spiritualitet. Ingen bør derfor påtvinges spirituelle begreber eller forståelser. Spiritualitet handler om en impuls som kun kan vækkes i en selv, og som handler om og præger den enkeltes måde, at være i verden på. Det er derfor uvæsentligt, om du kalder dig spirituel eller ej. Du ved bedst selv, hvad der matcher dine overbevisninger, og om du mærker en impuls til, at åbne din bevidsthed og integrere nye sider af dig selv.

For os handler det kort fortalt om bevidsthed, intuition, fornemmelse for en større sammenhæng m.v. på en ganske ufrelst måde. Vi inspirerer andre til at forholde sig afslappet overfor begrebet spiritualitet og rette fokus mod måden man er i verden på, da det er vores erfaring, at det virkelig kan skabe udvikling og ansvarlighed, som rækker ud og påvirker langt videre end det enkelte individ.


[ :YOGA]
Yoga betyder at forene krop, sind og ånd. Den kropslige opdagelse som yoga er skaber kontakt til det, der er på færde indeni.

Det opleves når vi retter opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen gennem fokus på åndedrættet samt på bevægelsen og på det, der sker i sindet, mens vi er i bevægelsen. Dermed bliver yoga en kropslig erkendelse af præcis dét, som mindfulness handler om – nærvær og opmærksomhede, med yoga som nøglen til den dør, der åbner indad dertil hvor du forenes du med dig selv. I dig selv.

Derfor egner yoga sig så godt i kombination med øvrig mindfulnesspraksis – især den oprindelige Hatha yoga der har fokus på blide, enkle og relativt langsomme bevægelser. I denne mindfulde yoga er det i høj grad pauserne mellem øvelserne, der bliver det bærende ved en tilstedeværelse i kroppen og kroppens oplevelser, hvor øvelserne virkelig får lov til at “synke ind” i krop, sind og ånd.

Der findes selvfølgelig flere forskellige incitamenter til at dyrke yoga og en række forskellige former at vælge mellem, men formålet med yoga er så langt fra blot at opnå smidighed eller at kunne nå vores fødder – det bliver ingen næppe lykkelige af.