Tag-arkiv: Chakras

Guidet chakra-tour

En personlig og transformerende rejse gennem dine chakraer.

Over 8 personlige 1:1 sessions kommer du på en transformerende rejse gennem dit chakrasystem med holdt ved hvert af dine hovedchakras, som er energicentre der hver især relaterer til forskellige fysiske og mentale aspekter i forhold til din trivsel. Læs gerne mere om chakras her.

Undervejs gennemgås de temaer og livsområder som dine chakras berører og dine chakras vil blive healet og afbalanceret, så din livsenergi kan flyde frit og sikre flow og balance i din tilværelse.

Vi starter i Rodchakraet og arbejder os derfra op gennem systemet, mens du lærer om de enkelte chakras temaer og deres betydning for din trivsel lige nu, ligesom du vil lære selv at have opmærksomed på og nære dine chakras i hverdagen.

Når dine chakras er i balance, kan du opleve:

 • stabilitet i tilværelsen
 • lyst til livet
 • velfungerende relationer
 • kontakt til at mærke, hvad der føles godt for dig og hvad du brænder for
 • rummelighed overfor andre
 • opleve glæden ved, at give og modtage ubetinget
 • mod og integritet til at vise, hvem du virkelig er og hvad du står for
 • klarhed over livets anliggender
 • kontakt til din intuition
 • fornemmelse for formål med dit liv.

Du vil øge din bevidsthed og forståelse for, hvad der stimulerer og sikrer mental og fysisk balance hos dig samt hvad der skal til for, at skabe ro og harmoni og en oplevelse af at være i god kontakt med dig selv.

Healing assisterer dig til, at rense dit energisystem for blokeringer som ellers kan forårsage større eller mindre ubalancer, som har det med at vise sig som skavanker på det fysiske, mentale og følelsesmæssige plan.

Vi mødes 8 gange á 1½ time med intervaller tilpasset din proces.

Første gang vil  du bl.a. blive nærmere introduceret til chakrarnes betydning og få råd og øvelser til, selv at kunne understøtte processen via opmærksomhed på dine chakras i hverdagen. Undervejs i forløbet gennemgås hvert chakra og dets indflydelse på din trivsel og samlede tilværelse. Der vil desuden blive rettet fokus mod de temaer du særligt kan have gavn af, at få healet. Hver session foregår derfor som kombination af healing, meditaiton og samtale omfattende coaching, mentoring, intuitiv vejledning m.v..

Forløbet vil samlet set være både være en en øjenåbner og en energi-booster – både indad og udadtil, som vil give dig indsigter der vil bidrage til nye perspektiver både på dit eget liv og det du omgives af.

Du vil endvidere få råd til din videre styrkelse af kontakten til de enkelte chakras og deres indbyrdes samspil i din hverdag.

Det samlede forløb betales med kr. 4800,- inden første session.

 

Kontak os for eventuelle spørgsmål eller for nærmere aftale her.  

Forklaring af begreber

Her formidles en række begreber, som alle relaterer til arbejdet hos FLOW & BALANCE.

Alle forklaringer er baseret på individuelle tolkninger – andre forklaringer kan derfor forekomme i andre sammenhænge i denne verden fuld af multiverser, hvor vi ingen intention har om, at forsøge at formidle sandheder… Lad dig derfor blot inspirere – og dan dig så din egen opfattelse!

Listen er i alfabetisk orden og opdateres og udbygges løbende.

 

[ :BALANCE]
Bergrebet relaterer i denne kontekst til mennesketrivsel.

Balance er modstykket til ubalance – men dog andet og mere end blot fravær af ubalance, idet en sund balance inkluderer plads til ubalance.

Total balance er næppe et realistisk mål at sætte sig i en hverdag af dynamiske vekselvirkninger. Ved at forholde os åbent og realistisk til vore forventninger og krav til hvordan tingene bør være og til hvad der kan gøre os lykkelige, muliggøres plads også til ubalance, som en naturlig præmis i tilværelsen.

Paradoksalt nok er dette også en af de mest effektive måder, at bidrage til vores egen trivsel på, ligesom vi gennem anerkendelse af potentialet i vore udfordringer og ubalancer vil kunne åbne os for ny læring og udvikling.

Balance i forhold til mennesketrivsel er derfor; det til enhver tid mest optimale forhold mellem to eller flere elementer i vores liv, som f.eks. balance mellem arbejdsliv/privatliv og ”egen-tid”. Og dertil er balance en ”nu” oplevelse af vores trivsel, som i forhold til nogle aspekter kan være god og i forhold til andre mindre god på samme tid.


[ :CHAKRA]
Chakras er kroppens energicentre. De åbner og forbinder alle livsprocesser og influerer på din trivsel uden at du nogensinde mærker det direkte.

Det kan virke diffust at forholde sig til, men kan du forlige dig med tanken om, at alt er energi og at energi ikke er til at se og føle på, vil det måske hjælpe til en fornemmelse af disse chakras funktion som usynlige centre, der står for modtagelse og distribution af energi til alle livsvigtige aspekter af din eksistens… Deres individuelle og indbyrdes balance og sundhedstilstand danner således energimæssig baggrund for dit fysiske og psykiske velvære.

Dine chakras  og deres indbyrdes samspil er afgørende for din formåen for, at holde din kropsdrift, din psyke og dine følelser  kørende og for, at holde dig i flow med tilværelsen og alle dens aspekter som helhed.

Der findes et større antal chakras, men almindeligvis fokuseres på de 7 hovedchakras, som til sammen influerer på alle fysiske, mentale, emotionelle og åndelige aspekter af menneskets væren. Læs gerne   introduktion til de 7 hovedchakras, som beskriver, hvorfor de hver især er så væsentlige for din trivsel, her.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med tilværelsen – åbenhed for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer. Se mere om chakra-afbalancering her.


[ :EMPATI]
Empati regnes for en afgørende faktor for social intelligens. At udvikle din egen empatiske formåen er derfor et godt sted at starte hvid du ønsker at forbedre dine sociale relationer.

Empati er evnen til at vide – følelsesmæssigt – hvad en anden oplever – at kunne stille sig i den andens situation.

Desuden indebærer evnen for empati, at kunne udtrykke eller kommunikere sin empati, for at lade andre vide at de mødes med empati. Forholdet mellem mennesker styrkes derfor via vores formåen for, at udtrykke os (verbalt, via kropsprog, toneleje eller ved handlinger) hvorved vi bliver i stand til, at vise anerkendelse og dele
erfaringer og følelser.

Væsentligt for vores empatiske formåen er tillige evnen for at kunne lytte – uden filtre. At føle sig lyttet til og forstået på et dybt følelsesmæssigt plan, og når det opleves at denne forståelse er anerkendt eller meddelt, skaber en oplevelse af anerkendelse.

Vi kan vælge at gøre empati til en naturlig del af vores attitude og af vores hverdagsliv, bl.a. ved, at udvikle en række befordrende vaner.

Mennesker med høj empati forstår, at empati også kan være et massefænomen, der medfører grundlæggende social forandring. Dette vil kun ske, hvis sociale netværk lærer at sprede ikke kun information, men tillige empati.

 

[ :ENERGI-BALANCE]
Her er tale om principper/energier der på virker vores adfærd. Vi indeholder alle både maskuline og feminine elementer. Hvert individ bruger dem blot forskelligt, og har forskellige præferencer for anvendelse, som påvirker såvel os selv som vore omgivelser forskelligt. Disse energier er ikke decideret kønsbestemte, men hvert køn har tillige sine typiske præferencer. Vi har brug for at kunne anvende begge principper/energier. Hele universet består af mask/fem energi i konstant udveksling i dynamisk bevægelse, hvor dynamikken mellem fem/mask energi ideelt set bør være mest mulig i sund balance i alle sammenhænge. 

Disse to energier er modsatrettede og kan ikke fungere samtidig. Derfor er det så vigtigt at have god kontakt til begge sider af sin natur for at kunne veksle i en balanceret dynamik mellem disse forskellige energier. Denne dynamik er som en dans. Uanset hvad vi skaber og skal have til at fungere i vores liv – om det er parforhold eller forretning, så har vi behov for denne balance. Modsat vil der opstå ubalance – får det maskuline overtaget vil det skabe stress / får det feminie overtaget vil det skabe handlingslammelse. Ingen af yderpunkterne er attraktive.

Lærer du konkrete teknikker og indarbejder du det i hverdagen er det muligt at oparbejde balance over tid. Som alt andet kan den trænes. Her kommer den maskuline vilje og målrettethed os til gode. Begge sider har derfor deres åbenlyse funktioner som vi endelig må anerkende. 

Healing styrker denne energibalance og kan med fordel suppleres med særlige afbalancerende meditationer sammen med en mentor.


[ :FEMININITET]

Vi indeholder alle både femininitet og maskulinitet. Vi har brug for at kunne anvende begge principper/energier. Det feminine element i os er empatisk, stille, inaktiv, akkumulerende energi.

Mange mennesker er i dag meget i den maskuline aktive, handlende rationelt tænkende energi det meste af deres vågne tid  for at få hverdagen til at hænge sammen. Balance er derfor nødvendig at træne. Det kræver fokus og konkret øvelse – som f.eks. at lægge stunder ind hvor man går ind og kontakter sit feminine elements intuition/sit højere selv og bruger bruger denne til vejledning, feedback osv.

Grunden til at den feminine energi er så interessant at lære bedre at kende for mange er, at den tillader os at tappe ind i det kollektive energifelt af viden, information, energi osv. og skaber kontakt med vores højere selv /vores sjæl og impulser af intuition i forhold til hvad der er sandt for os. Vi lader op via den feminine energi. Det er altid det feminine aspekt, som efter restitution får nye intuitive impulser, som giver ideer og inspiration, som kan udføres, udleves osv. af det det maskuline aktive, udførende og handlende element.

De to principper kan ikke fungere samtidig, da der er tale om to modsatrettede principper. Intuitiv tænkning og rationel tænkning kan ikke foregå samtidig. Den ene funktion vil altid være på stand by når den anden råder.

En mentor kan hjælpe dig med at træne balance og til at skabe kontakt til dit feminine element!  Lærer du konkrete teknikker og indarbejder du det i hverdagen er det muligt at oparbejde denne balance over tid. Som alt andet er det noget der kan trænes. Her kommer den maskuline vilje og målrettethed os til gode. Begge sider har derfor deres åbenlyse funktioner, som vi må lære at anerkende fuldt ud som et led i at skabe balance.

Desuden støtter healing energibalancen på alle områder såvel fysisk, emotionelt, mentalt og intuitivt.


[ :FLOW]

Flowtilstanden er den optimale balancerede tilstand mellem udfordring og kompetencer, hvor vi stresses eller udsættes for angst eller på den anden side keder os og oplever apati og risiko for depression. Flow fordrer derfor engagement i det du gør, da flow er en positiv tilstand af fordybelse, foretagsomhed og koncentration med befordrende energi hvor du føler dig i ét med det du gør, mærker trivsel og rider på  en bølge af energi og virkelyst omkring en aktivitet som er, så udfordrende at du må samle dine ressourcer om at klare den. Det medfører helt selvforglemmelse og tid og sted omkring dig ophører.

I flow er du ved fuld bevidsthed og på en gang afslappet og samtidig opmærksom til det yderste med en sammenhængende tankegang omkring netop det du gør og kun det. Totalt engageret!

I flow reflekterer du ikke eller lader sig styre af følelser – den slags er for en stund parkeret og du er blot i og med din aktivitet.

Flowtilstanden er sund for os, idet den udløser hjernens naturlige belønningsstof dopamin. I flow har du derfor ikke brug for nogle yderligere stimulanser. Væsentligt er det dog, at være opmærksom på ikke at jagte denne tilstand og blive afhængig af den – vi kan ikke tåle at high performe på denne måde konstant og må derfor være obs på balance mellem hvile og aktivitet. Altenativt vil flow kunne lede os til stress.

Flow er en modpol til stress, der fremmer præstation og produktivitet men ved mindre energi end i en anspændt stressfyldt tilstand.

I flow tager du dine styrker i brug, som er med til at underbygge din trivsel.

Flowteorien kan bruges til at få hverdagen til at fungere bedre både privat, i fritiden i familielivet, på arbejdet og i uddannelse.Her relaterer begrebet derfor til livs-rytme  – at være i flow med tilværelsens udsving!

Flow relaterer således også i denne betydning nært til balance i menneskelivet, hvor flow skal forstås som udtryk for vores formåen for, at være med tilværelsen og dens mange aspekter, som kan udfordre os på overblik, oplevelse af mening, sammenhæng, udvikling, sundhed m.v. – som til sammen influerer på vores balance, forudsætning for trivsel og mulighed for, at opleve momenter af lykke.

Inden for positiv psykologi bruges begrebet flow til, at betegne en særlig mental tilstand, hvor vi fungerer optimalt og kan udvikle vores potentialer. I denne  ekstatiske tilstand, er vi i stand til, at glemme os selv og alt omkring os opslugt af den aktivitet vi udfører, fordi alt i dette øjeblik “falder på plads”, og giver mening og nydelse.

Flow kan dermed forekomme i mange forskellige sammenhænge. Ofte opleves flow som magiske øjeblikke, der kan opstå i mødet med andre mennesker, under udøvelse af idræt eller andre aktiviteter der optager os, i jobsammenhæng eller andre opslugende oplevelser.

Flowteorien udspringer af forskningen i det engagerede liv og er udviklet af professor Mihaly Csikszenmihalyi

 

[ :HELIOTROPISKE PRINCIP]

Begreb fra den positive psykologi der bygger på, at mennesker (og organisationer) vokser mest gennem opmærksomhed og anerkendelse.  

 

[ :HOLISTISK]
Betyder helhedsorienteret – indbefatter fokus på at tilgodese alle områder i erkendelse af, at ingen kæde er stærkere end det svageste led så at sige….  Så for virkelig at transformere, må vi arbejde med alle niveauer i os:

 • kroppen
 • skyggen
 • det mentale
 • det spirituelle

Holisme er opfattelsen af, at alt er sammenhængende og del af en større levende helhed. Vi er alle afhængige af hinanden og må derfor samarbejde, som f.eks.:

 • krop og bevidsthed
 • menneske og natur
 • natur- og åndsvidenskab                 

 

[ :INTEGRAL]

 

[ :LIVSFORMÅL]
Dit livsformål er den motivation, der er underliggende for din færden – højere end dit ego/dit selv, som også holder selv om egoet  bliver såret, skuffet osv.  Derfor er det vigtigt, at forholde dig til dit livsformål og være passioneret omkring og lade dig inspirere af det i alt, du gør. Det skaber sammenhæng i det du gør og er så at sige din røde tråd…  I kontakt med dit livsformål har du adgang til dine essens-/sjælskvaliteter – det som er allermest dig og netop karakteriserer dig.

Lad dig derfor guide dig ind i dit hjerte, hvor du kan mærke det. En spirituel mentor kan hjælpe dig! Og indtil da – vælg et formål. Noget du rigtig gerne vil gøre, som er større end dig selv! Lad det være din passion og drivkraften bag dine mål.

 

[ :LYKKE]
Oplevelse af glæde, positivitet, tilfredshed og meningsfylde bidrager til oplevelsen af lykke – som mere end en flygtig sindstilstand men snarere en måde at opfatte sig selv og omverdenen på.

Basal lykke kan beskrives som  en tilstand af fred og velvære, som ikke afhænger af ydre omstændigheder men i højere grad beror på et afbalanceret sind med en dyb følelse af trivsel fremfor forbigående følelser og dine nuværende livsomstændigheder som f.eks. parforhold, arbejdsforhold, karrierre, status m.v..

Det er endda muligt at teste menneskers lykkeniveau – jvf. test udviklet af Auke Tellegen, professor i psykologi ved Minnesota University til brug for forskeres klarlæggelse af en persons basale lykkeniveau.


[ :MASKULINITET]
Det maskuline element i os er aktivt udførende og handlende, det udfører vore ideer og trækker sig derefter tilbage indtil det feminine aspekt får nye intuitive impulser og ideer, der kan udføres og udleves. Sådan fungerer dynamikken mellem de to forskellige energier som er modsatrettede og derfor ikke kan fungere samtidig, men tilsammen skaber synergi. Er man f.eks. i sit hoved og tænker, planlægger osv. – altså når det maskuline element råder, er det feminine element med intuitionen, empatien osv. inaktivt og på stand by. Derfor er det så vigtigt at have god kontakt til begge sider af sin natur for, at kunne veksle i en balanceret dynamik mellem disse forskellige energier. 

Uanset hvad vi skaber og skal have til at fungere i vores liv – om det er parforhold eller forretning, har vi behov for denne balance. Modsat vil der opstå ubalance. Får det maskuline overtaget vil det skabe stress / får det feminie overtaget vil det skabe handlingslammelse. Ingen af yderpunkterne er attraktive.

Mange mennesker er i dag meget i den maskuline aktive, handlende rationelt tænkende energi det meste af deres vågne tid. Balance er derfor nødvendig at træne. Det kræver fokus og konkret øvelse. En mentor kan hjælpe dig med det!  Lærer du konkrete teknikker og indarbejder du det i hverdagen er det muligt at oparbejde denne balance over tid. Som alt andet er det noget der kan trænes. Her kommer den maskuline vilje og målrettethed os til gode. Begge sider har derfor deres åbenlyse funktioner.  

Desuden støtter healing energibalancen på alle områder såvel fysisk, emotionelt, mentalt og intuitivt.


[ :POSITIV PSYKOLOGI]
Studiet i hvordan raske, sunde, velfungerende mennesker kan opleve mere lykke og mening i deres tilværelse, med fokus på hvordan vi styrker det, der gør livet værd at leve.

Står dermed i kontrast til den traditionelle psykologi der bygger på studiet af det patologiske sind med dertil hørende diagnoser.


[ :SPIRITUALITET]
Begrebet spiritualitet anvendes i en meget bred sammenhæng hvor masser af mennesker kalder sig spirituelle men med meget forskellige opfattelser af, hvad spiritualitet er…

At være spirituel betyder at være bevidst. Bevidst i tanke og handling. Bevidst udvikling lader dig opdage både dig, andre individer og sammenhænge på en dybere måde.

Siger man personlig udvikling, siger man reelt også spirituel udvikling, som  blot handler om, at blive yderligere bevidst. Enhver selvudviklingsproces er også relateret til spirituel udvikling, skønt det ofte opfattes som to forskellige udviklingsveje.

Mennesker har det meget individuelt med begrebet spiritualitet. Ingen bør derfor påtvinges spirituelle begreber eller forståelser. Spiritualitet handler om en impuls som kun kan vækkes i en selv, og som handler om og præger den enkeltes måde, at være i verden på. Det er derfor uvæsentligt, om du kalder dig spirituel eller ej. Du ved bedst selv, hvad der matcher dine overbevisninger, og om du mærker en impuls til, at åbne din bevidsthed og integrere nye sider af dig selv.

For os handler det kort fortalt om bevidsthed, intuition, fornemmelse for en større sammenhæng m.v. på en ganske ufrelst måde. Vi inspirerer andre til at forholde sig afslappet overfor begrebet spiritualitet og rette fokus mod måden man er i verden på, da det er vores erfaring, at det virkelig kan skabe udvikling og ansvarlighed, som rækker ud og påvirker langt videre end det enkelte individ.


[ :YOGA]
Yoga betyder at forene krop, sind og ånd. Den kropslige opdagelse som yoga er skaber kontakt til det, der er på færde indeni.

Det opleves når vi retter opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen gennem fokus på åndedrættet samt på bevægelsen og på det, der sker i sindet, mens vi er i bevægelsen. Dermed bliver yoga en kropslig erkendelse af præcis dét, som mindfulness handler om – nærvær og opmærksomhede, med yoga som nøglen til den dør, der åbner indad dertil hvor du forenes du med dig selv. I dig selv.

Derfor egner yoga sig så godt i kombination med øvrig mindfulnesspraksis – især den oprindelige Hatha yoga der har fokus på blide, enkle og relativt langsomme bevægelser. I denne mindfulde yoga er det i høj grad pauserne mellem øvelserne, der bliver det bærende ved en tilstedeværelse i kroppen og kroppens oplevelser, hvor øvelserne virkelig får lov til at “synke ind” i krop, sind og ånd.

Der findes selvfølgelig flere forskellige incitamenter til at dyrke yoga og en række forskellige former at vælge mellem, men formålet med yoga er så langt fra blot at opnå smidighed eller at kunne nå vores fødder – det bliver ingen næppe lykkelige af.

 

De 7 hovedchakras

Chakras er din organismes energicentre.

Filosofien bag chakra-systemet

Chakrasystemet har været kendt og beskrevet gennem tusinder af år, og opfattes i bl.a. yoga og ayurveda som kroppens energicentre, hvori livskraften ( på sanskrit kaldet Prana, men også kendt under benævnelser som Ki/Qi eller Chi) opfanges og videresendes. Selve ordet chakra er Sanskrit og betyder hjul. Fra gammel tid er det flere steder beskrevet hvordan ubalance og blokeringer i chakrasystemets energistrøm forårsager sygdomme.

Filosofien bag chakra-systemet stammer fra yoga, hvis filosofi rummer dybere esoteriske og astrale dimensioner, men om du kan tilslutte dig det, er ikke afgørende. Vigtigste er det, at forsøge at forholde sig åbent til de beskrivelser af psykosomatisk enhed og struktur, som viser os hvordan krop, sind og følelser spiller sammen i alle sammenhænge. Mennesket er en energimæssig enhed. Der findes ikke nogen organisk sygdom uden følelsesmæssige forstyrrelser, ligesom der heller ikke eksisterer nogen følelsesmæssige forstyrrelser uden fysiologiske konsekvenser.

Det er nemlig hvad denne årtusinder gamle disciplin er et kort over. Er man åben over for det, vil man overraskes over, hvor mange ligheder den byder på i forhold til de begreber, som moderne humanistisk kropspsykologi (bioenergetik) og holistisk medicin arbejder med.

Idet chakrasystemet kan opfattes som et kort over bevidstheden, kan alle spændinger i kroppen også relateres til spændinger i bevidstheden. Traumer, tilbageholde følelser og  behov sætter sig som spændinger i musklerne og nedsætter energiflowet i det pågældende kropsområde. Når energistrømmen ikke er åben kan der opstå blokeringer, hvilket kan føre til sygdom i de organer, der er placeret der.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med din fysiske og mentale trivsel og tilværelsen som helhed, hvor du er åben for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer. Se mere om chakraafbalancering her. Du kan også lære mere om dine chakras og deres indflydelse på din personlige trivsel, og samtidig modtage afbalancerende healing og vejledning. Læs om Guidet Chakra-tour her.

Chakras åbner og forbinder alle livsprocesser og influerer på din trivsel uden, at du nogensinde mærker det direkte. Det kan virke diffust at forholde sig til, men kan du forlige dig med tanken om, at alt er energi og at energi ikke er til at se og føle på, vil det måske hjælpe til en fornemmelse af disse chakras funktion som usynlige energicentre, der står for modtagelse og distribution af energi til alle livsvigtige aspekter af din eksistens…

Dine chakras  og deres indbyrdes samspil er afgørende for din formåen for, at holde din kropsdrift, din psyke og dine følelser sundt kørende og for, at holde dig i flow med tilværelsen og dens aspekter som helhed. Dine chakras individuelle og indbyrdes balance og sundhedstilstand danner således energimæssig baggrund for dit fysiske og psykiske velvære, og assisterer dig  til et velfungerende samspil mellem krop, sind, følelser og fornemmelsen af meningsfylde. De udgør fundamentet for personlig balance og personlig vækst, og forebygger samtidig mistrivsel, sygdom, stress m.v..

Med afsæt i et velfungerende flow og god personlig balance vil du selv fungere optimalt i tilværelsen, og samtidig kunne bidrage til dine omgivelsers trivsel og udvikling i et større perspektiv, der rækker langt udover dig selv og underbygger fornemmelsen for, hvordan alt indgår i en indbyrdes sammenhæng, og influerer på hinanden indbyrdes – fordi alt er energi.

 

Beskrivelse af de 7 chakras

Der findes et større antal chakras, men almindeligvis fokuseres på de 7 hovedchakras, som til sammen influerer på alle aspekter af et menneskes væren.

Denne introduktion beskriver, hvad de 7 hovedchakras, hver især og tilsammen gør for din trivsel.

Hvert chakra har en række kendetegn der relaterer til specifikke fysiske og psykiske aspekter og har således også sin egen fysiske placering langs kroppens midterlinie.

Enkelt chakra billede med numre
7. Krone chakra
6. Pande/pineal chakra
5. Hals chakra
4. Hjerte chakra
3. Solarplexus chakra
2. Hara chakra
1. Rod chakra

 

 

Rodchakra: Centret for overlevelse, tryghed, sikkerhed og grounding
Omhandler vore familierelationer, basale instinkter og behov og følelsen af at høre til.  
Relaterer til angst og behovet for kontrol og sikkerhed såvel som til tillid, livskraft, selvtillid og samhørighed med alt levende på jorden. Hvis her ikke er balance bliver alt en overlevelseskamp og frygt, usikkerhed og mistro kan fylde i tilværelsen.
Rodchakraet forsyner primært benene, og hofteområdet med energi, hvorfor negative mønstre netop kan give problemer i disse områder omkring lænd, underliv,
iskias, åreknuder, hæmorroider, testikler, æggestokke, endetarm m.v. 

Hara chakra: Centret for lyst, spontanitet, livsglæde og seksualitet 
Har at gøre med styrke og magt i den ydre verden såvel økonomisk som seksuelt, og om at have et rimeligt forhold til materielle ting og at kunne dele med andre uden, at føle sig truet.
Ubalance resulterer i angst og usikkerhed, manglende selvagtelse, materiel kompensation med ting, penge, social og økonomisk magt, ligesom dominerende tendens i kærlighedsforhold og seksuel utilstrækkelighed.
Udvikling af harachakraet åbner for at kunne give slip og flyde med livet og for at kunne være åbne i seksuelt samvær med en anden person.
Sygdomme i kønsorganer, sterilitet, impotens, menstruationsbesvær, prostata- og urinvejeslidelser, bækken og nyresygdomme m.v. relaterer til ubalancer i hara.   

Solar plexus: Centret for selvværd, styrke og følelser
Handler om udvikling af selvværd og styrke, at stole på sin egen fornemmelse og om kontakt til sine følelser. 

Ubalancer kan skabe mønstre af angst og vrede, som begrænser videre modning og kan føre til kompensatoriske adfærdsmønstre, frygt for nærhed og for at etablere tættere forhold, selvoptagethed, angst for at tage ansvar for eget liv eller for andre som ikke selv er i stand til det, vrede og kritik og angst for fiasko.
Har at gøre med energiforsyning til mave, tyndtarm, galdeblære, nyrer, lever, binyrer, milt og ryggens midte, og relaterer der for til ubalancer vedr. blodsukker, bugspytkirtel-, lever- og galdeblære, fordøjelse, overfølsomhed, spiseforstyrrelser, kvalme m.v..

Hjerte chakra: Centret for hjertefølelser
Handler om at kunne give kærlighed og handle udfra uselviske beslutninger og om medfølelse. Med et solidt kærlighedsfundament til sig selv og andre kan kriser og stress gennemleves mere effektiv, og med åbenhed for læring og formåen for at rumme.
Ubalance medfører følelsesmæssig forladthed. Vanskelighed ved at tilgive samt bitterhed føre til bitterhed og problemer, da oplevelser af vrede og angst er knyttet til hjertechakraet. Således kan tilbageholdte aggressioner og vrede være til skade for energistrømmen i hjertet, og skabe frygt for ikke at blive elsket, mangel på tro på sit eget værd, frygt for ikke at kunne vise eller opleve kærlighed og hengivenhed samt jalousi.Hjertechakra står for energiforsyning til hjerte, kredsløb, lunger og luftveje, skuldre, ribben, bryst, mellemgulv og spiserør og relaterer derfor til alle typer hjerte og kredsløbssygdomme, astma, allergier, lungeproblemer, problemer i øverste del af ryggen og skulderne.

Hals chakra: Center for kommunikation og integritet
Halschakra har at gøre med hvordan vi udtrykker os ud fra vores viljestyrke – ud fra hvad vi føler og står for  samt, at kunne kommunikere let med andre. Kreativitet og skabelsesevne hører  med til udviklingen af dette chakra i forhold til, at turde udfolde sig. 
Handler om tillid i relation til, at kunne overskue konsekvenser før vi handler og om, at  modtage, fordøje og assimilere i tillid. 
Halschakraet blokeres hvis ting holdes tilbage/ noget “sluges” – som følelser, ideer, sorg, vrede,  glæde m.v.. 
Halschakra forsyner skjoldbruskkirtel, spiserør, luftrør, mund, hals, svælg, tænder, gummer og kæber med energi. På et dybere plan kan det resultere i stofskiftelidelser, halsinfektioner, øm og ru hals, nakkespændinger, stivnakkethed og hævede kirtler m.v.

Pande chakra: Center for intuition
Kaldes også det tredje øje hvorigennem højere visdom og intuition træder ind i mennesket.
Handler om aspekter som indlæring og intelligens relateret til evnen til, at drage konklusioner både via intuition og intelligens.
Blokeringer giver problemer med at træffe beslutninger og ubalance kan vise sig som angst for, at handle i overensstemmelse med det som man føler.
Chakraet forsyner øjne, øre, pineal kirtel og hypofyse med energi.
Sygdomme og ubalance er knyttet til neurologiske forstyrrelser, blindhed, døvhed, hjerneblødning, depression, psykoser, indlæringsproblemer, hovedpiner og migræner.

Krone chakra: Centeret for skabelseskraft
Her er selve skabelseskraften manifesteret i form af overvejende yang og kosmisk energi som trækkes ind som energi. Chakraet samordner og forstærker aktiviteterne for alle øvrige centre.Chakraet har at gøre med udvikling af overordnet accept af ens liv og følelsen af mening, og handler om udvikling af personlige holdninger, værdinormer og etik.
Ved ubalance opstår problemer med at hvile i sig selv, acceptere roen og føle sig tilpas i roen. Man er ikke i stand til at se større mønstre og linier i ens liv så livet kan føles meningsløst og medføre mangel på tillid til, at give sig hen til det naturlige, som livet tilbyder hvorfor der hele tiden søges impulser.
Energien går til nervesystemet, muskler og skelettet og relaterer til sygdomme som lammelser, knogleproblemer, sklerose .


Blokeringer

Vi fødes som regel med velfungerende energicentre/ afbalancerede chakras, men i løbet af livet, laves en masse blokeringer som skaber ubalance i forhold til, at chakraerne via energi fra den omgivende atmosfære kan oplade organismen.

Blokeringerne opstår i de situationer, hvor vi bremser vores naturlige energistrøm, og undertrykker os selv f.eks. for, at tilpasse os, opnå omgivelsernes accept osv. Når et center blokeres, bremses rotationen og vi bliver dårligere til at optage livsenergi og til at kommunikere med kroppen gennem hormonkirtlerne. Vi får det med andre ord dårligt. Det kan være både mentalt, psykisk og fysisk.

Oplevelse af uro i krop og sind fra tid til anden såvel som sygdom opstår, fordi der er forstyrrelse i de selvhævdende og modtagende principper, Det svækker energistrømmen og når energistrømmen ikke er åben, opstå blokeringer.

Ovenfor er der ud for hvert chakra nævnt eksempler på relaterende sygdomme. Foruden disse relaterer ubalancer i hvert chakra desuden til cancer.  

Blokeringerne kan løsnes via healing, og bearbejdes og afhjælpes fremadrettet ved, at vi får øje på de uhensigtsmæssige følelses- og tankemønstre, som vi har skabt. Kontakt os gerne uforpligtende for, at høre mere om hvordan her.

Generelt harmoniseres og udvikles hvert chakra tillige ved meditation og ved bevidst træning af de kvaliteter, som de hver især står for. Man bør være lidt varsom med selv, at meditere på sine chakra-centre uden vejledning eller forkendskab, da de let kan bringes ud af balance. Sker det anbefales healing med chakra-balancering for, at genskabe balance. Se mere her.

For at skabe øjeblikkelig ro på fysisk eller mental uro, kan man selv anbringe sine hænder på centrene i denne rækkefølge:

En hånd på hara- og den anden på halscentret
En hånd på solar plexus og den anden på hjertecentret
En hånd på panden og den anden på hjertecentret

Lad hænderne ligge i hver position et par minutter. Det skaber i langt de fleste tilfælde beroligelse.


Brug af chakrasystemet

Umiddelbart kan begrebet chakra, virke en smule teoretisk, indviklet og ikke umiddelbart egnet til brug i hverdagen. Men det er det. Foruden healere, clairvoyante og andre behandleres brug følger her følger nogle eksempler på mere hverdagsagtig brug af chakrasystemet, som blot er få af de muligheder, der findes:

Som baggrundsviden – man kan sammenligne det, at kende til chakras og deres funktion, med det at kunne matematik. Det er ikke ofte man decideret tænker over, at nu benytter man matematik i sine tanker. Disse færdigheder er noget man mere eller mindre kan og som indgår i ens tankeprocesser. Således også med begrebet chakras.

Som referenceramme for egen trivsel – nogle undersøger jævnligt deres chakras, via en af de metoder der findes til det, og bruger således chakraernes tilstand til referenceramme for hvordan de har det. Det kan f.eks. være, hvis det fornemmes, at der er noget galt, men man ikke rigtig kan finde ud af hvor problemerne stammer fra. I denne forbindelse benyttes chakraerne altså som ren energiarkitektur, som en indikator, et termometer for hvorledes de forskellige balancer er. Som et landkort over de sammenhænge kroppens elementer har med hinanden og deres korrespondance med de psykiske og sjælelige balancer.

Prøv selv – chakra-systemet er som et kort over bevidstheden, hvorfor spændinger i kroppen relaterer til spændinger i bevidstheden:

Tænk på en situation i dit liv, hvor du var meget frustreret, anspændt, stresset.
– Mærk efter, hvilken del(e) af din krop, der føles anspændt, mens du tænker på situationen.
– Hvis du skulle tegne en cirkel omkring denne kropsdel, hvor stor ville den så være?
– Hvis du skulle farve denne cirkel, hvilken farve ville du så vælge?

Hvor du følte denne spænding menes at være afhængig af, hvorfor du følte spændingen.

Følte du det f.eks. i dit solar plexus i mellemgulvet havde det at gøre med din opfattelse omkring kontrol, styrke, identitet og frihed til, at være dig selv. På samme vis relaterer den fysiske oplevelse i andre kropsdele til kendetegnene ved de øvrige chakraer. Dette kan du bl.a. lære på en Guidet chakra-tour, se mere her.

Et andet eksempel på, hvordan chakra-systemet kan bruges, er overfor allergiske reaktioner, sygdomme, fobier m.v. som alle kan relateres til de forskellige chakraer.

Hvert chakra kan desuden relateres til en kirtel og en gruppe af nerver. Oplever du en spænding i en specifik del af bevidstheden, er det det chakra, som er knyttet til den del af bevidstheden, der reagerer. Spændingen bliver formidlet videre til kirtlen, som er relateret til det bestemte chakra. Kirtlen udskiller hormoner, der ændrer kroppens kemi. Derfor vil en ændring i din bevidsthed skabe en ændring i din krops kemiske struktur.

Tag blot det eksempel, at komme i skænderi med sin partner. Denne oplevelse vil forplante sig ned i rodchakraet, idet dette chakra er relateret til alt, som har med tryghed, sikkerhed, overlevelse m.v. at gøre. Rodchakraet relaterer desuden til binyrerne, som vil respondere ved at udskille adrenalin. Spændingen sendes også videre til den gruppe af nerver, som chakraet korresponderer med – i rodchakraets tilfælde det sakrale plexus, der kontrollerer benene. Du er således klar til at tage benene på nakken, hvis skænderiet skulle udvikle sig…

Denne slags kædereaktioner er så almindelige for os, at vi ikke tænker nærmere over dem i dagligdagen, men de relaterer alle til chakrasystemet.

Andre bruger også chakrasystemet til at tolke livets begivenheder i forhold til vores indre bevidsthed:

Som tolkning i relation til forskellige elementer – jord, vand, ild, luft, æter, indre lyd og indre lys – Disse tilhørsforhold fortæller noget om dit forhold til de dele af din bevidsthed, som elementerne er relateret til. Man mener eksempelvis, at hvis en person er bange for vand, bange for at svømme eller sejle, så er det, fordi disse forhold afspejler følelser omkring de dele af bevidstheden, som vand repræsenterer; mad, sex mv. relateret til hara-chakraet hvis element er vand.

Nogle omfavner et træ eller går på bare tæer i græsset for, at styrke deres Rod-Chakra og skabe grounding, da energivibrationerne i rod-chakraet er tæt på de energivibrationer, der findes i naturen, hvorfor det antages at kontakt med naturen kan styrke energierne i rodchakraet.

I arbejdet med drømmetydning – her benyttes chakrasystemet ofte til reference.
Er der en henvisning til et chakra kan man give det opmærksomhed ved ganske simpelt at lukke øjnene og tage kontakt til det pågældende sted, eventuelt hjulpet på vej af drømmens billeder. På et mere subtilt niveau reflekterer alle drømme energi og med et passende kendskab til drømmenes symbolsprog vil det være muligt at relatere stort set alle drømme til bestemte chakraer.

Dette var blot nogle få eksempler på, hvad det årtusinder gamle chakrasystem kan bruges til i en moderne kontekst.

Chakra-balancering

Chakras er kroppens energicentre.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med tilværelsen, hvor du er åben for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer.

Balance mellem dine chakras assisterer dig  til et velfungerende samspil mellem krop, sind, følelser og en fornemmelse af meningsfylde, som tilsammen udgør fundamentet for en god personlig balance og personlig vækst. Samtidig forebygger det mistrivsel, sygdom, stress m.v..

Men afsæt i dette flow og denne balance vil du kunne fungere optimalt i den tilværelse, du lever i og bidrage til dine omgivelsers trivsel og udvikling i et større perspektiv, der rækker langt udover dig selv og underbygger fornemmelsen for, hvordan alt indgår i en indbyrdes sammenhæng.

Du kan læse en introduktion til de 7 hovedchakras, som kort beskriver, hvorfor de er så væsentlige for din trivsel, her.

Chakra-balancering foregår som en kombination af meditation og healing, hvor du ligger afslappet og fuldt påklædt på en briks. Det giver dig en behagelig afslappende oplevelse, alt imens jeg stille og roligt foretager intuitiv og energetisk diagnosticering af hvert af de 7 hoved-chakras og efter behov afbalancerer hvert enkelt chakra  og deres indbyrdes forbindelse, for at styrke og optimere dit flow, din balance og din generelle trivsel.


Pris og varighed incl. guidet meditation, healing og intuitiv tilbagemelding                

1½ time                                                                         850 kr.

3 x 1½ times sessions ved samlet køb                 2200 kr.