Tag-arkiv: Business coaching

Business coaching /coaching i organisationer

Business coaching / coaching i organisationer tager som udgangspunkt afsæt i relationen til et konkret emne med henblik på, at skabe øget reflektion, perspektiv og ideer til strategi og aktiv handling i forlængelse af sessionen. 

Grundtanken i coaching er, at du eller dine medarbejdere selv kender løsningen på jeres udfordringer – men blot ikke er bevidste om det eller mangler det fornødne overblik eller klarhed til at træffe beslutninger eller agere.

Kernen i coaching er, at der gennem en anerkendende, lyttende og spørgende tilgang fra coachens side sættes gang i en reflektionsproces, som gør den coachede i stand til, at opdage og udvælge løsningsmuligheder og agere ud fra dem. Coachens opgave er altså ikke som sådan, at rådgive eller komme med løsningsforslag, men at facilitere til at fremme udvikling, læring og evnen for, at træffe beslutninger og handle på egen hånd for medarbejdere og ledere på alle niveauer.

 FLOW &  BALANCE tager ved Business coaching / organisatorisk coaching overvejende afsæt i metoder baseret på et systemisk grundlag, der arbejder udefra og ind ved, at skabe perspektivering og se på helheden som personen skal fungere i. F.eks. med reflektion over spørgsmålet: Hvordan påvirker jeg min måde at være på i relation til omgivelserne / de aktuelle udfordringer, de krav og forventninger jeg møder osv.?

Dette nævnes fordi, coaching ikke bare er coaching, men dækker over mange forskellige tilgange, hvoraf nogle i højere grad end andre  tager et mere personligt orienteret afsæt og dermed egner sig særligt godt til life-coaching, mens andre kan synes mere ideelle for coaching i en organisatorisk kontekst. Hver tilgang har sine styrker og bør anvendes situationsbestemt. Vær derfor selektiv i valget af coach!

Du får sammen med FLOW & BALANCE fordelen af den frihed, der ligger i som coach på professionel vis, at have mulighed for at anvende flere tilgange og kunne vælge den, der netop synes mest optimal i situationen. Vort samarbejde baseres derfor på nøje afstemning af behov og ønsker – fordi mennesker, organisationer og situationer er forskellige. 

Kontakt os gerne for en indledende uforpligtende dialog her.

Hvem er business coaching / organisatorisk coaching for?

Nye såvel som erfarne medarbejdere og ledere på alle organisatorisk niveauer, samt for virksomheder af en hver størrelse benytter sig af coaching i hverdagen.

Hver coaching session tager sit udgangspunkt i nuet med dets aktuelle situationer og overvejelser. Man behøver ikke have problemer eller være kørt fast for, at have gavn af coaching. Fokus kan lige så vel omhandle næste udviklings-step i en given sammenhæng, overvejelser om ekspansion, optimering, strategi m.v..

Hos FLOW & BALANCE er vi rustet til mødet med mennesker med vidt forskellige funktioner og baggrund med erfaring for, at begå os bredt organisatorisk og i samarbejder på tværs af brancher. Men den væsentligste kompetence ligger dog i evnen for, altid at møde andre mennesker med nærvær, oprigtigt engagement og et reelt ønske om, at imødekomme det, der aktuelt er vigtigt og kan bidrage til bedre trivsel i hverdagen.

Hvornår er business coaching / organisatorisk coaching ideelt?

Coaching kan berøre et bredt udvalg af temaer. Blot som eksempler kan nævnes nogle få oplagte, som med stor gavn kan supporteres via coaching:

 • Stresshåndtering (læs mere specifikt her)
 • Work-life balance – en konstant udfordring for mange
 • Håndtering af forandringer af enhver art
 • Egen rolle i forhold til performancekrav
 • Udvikling af konkrete kompetencer
 • Kommunikative udfordringer 
 • Konflikthåndtering
 • Leder-rollen – for såvel nye som erfarne ledere
 • Medarbejderhåndtering
 • Strategiske overvejelser
 • Egen rolle i medarbejder- eller ledergruppe-sammenhæng
 • Samarbejdssrelationer – interne såvel som eksterne
 • Karriereudvikling
 • Overvejelser om job-eller funktionsskift
 • Bevidsthed om egne muligheder og begrænsninger med afsæt i jobsituationen.

Mange har i de seneste år mærket hvordan arbejdslivet har været ustabilt, og har måske selv oplevet eller været vidne til andres oplevelse af afmagt, faldende arbejdsglæde, jobtab, stress og livskriser med efterfølgende reflektioner over værdier, kompetencer, job- og karrierevalg. Sådanne processer kan være frustrerende og ganske energikrævende og gøre det udfordrende, at bevare overblikket og holde fokus på rette sted. Ofte påvirker det både performance, stabilitet, glæde og trivsel i dagligdagen, da det oftest er vore følelser og holdninger, der skaber blokeringen for at ændre adfærd, frem for ydre omstændigheder.

Det kan derfor være yderst givende, at have en uvildig professionel sparringspartner, til at understøtte processen. En coach stiller afklarende og forløsende spørgsmål af en anden slags end dem kolleger, ledere, partnere m.fl. typisk stiller. Det udfordrer positivt, skaber ny reflektion, overblik, perspektivering og afklaring, som kan hjælpe til, at tydeliggøre evt. udviklingsområder, karriereveje, jobmål, behov for nye strategier samt ikke mindst bistå i at understøtte den nok så væsentlige work-life-balance, som er et altafgørende aspekt i forhold til at trives og bevare det fornødne engagement som medarbejder eller leder i hverdagen.

 

Hvad får man ud af business coaching / organisatorisk coaching?

Coaching er lige så vel generator for nye ideer som en problemknusnings-facilitet og begge funktioner har deres fulde berettigelse i organisatorisk sammenæng.

Coaching understøtter flowet i forhold til performance med fokus på vigtigheden af samtidig balance i hverdagen ved, at assistere mennesker i hverdagens balanceakt i forhold til målopfyldelse, udfordringer, udviklingsmuligheder m.v..

Selve coachingprocessen åbner gennem 1:1 dialog op for klarhed, overblik og perspektivering i forhold til en situation eller et tema med det formål, at muliggøre den afklaring, konkrete handling eller beslutningstagning, som er relevant eller påkrævet.

Uanset om du står over for, at skulle tegne en organisation eller har behov for, at få din work-life balance til at fungere bedre da du ellers risikerer at miste din energi og handlekraft og måske endda miste miste enten dit job eller din partner, eller du har behov for at forholde dig til truslen om stress, eller står med tilbud om en ny funktion som du overvejer fordele ctr. ulemper ved – eller noget andet, medvirker coaching til at skabe overblik.

Hver coaching-session genererer ny reflektion både under og efter, som aktivt fremmer kreativitet, innovation, effektivitet, arbejdsglæde og meget mere, og dermed bidrager til løsning af problemer, konflikter eller andet samt og åbner for nye perspektiver – både overfor det aktuelt væsentlige og i forhold til helheden.

Du vil opleve, at blive klogere både på dig selv og dine omgivelser, da coaching typisk giver aha-oplevelser og nye input ud af hver session – selv hvor der ikke har været et helt konkret emne på agendaen. Oftest aftales dog et tema ved sessionens start, ligesom individuelle forløb kan tilrettelægges med fokus på behandling af konkrete emner eller temaer.

 

Hvordan foregår business coaching / organisatorisk coaching?

Coachingsessions foregår som 1:1 dialog eller som gruppesessions.

Coachen behøver ikke være ekspert på det pågældende område, da coachens rolle modsat en rådgivers er facilitering af samtalen. I mange tilfælde vil der dog også være elementer af sparring inde over samtalen.

Hvert samarbejde aftales derfor ud fra konkrete aktuelle behov og ønsker.

Mødestedet kan være de rolige afslappede omgivelser hos FLOW & BALANCE eller på et andet aftalt sted, f.eks. i virksomheden eller på en anden lokalitet. Desuden tilbydes coachingsessions over telefon og Skype.

Typisk aftales et forløb over et antal gange med fokus på tema. Alternativt tilbydes en “klippekorts”-aftale, hvor sessions afholdes, når behovet opstår – noget både ledere og øvrige medarbejdere har stor gavn af både i forhold til, at håndtere specifikke situationer når de opstår og til at understøtte en god balance i hverdagen.

Der aftales i fællesskab en tydelig ramme for samarbejdet, nøje afstemt efter såvel organisatoriske som individuelle ønsker og behov.  

Der ydes naturligvis altid fuld fortrolighed. Relevante uddrag af samtaler refereres derfor alene udfra indgåede aftaler om evt. tilbagemelding til leder, hvilket den coachede oplyses om. Her lægges stor vægt på respekt for individet såvel som for privatlivets grænser – coaching skal altid være en god og berigende oplevelse.

Under sessions rettes fokus på den gældende kontekst med et samtidigt øje for helheden. Drøftelse af personlige emner er derfor ikke udelukket – vi forholder blot deres relevans overfor den organisatoriske kontekst, for at sikre, at coachingen kommer til at omhandle det, som er relevant i situationen. Bringes et personligt orienteret emne ind i dialogen, har det erfaringsmæssigt med største sandsynlighed relevans for den enkeltes attitude, performance, overbevisninger m.v. set i en større helhed, der også relaterer til det organisatoriske.

Vi udarbejder gerne uforpligtende forslag til samarbejde omkring sessions eller forløb. Kontakt os for en indledende dialog her.

 

Balanced Business – for virksomheder og deres medarbejdere

Balance mellem familie-, fritids- og arbejdsliv opleves af mange danske ledere som den allerstørste udfordring i lederjobbet – og dermed paradoksalt nok som en endnu større udfordring end det at lede og motivere medarbejderne. Dette cementeres af stadig flere undersøgelser, senest fra Ledernes Hovedorganisation. Men ikke blot ledere melder om ubalance – medarbejdere på alle organisatoriske niveauer oplever i stigende antal tillige ubalance i hverdagen.

Det påvirker balancen i hverdagen – forstået som det enkelte menneskes oplevelse af trivsel med en følelse af, at have overskud både fysisk og mentalt til krav og forventninger fra arbejdspladsens, familiens og egen side.

Uanset organisatorisk position vil ubalancer smitte af på den enkeltes formåen i sin jobfunktion ligesom det sætter spor på den mennesker indbyrdes påvirkning af hinanden i enhver sammenhænge – og ikke mindst på arbejdspladsen.

Trivsel relaterer derfor til alle aspekter af privat såvel som arbejdsmæssig karakter, som i sidste ende også influerer på hinanden, da vi grundlæggende må kunne opleve, at fungere som hele mennesker, for at trives og og kunne yde optimalt. Fra alle sider kan der derfor findes interesse i, at styrke hverdagens trivsel..

FLOW & BALANCE tilbyder sparring om hverdagens udfordringer og muligheder for alle medarbejdere og ledere – læs mere her om Trivsels-sparring

 

Balance – en hverdags-udfordring 

Når et stort antal af såvel ledere som medarbejdere årligt rammes af stress, sygdomstilfælde eller oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø er det udtryk for ubalancer – enten i forhold på arbejdspladsen eller i balancen mellem arbejde, familie osv. Sammenhængen mellem arbejde, familie og fritid anføres da også af mange som en væsentlig stressfaktor. 

FLOW & BALANCE
assisterer til, at øge fokus på denne vigtige balance. Her mødes du som det hele menneske du er og ønsker at leve som, uanset om du kommer som leder, medarbejder eller privatperson i din aktuelle situation.

Med respekt for den konkrete kontekst assisteres du til, klarhed omkring dine muligheder, for at sikre prioritering der både matcher dine værdier og harmonerer med dine omgivelser.


Her tages afsæt i, at balance i høj grad handler om, hvordan du har det med hvad du gør fremfor om, hvor meget eller hvor lidt du gør det samt om, at være afstemt med sine nærmeste. Om du vælger at arbejde få eller mange timer, om aftenen, i weekenden eller andet er ikke det eneste afgørende for din balance. Det er i højere grad din bevidsthed om hvilke valg du reelt har og hvordan du vælger at prioritere.

Det handler om, at finde en balance der matcher dig og dine nærmeste og om, at finde et niveau for sund ligevægt mellem krav og ressourcer i din hverdag. Sammen skaber vi bevidsthed om, at der findes mange flere kilder til at nære ressourcerne til trivsel i de fleste menneskers hverdag end vi oftest lige ser. 


FLOW
& BALANCE assisterer medarbejdere og ledere til viden om hvilke rammer og vilkår, der skaber bedst trivsel og dermed mindre stress, herunder:

 • At opretholde og generere energi i hverdagen
 • Større arbejdsglæde, tilfredshed og engagement
 • Ressourcebevidsthed – bedre udnyttelse af egne ressourcer
 • Overblik – styrker grundlaget for perspektivering og beslutningstagning
 • Mål og retning – sikrer strategisk udvikling og kontinuitet i arbejdsindsatsen
 • Indre ro – opøver robusthed overfor forstyrrelser, øget effektivitet og kreativitet 
 • Meningsfylde – forudsætningen for, at fungere med en fornemmelse for formål
 • Forståelse for egne styrker – giver mere at byde ind med i jobfunktionen
 • Bevidstgørelse om værdier bag egen ageren – afstemmer handling og holdning


Samarbejde kan foregå ud fra forskellige indfaldsvinkler tilpasset kontekst og behov:

 • Personlig mentoring/sparring eller coaching overfor medarbejdere og ledere med fokus på at styrke personlig balance, work-life-balance, relationer , resultatopnåelse m.v.. Indvirker på trivsel, effektivitet og performance
 • Stresshåndtering – både som forebyggelse og som håndtering ved stress-kollaps og evt. sygemelding  
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at lede med autencitet og nærvær, udfra både hjerte og rationale med en klar fornemmelse for formål og retning
 • Karriere-coaching og rådgivning af ledere, medarbejdere og selvstændige, der ønsker at øge personlig effektivitet, skabe bæredygtige resultater og nå mål med god balance og styre uden om usund stress
 • Foredrag om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og større robusthed

Alle tiltag tilpasses organisationens behov og ønsker.
Læs gerne mere om nogle af de fokusområder, som er af særlig stor væsentlighed for trivslen i organisationer:


FLOW
& BALANCE
byder ind med en række tilgange til optimering af hverdagens trivsel – nogle mere traditionelle end andre men alle velafprøvede og tilpasset en organisatorisk kontekst:

Kontakt os for nærmere ang. vilkår og priser, idet alle tiltag tilrettelægges udfra konkrete behov. 

Sammen skaber vi nye perspektiver og et fremadrettet fokus i forhold til hverdagens trivsel i arbejdslivet og finder relevante værktøjer, der fremadrettet kan skabe og opretholde balance og dermed forebygge stress, og hjælpe til håndtering af hverdagen på mere konstruktive måder såvel individuelt som på et bredere organisatorisk plan.


FLOW
& BALANCE
arbejder ud fra en mission om, at skabe mest mulig trivsel for flest mulig og med en vision om, at bidrage til innovative løsninger, der kan bidrage til medarbejder- og lederudvikling, der leder til sunde virksomheder og ny vækst.

Vi inspirerer virksomheder til, at anerkende vigtigheden af vedligeholdelse af denne ressource, som mange steder udgør den væsentligste og mest værdifulde del af produktionsapparatet – bl.a. ved, at rette fokus mod faktorer, der konkret skaber den nødvenlige trivsel, energi og balance, herunder at:

 • sikre rette sammenhæng mellem krav og og ressourcer i hverdagen
 • kvalificere medarbejderne til mentalt, at “lede” sig selv til at opretholde et stabilt energiniveau i hverdagen
 • at kvalificere ledere til, at kunne spotte i imødegå mistrivsel på et tidligt stadie for at imødegå mistrivsel og sygemelding

Altid med fokus på, at bidrage med enkle værktøjer der kan arbejdes videre med for at skabe forankring af læringen i hverdagen.Til alle parters bedste.

Ved 1:1 samtaler og forløb med medarbejdere og ledere, workshops samt foredrag samarbejdes der omkring emner relateret til hverdagens trivsel – herunder:

 • drøftelse af hvordan man som leder eller medarbejder konkret håndterer mistrivsel eller stress hos sig selv såvel som hos andre
 • formåen for at spotte mistrivsel og hvad det kræver af den enkelte leder eller medarbejders kompetencer såvel fagligt som socialt og følelsesmæssigt 
 • arbejdspladsens trivsels- og stresspolitik samt beredskab eller strategier i mangel heraf


FLOW
& BALANCE
inspirerer og medvirker til, at fremme hverdagens trivsel, forebygge stress og anden mistrivsel på danske arbejdspladser med gode erfaringer for, at øget fokus på, også at skabe bedst mulig balance mellem arbejde og den øvrige del af tilværelsen bevirker en tydelig win-win situation for såvel virksomhed som medarbejdere.

For virksomheden betyder god balance:

 • et positivt signal overfor medarbejderne og omverdenen  i øvrigt
 • bedre trivsel i virksomheden og øget medarbejdertilfredshed
 • bedre mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere i jobbet
 • reduceret sygefravær
 • øget ansvarsbevidsthed hos medarbejderne
 • bedre bundlinie


For medarbejdere på alle niveauer betyder god balance:

 • mindre stress og mistrivsel
 • reduceret sygefravær
 • bedre mulighed for at kombinere arbejde og fritid
 • bedre indsigt i egne styrker
 • styrket formåen for at skabe og pleje samarbejdsrelationer 
 • øget formåen for selvledelse 
 • at kunne balancere hverdagens krav og ressourcer
 • øget engagement og styrket perfomance
 • overskud til fortsat karrieremæssig udvikling og vækst

Balance er et væsentligt nøglebegreb overfor de ubalancer, der hindrer trivsel og optimal performance og øger risikoen for stress og deraf følgende sygemeldinger. Begrebet balance i hverdagen er derfor uhyre relevant, at forholde sig til, uanset om vi optræder som ledere, ansatte, selvstændige eller arbejdsledige for den sags skyld.

Med rette viden, holdning og handling…

Der er meget at gøre for, at styrke work-life balancen, forebygge stress og skabe et fundament for trivsel, balance og arbejdsglæde – både individuelt og i fælleskab. Styrkelse af bevidstheden og færdigheder i, hvordan man såvel sammen som på egen hånd kan imødegå ubalancer, der ellers truer med stress og sygefravær. imødekommer en væsentlig fælles interesse for alle parter. Der er derfor mange fordele ved, at investere i medarbejdernes kompetencer og trivsel.

Vores ærinde er, at assistere organisationer og medarbejdere til,
at skabe denne så vigtige balance i hverdagen, som medvirker til,
at sikre 
engagement og performance hos medarbejderne samt
stabilitet og produktivitet på arbejdspladsen.


Hos FLOW & BALANCE går etik og respekt for kontekst og individ hånd i hånd. Her betragtes personlig udvikling af medarbejderne ikke som et organisatorisk ansvar. At styrkelse af organisationer alligevel samtidig styrker de individer som danner den, er en vældig positiv synergieffekt af organisatoriske tiltag, som rækker langt ud over det organisatoriske felt og smitter af på såvel medarbejdernes personlige trivsel som deres respektive omgivelser. Så hvilken virksomhed, har da ikke gavn af at dens medarbejdere styrkes på alle områder?

Den organisatoriske kontekst berører således altid dens involverede, og influerer således implicit på medarbejdernes personlige trivsel og udvikling, i kraft af arbejdsforholdets præmisser, dagligdagens udfordringer og de kompetencer og ressourcer som er til rådighed for, at løse dem. Trivsel blandt medarbejderne smitter af på organisationen – og omvendt. Alle parter har således en fælles interesse i, optimering af af trivsel og lyst til, at bidrage til den fælles drift og vækst.

At tage del i driften af en organisation stor som lille, stiller krav fra mange sider. Fremme af bæredygtighed, innovation og handlekraft står højt på listen blandt væsentlige aspekter af moderne virksomhedsdrift, som både medarbejdere og ledere må forholde sig til. Omstillingsparathed, effektivitet, handlekraft og optimering er blandt meget andet naturlige elementer i relation til, at bidrage til at skabe fremdrift – uanset hvorfra vi gør det, hvad vi beskæftiger os med, og hvor vi er placeret organisatorisk. Enhver har sin funktion i det samlede hele og vores indbyrdes påvirkning er derfor indlysende. Det giver hver enkelt et medansvar, som går langt ud over individet.

Uanset om et samarbejde med FLOW & BALANCE tager afsæt i en privat eller organisatorisk kontekst, vil det understøtte såvel den personlige balance som helheden i forhold til det omgivende. I en organisatorisk kontekst sker det blot med et klart afsæt i den enkeltes rolle(r) som leder, medarbejder, kollega, rollemodel, mentor, samarbejdspartner m.v..

Kontakt os for yderligere dialog, da alle virksomhedsrettede tiltag tilrettelægges udfra konkrete behov. 

 

Coaching

                                                    ” Jeg kan ikke lære dig noget.                              Alt jeg kan gøre er, at stille dig spørgsmål og lade dig selv finde svaret”
– Sokrates  

Coaching assisterer dig til styrket bevidsthed omkring det, som er vigtigt for dig. Formålet med coaching er altid, at understøtte dig i, at skabe overblik og klarhed omkring det, der ligger dig på sinde og hjerte, for at give dig de mest optimale beslutnings- og handlemuligheder.

Det er dit liv og det er altid dig, der bestemmer vejen. Som coach er jeg der til at støtte dig, og det er mig en glæde, at bistå andre i at opnå bedre trivsel, udvikle sig og godt komme videre i deres liv. Du er imidlertid altid eksperten i dit eget liv – jeg assisterer dig til at få øje på det!

 

Coaching handler dybest set om at indstille livet til, at indeholde flere muligheder ved, at:

 • få fokus på og styrke det, der er vigtigt og skaber mening i dit liv
 • anerkende at problemer positivt kan lede os til at se, hvad der er vigtigt
 • udfordre opfattelsen af hvad der er problemer og hvad der er muligheder
 • styrke fokus på ressourcer hos dig selv og i omgivelserne
 • udfolde og synliggøre dine skjulte kompetencer, styrker og færdigheder
 • udvikle bevidsthed og formåen for, for at kunne foretage bevidste valg og udføre bevidste handlinger
 • blive bevidst om egne og andres handlemønstre og få øget forståelse herfor
 • opdage og forholde dig konstruktivt til det, der begrænser dig fra at trives og lykkes
 • skabe afklaring, retning og bevægelse, der giver ny energi til at nyde nuet og se nye perspektiver og komme videre fra tvivl, frustration eller stilstand.


Gennem refleksion, udvikling og læring omkring det, der aktuelt optager dig, styrker du både din selvindsigt og forståelse for de sammenhænge, du indgår i. Det  giver dig øget overblik og mere klarhed omkring en given situation eller tema og adgang til at bruge din kreativitet og se andre handlemuligheder end de mest vante. 

At bruge coaching som et konstruktivt tiltag til, at skabe overblik og klarhed i hverdagens anliggender er et positivt udtryk for ønsket om, at trives bedst muligt, være i flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og sine omgivelser.


Fordelen ved at benytte en coach er bl.a. at en coach kan:

 • assistere dig til, at se dine egne blinde vinkler
 • se hvilke mønstre og vaner du har brug for at justere for at gøre det du ønsker
 • bidrage til at åbne dit felt af muligheder
 • invitere din indre dialog frem i lyset og hjælpe dig til, at gøre den til din ven 
 • guide dig til at opdage hvilke ressourcer du allerede besidder og omgives af
 • afdække dine værdier, styrker og kernekompetencer både fagligt og personligt


Om du står over for en vigtig beslutning, har behov for, at øge dit perspektiv på et personligt dilemma eller et forretnings-anliggende, uanset om du befinder dig midt i en udfordrende livsepoke eller ønsker nye vinkler på en hvilken som helt situation, kan du få gavn af coaching, som imødekommer langt mere end “ondt i livet”.

 

Det er ikke det vi har oplevet i livet, der gør os til dem vi er, men de historier der er mulige at fortælle om det, vi har gjort, og om det som er vigtigt.


Der findes en række forskellige tilgange til coaching – se det som coachens ansvar, at møde dig på den måde som matcher dig og din situation bedst. Vælg derfor din coach med omhu!


FLOW
& BALANCE
tilbyder 1:1 coaching og forløb for private samt erhvervsrettet over for både ledere og medarbejdere.

Her coaches altid individuelt og udfra din agenda – med afsæt i dét, som er vigtigt for dig, og bydes herfra ind med rette tilgang udfra situationen som kan være såvel privat som arbejdsmæssigt relateret. Som udgangspunkt praktiseres både såkaldt Life coaching og Business coaching – ligesom vi matcher hvad der ses betegnet som Balance coaching, Energi coaching, Intuitiv coaching m.v.. Se til eksempel gerne mere specifikt om businessrelateret coaching her

Endvidere tilbydes forløb med særligt fokus på stress. Til trods for en fin certificering som stresscoach anvendes betegnelsen stress-mentor eller vejleder i stedet hos FLOW & BALANCE, da begrebet stresscoaching i sig selv er selvmodsigende! Alvorligt stressede bør nemlig ikke coaches, men assisteres på anden vis indtil der igen er ro på og basis for, at se frem og hente læring ud af forløbet. Da kan coaching igen gøre god gavn. Coaching er desuden velegnet i relation til forebyggelse af stress inden den når at udvikle sig faretruende. Vær derfor altid opmærksom overfor dette misvisende begreb! Læs gerne mere om stresshåndtering.

Kontakt os gerne for en aftale eller en indledende uforpligtende dialog om, hvad coaching kan gøre for dig, eller læs mere om coaching nedenfor. 


Om
coaching:

Coaching danner rammen om en reflektionsprocess, der modsat traditionel rådgivning viser dig, at du selv har de svar, muligheder og ressourcer du har behov for, som vi blot sjældent er fuldt bevidste om eller i stand til at overskue på egen hånd. Ingen – hverken din coach eller andre kan derfor anvise den helt “rigtige” vej for dig. Du kan derimod få værdifuld støtte til, selv at træffe sundere og mere velovervejede beslutninger omkring alle aspekter i dit liv. Det er hvad coaching bidrager til!

Din coach giver dig ikke svarene – men besidder redskaberne til at lede dig til reflektion, der viser vej til rette løsning, svar eller indsigt for dig…

Begrebet coaching er jævnligt under beskydning for, at blive anvendt i flæng og på utilsigtede måder, som f.eks. når coaching ender med at forværre stress-ramtes tilstand eller i jobsammenhæng overskrider personlige eller private grænser og skaber tvivl om fortrolighed og roller leder og medarbejder imellem. Sådanne eksempler får forståeligt nok nogen til, at tage afstand til coaching-begrebet. Det er derfor væsentligt, at forholde sig til, at coaching ikke er en “one size fits all”-metode.

Coaching er ikke “bare” coaching, men dækker over mange forskellige tilgange, som hver især egner sig bedre til noget end til andet. God coaching handler derfor om rette tilgang i situationen, for generere rette effekt, hvilket sætter coachens professionalisme på prøve – navnlig hvis denne ikke har adgang til et udvalg af tilgange, der matcher forskelligartede situationer. Din coach må derfor nøje vælge den tilgang og metode, der matcher dit behov bedst. Og du må vælge en coach, som du har tillid til, at kunne gøre det!

Hos FLOW & BALANCE coaches derfor både med afsæt i NLP, som oprindelig er inspireret af en række terapeutiske metoder og ud fra det systemiske perspektiv hvor fokus er rettet mere mod relationen end mod personlige anliggender, med brug af narrativ og anerkendende tilgang inspireret af den positive psykologi. Ved omhyggeligt at vælge rette tilgang, er coaching et seriøst og virkningsfuldt værktøj med meget bred anvendelighed. 

Coaching er ikke terapi – og sigter ikke nødvendigvis efter kognitiv forståelse af din fortid. I stedet er fokus overvejende rettet mod, at assistere dig til at se, at du ikke er din historie men har en historie, som præger din identitet, syn på dig og måde at møde livet på.

Coaching medvirker til, både at se klart og nøgternt på det, der optager dig lige nu og til at agere fremadrettet. Det indebærer at du både mærker efter og forholder dig til, hvad der er det rette for dig i en given sammenhæng. Hvis det synes relevant at fremme forståelsen for tidligere begivenheder, mønstre osv. inddrages disse naturligvis efter behov. Men fokus vil som udgangpunkt rettes mod det, der optager dig med en positiv tilgang om, at fremme det, der fungerer og om at finde og styrke de styrker og ressourcer du allerede rummer og har adgang til i dine omgivelser.

Alt efter situationen tages afsæt i den metode, der bedst matcher situationen. Vi starter derfor altid med, at afklare dine behov. Coaching kan desuden med gavn inddrages som et supplerende værktøj i forhold til andre tiltag. 

Det anbefales ofte at indlede med, at afdække din tilfredshed med dine livsområder og hvordan du ser og ønsker dit liv fremover ud fra hvad du ønsker mere og mindre af, og der er mange ting vi med gavn kan komme omkring i bestræbelse på at afdække dit hvorfor – her nogle eksempler på spørgsmål som din coach kan stille:

 • Hvad er vigtigt for dig lige nu?
 • Hvad håber du at opnå?
 • Hvorfor er noget vigtigt for dig?
 • Hvilken mening giver det for dig?
 • Hvad vil det give dig personligt at nå dit/dine mål?
 • Hvilke følelser vil det give dig?
 • Hvad skal hjælpe dig til at gøre eller opnå det, som er vigtigt for dig?
 • Hvad er din andel i at lykkes med dette?
 • Hvordan ønsker du dine relationer og dit helbred?
 • Hvordan vil du gerne bo?
 • Hvordan ønsker du at bruge din tid?
 • Hvilke økonomiske mål har du?
 • Hvordan du vil måle om du er nået det?
 • Hvad og hvem kan hjælpe dig på vej?


Du assisteres til, at holde sporet for at opnå den klarhed du ønsker eller for at kunne arbejde dig målrettet hen mod din vision – alt afhængig af dit tema. Undervejs assisteres du også til, at slippe det, der ikke understøtter dig men blot tærer og ikke nærer dig.


Hvem
er coaching for?

Coaching er for alle uanset køn, alder, position osv. Dvs. fra teenager til topchef…, fra arbejdsledig til stresset medarbejder, fra nyforelsket til nyskilt osv… 

Om dit liv kører på skinner og du føler dig fuld af ressourcer som du brænder for at anvende eller om du er i en fase af frustration, oplever overbelastning eller at sidde fast i en konkret situation, har karriereovervejelser, er udfordret af en relation eller af hverdagen som sådan, kan der opstå behov for at skabe overblik over hvor du befinder dig lige nu – og fremadrettet gerne vil hen med det der optager dig. Coaching assisterer dig til, at skabe overblik og udvide perspektivet på dine muligheder.


Hvornår
er coaching ideelt?

Alt som har betydning i din tilværelse kan vendes af og tydeliggøres med coaching. Alt hvad du ønsker at opnå, håndtere, få overblik over, afklaring på, erkende eller fremme i dig selv er oplagte emner for coaching. Både specifikke emner og mere “bløde” eller følelsesrelaterede temaer bliver nemmere, at forholde sig efter en coachende anskuelse.woman-565104__180


Coaching favner stort set alle livets aspekter, og assisterer dig uanset emnet til, at skabe klarhed over et spørgsmål eller en situation.

Det kan dreje sig om personlige overvejelser, relationer, karrierevalg, konkret forestående beslutningstagning, ønske om ændring af vaner, mønstre eller overbevisninger, målsætninger, performance og meget andet…

Kun du ved, hvad der er vigtigt for dig lige nu.

Nedenstående er blot få eksempler på situationer, hvor coaching kan gøre gavn:

 • Når du står over for konkrete vigtige valg eller beslutninger – private såvel som jobrelaterede
 • Når du oplever situationer privat eller på job hvor du udfordres af egen eller andres attitude eller adfærd.
  Coaching kan bl.a. afdække spejlinger og på andre måder belyse vanskelige relationer og gøre dem nemmere at tackle
 • I livsomvæltende situationer som f.eks. flytning, skilsmisse, fyring eller andet. Her støttes du til, at rumme følelser der følger med og til, at tænke klart og fremadrettet for, at komme godt videre
 • Når du sætter dig mål om alt fra et marathon til rygestop, vægttab, en ny og bedre vane, gennemførelse af en uddannelse, et projekt eller noget andet specifikt som har betydning for dig. Her kan coaching støtte dig i, at planlægge og gennemføre ud fra rette strategi for dig. Du motiveres under vejs til, at holde ved dit mål. Sammen finder vi ud af, hvad der skal til at indfri dit mål.
 • Når du oplever, at mønstre eller temaer i dit liv påvirker din adfærd, dit selvværd, dit forhold til dine relationer eller på andre måder, der ikke gør dig noget godt. Sådanne mønstre hviler typisk på gamle overbevisninger, som ikke gavner dig længere. De kan udskiftes med nye støttende overbevisninger, som i højere grad kan hjælpe dig til, at gøre og være som du i virkeligheden ønsker. Det er aldrig for sent, at ændre mønstre og gå efter, hvad du ønsker.

Og sådan kunne der nævnes mange flere eksempler…

Kontakt mig gerne uforpligtende her, for at høre om, hvad coaching kan gøre for dig.


Hvad
får du ud af coaching?

Coaching styrker både din indsigt og din udsigt!

Via coaching øges din indsigt i egne måder at fungere på såvel som forståelsen for sammenhænge og mekanismer i dine relationer og livssituationer.

Coaching assisterer dig også til, at skabe overblik i forhold til en konkret situation,  opgave eller overfor prioriteringer og værdier, samt til, at formulere en konkret strategi eller målsætning og skabe en holdbar plan for dens gennemførelse uanset om det er privat eller jobrelateret.

Coaching understøtter bl.a.:

 • Din indsigt og forståelse for egen ageren, værdigrundlag, overbevisninger osv.
  Understøtter dit selvværd, din selvforståelse og selvaccept
 • Dit syn på egne styrker og ressourcer
  Skaber bevidsthed omkring deres anvendelses- og udviklingsmuligheder og dermed grobund for øget selvtillid, personlig vækst og præstation
  Støtter dig til, at skabe og leve det liv du ønsker
 • Din perspektivering
  Øger udsynet til de muligheder du reelt omgives af og muliggør nye, bedre valg
 • Forståelse for de relationer du er en del af
  Øger din rummelighed og formåen for accept af både dig selv og andre
  Understøtter din helhedsopfattelse, ansvarlighed og forståelse for din egen rolle
 • Din objektivitet – i forhold til en sags betydning for det og dem, der omgiver dig
  Skaber øget klarhed og åbenhed overfor nye handlemuligheder
 • Din struktureringsevne
  Skaber overskud ved at øge dit overblik, styrke dine prioriteringer og bringe dig nærmere dine mål. Tydeliggør relevansen af gode strategier for din ageren 

Således kan coaching bidrage til at skabe mere overskud, forståelse, øget overblik, nyt perspektiv og meget mere, som kan være til gavn i enhver livssituation.

Hvordan foregår coaching?

Coaching foregår som 1:1 sessions med dialog. Altid med 100% fortrolighed – så her kan du vende ALT – også emner, som du end ikke har luftet for dine aller nærmeste…

IMG_2626

Via spørgsmål ledes du til egen reflektion omkring det, der optager dig. Du har svarerne, mulighederne og ressourcerne. Med coaching som værktøj, assisteres du  blot til, at finde svarene i dig selv, og aktivere dine egne ressourcer i forhold til det, du ønsker at opnå, få overblik eller afklaring på, erkende eller fremme i dig selv. Gennem processen åbnes op for, at dine styrkeområder kan udvikle sig.

Sessions foregår i rolige og behagelige omgivelser hos mig, eller på andet mødested efter særlig aftale, f.eks. i virksomheder.

Er der stemning for det, kan vi også vælge at tale sammen under en gåtur i naturen eller på en bænk i haven.

DSC01442Geografisk afstand er ingen hindring, da du kan vælge, at lade vore samtaler foregå på telefon eller at mødes over Skype.

Vi anvender de muligheder der findes frem for, at lade os begrænse.

 

Få mere at vide om, hvad coaching kan gøre for dig. Kontakt os her!

 

Pris

1½ times coaching-samtale kr. 850 

Ved aftale om forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2200 

5 sessions forløb kr. 3500

7 sessions forløb kr. 4500


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb.